Armvoogdij, vondelingen en weeskinderen, gasthuizen en voogden

 
Armvoogdij
Vondelingen en weeskinderen
Gestichten en gasthuizen
Voogden en voogdessen

 

Armvoogdij
 
 
 
Huiszittenhuizen Amsterdam

De Huiszittenhuizen zijn de huizen van waaruit de bedeling aan ‘huiszittende armen’ plaatsvond. Dat waren officieel geregistreerde armen die niet in een gasthuis of tehuis waren gehuisvest, maar nog in hun eigen huis woonden. Meer over dit onderwerp en de inschrijfboeken is elders op deze website te vinden.
Directe link: Huiszittenhuizen Amsterdam
 
 
 
Armhuis Dordrecht

Overzichtslijst van mannen ( 1733-1798) en vrouwen (1733-1795) opgenomen in het Armhuis van Dordrecht. Meer informatie uit deze bron over deze personen is te vinden in de databank van de website.
Website: DordtenaZOEKer
 
 
 
Armvoogdij Ferwerderadeel

In het archief van de gemeente Ferwerderadeel werden door Klaas Leen oude documenten achterhaald over de armvoogdij in de diverse dorpen, waarin staat vermeld wat de voogdijen in een bepaald jaar uitbetaalden, ten behoeve van wie, aan wie alsmede de reden. Het betreft de dorpen Blija (1863, 1880 en 1885), Ferwerd (1858, 1880 en 1893), Genum (1846, 1880 en 1884), Hallum (1822, 1880 en 1887), Hogebeintum (1873, 1880 en 1884), Lichtaard (1858, 1880 en 1885), Marrum (1842, 1880 en 1884), Reitsum (1853, 1880 en 1884) en Westernijkerk (1874, 1880 en 1884). Daarnaast werd in het archief een aantal overzichten ontdekt van bewoners van diverse armhuizen met, behoudens de namen, tevens gegevens als geboortedatum, beroep en overlijden. Hier betreft het de dorpen Blija (1870-1890), Ferwerd (1870-1890) en Hallum (1870-1890).
Website: Erfskip Terpdoarpen
 
 
 
Het Armhuis van Hallum

Op de website is naast informatie de staat der bevolking in het armhuis van Hallum (1 juli 1887 tot 1917) te vinden, het rooster van aftreding van regenten van het armhuis te Hallum (1888-1930) en een overzicht van vuurmakers in het jaar 1889.
Website: Erfskip Terpdoarpen
 
 
 
Armwerkhuis Hoogeveen

Scans met de jongens en meisjes, die in 1811 in het Armwerkhuis te Hoogeveen aanwezig waren.
Pdf-bestand: Hoogeveen Historie
 
 
 
Armenhuis Leeuwarden

Op AlleFriezen kunt u bladeren door het registratieboek van het Armenhuis in Leeuwarden over de periode 1892 tot 1916. De link brengt u automatisch naar pagina drie (klikken op de afbeelding aan de rechterzijde); u kunt met de button ‘vorige’ naar pagina één. Bij het ingeven van een naam op AlleFriezen wordt een eventuele registratie in het armenboek vaak niet vermeld! In dat geval rest er dus niets anders dan het boek (honderd pagina’s) door te bladeren, maar dat is prima te doen aangezien het boek overzichtelijk is en op volgorde van jaartal gerangschikt.
Website: AlleFriezen
 
 
 
R.K. wezen, armen en oudelieden Leiden

R.K. wezen, armen en oudelieden 1737-1883. Pdf-bestand met diverse gegevens van de archieven van de stichting Sint Maarten (R.K. Armbestuur en het R.K. Wees- en Oudeliedenhuis).
Website: Erfgoed Leiden (pdf-bestand download rechtstreeks op uw computer)
 
 
 
Wees- en armboek Leiden

Pdf-bestand met gegevens uit het wees- en armenboek van Leiden 1647-1795.
Website: Erfgoed Leiden (pdf-bestand download rechtstreeks op uw computer)
 
 
 
 
 

Vondelingen en weeskinderen
 
 
 
Rooms-Katholiek Jongensweeshuis Amsterdam

Alfabetisch naamlijst der in het huis verblijvende wezen, met opgave van hun persoonsnummer, plaats en datum van hun doop, datum van opname, vertrek of overlijden e.d. 1795-1807. Met de link opent u inventarisnummer 191. Ga vervolgens naar ‘2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen’, dan naar ‘2.8 verpleegden’ en tenslotte naar ‘2.8.4, personalia’. U vindt de lijsten onder de nummers 384-389.
Website: Amsterdams Archief
 
 
 
Vondelingen Aalmoezeniersweeshuis Amsterdam

In het Aalmoezeniersweeshuis kwamen de allerarmste kinderen terecht. Het waren vondelingen en wezen die niet in aanmerking kwamen voor het Burgerweeshuis, omdat hun ouders geen poorter waren, of één van de kerkelijke weeshuizen. De kinderen kregen les in het weeshuis. Als ze vijftien waren gingen jongens bij een baas in de leer. Meisjes bleven tot hun achttiende in het weeshuis en maakten er kleding voor de andere kinderen en voor de verkoop. In 1824 werd het Aalmoezeniersweeshuis opgeheven. De wezen moesten toen naar de veenkoloniën in Drenthe om te werken.
In het archief van het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam vindt u onder ‘2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen’ (2.3.5 ‘vondelingen’) het register van opgenomen vondelingen (1784-1818) met vermelding van de innamedatum, naam, leeftijd, nummers waaronder ze geboekt zijn in ‘Uitbesteed, Kinderhuis en Groothuisboek’, met optekening van overlijden of vertrek en datum van tweede uitzet en afkoop en de daarbij horende alfabetische index op het register van opgenomen vondelingen. Tevens kunt u de vijftien delen van het ‘Vondelingenboekje’ (1807-1827) bekijken met de registers van de vondelingen, met uur en plaats waar ze werden gevonden, hun naam en godsdienst met optekening van een bedrag. U vindt dit onder de nummers 373-387.
De processen verbaal (1811-1827) kunt u vinden onder de nummers 388-399.
Website: Stadsarchief Amsterdam
 
 
 
Opgenomen kinderen Aalmoezeniersweeshuis Amsterdam

In het Aalmoezeniersweeshuis kwamen de allerarmste kinderen terecht. Het waren vondelingen en wezen die niet in aanmerking kwamen voor het Burgerweeshuis, omdat hun ouders geen poorter waren, of één van de kerkelijke weeshuizen. De kinderen kregen les in het weeshuis. Als ze vijftien waren gingen jongens bij een baas in de leer. Meisjes bleven tot hun achttiende in het weeshuis en maakten er kleding voor de andere kinderen en voor de verkoop. In 1824 werd het Aalmoezeniersweeshuis opgeheven. De wezen moesten toen naar de veenkoloniën in Drenthe om te werken.
Onder ‘2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen’ (2.3.1 ‘opname’) van het archief van het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam vindt u in het ‘Ingenomen Kinderenboek’ het register van opgenomen kinderen (1682-1827) op datum van opname, met hun personalia, en met optekening van de plaatsing. Daarnaast is er de alfabetisch-chronologische index op het ‘Ingenomen Kinderenboek’ (1721-1747 en 1752-1795) en stukken betreffende de kinderen, bij hun opname overgelegd, geordend op opnamedatum, met sedert 1692 verwijzing naar het bladzijdenummer in het ‘Ingenomen Kinderenboek’ (1682-1829).
Website: Stadsarchief Amsterdam
 
 
 
Diaconieweeshuis der Hervormde Gemeente Amsterdam

Archief van het Diaconieweeshuis der Hervormde Gemeente in Amsterdam van 1634-1957. Het omvangrijke archief met de vele boeken kunt u via de link bereiken. Klik op ‘bijzondere zaken’ (2) en vervolgens op ‘wezen’ (2.2).
Website: Stadsarchief Amsterdam
 
 
 
Jongens en meisjes in het Arme Weeshuis van Dordrecht

Overzicht van de jongens en meisjes in het Arme Weeshuis van Dordrecht in 1780 en meisjes en jongens in de periode van 1733-1817. Meer informatie uit deze bron over deze personen is te vinden in de databank van de website.
Website: DordtenaZOEKer
 
 
 
Vondelingen Gent (België)

Op de website kunt u onder andere op naam zoeken naar vondelingen in Gent (België).
Website: OCMW Gent
 
 
 
Archief Weeskamer Groningen (1795-1809)

Transcripties uit het archief van de Weeskamer Groningen (scheidingen en afkopen 1795-1809).
Pdf-bestand: Groningen Weeskamer Verzegelingen
 
 
 
Joods Wees- en Doorgangshuis Leiden

Pdf-bestand met uitgebreide gegevens over de bewoners van het Joods Wees- en Doorgangshuis in Leiden in de periode van 1890 van 1951.
Website: Erfgoed Leiden (pdf-bestand download rechtstreeks op uw computer)
 
 
 
Lutherse lidmaten, wezen en oudelieden Leiden

Het pdf-bestand Lutherse lidmaten, wezen en oudelieden (1758-circa 1850) bevat gegevens van wezen (1758-1852), oudelieden (1828-1852) en het Luthers lidmatenboek- en register (1828-1865).
Website: Erfgoed Leiden (pdf-bestand download rechtstreeks op uw computer)
 
 
 
R.K. wezen, armen en oudelieden Leiden

R.K. wezen, armen en oudelieden 1737-1883. Pdf-bestand met diverse gegevens van de archieven van de stichting Sint Maarten (R.K. Armbestuur en het R.K. Wees- en Oudeliedenhuis).
Website: Erfgoed Leiden (pdf-bestand download rechtstreeks op uw computer)
 
 
 
Wees- en armboek Leiden

Pdf-bestand met gegevens uit het wees- en armenboek van Leiden 1647-1795.
Website: Erfgoed Leiden (pdf-bestand download rechtstreeks op uw computer)
 
 
 
Weeshuis Putten

In het weeshuis zaten in de periode van 1870-1920 kinderen vanuit het hele land, met als grootste ‘leverancier’ Amsterdam. Ook kinderen van alleenstaande moeders waren welkom. Wanneer de jongens de werkleeftijd hadden bereikt, werden ze doorgezonden naar de weesinrichting van Neerbosch om een ambacht te leren. De meisjes verbleven meestal wat langer en werden bij hun vertrek uitstekend in de ‘kleren gestoken’. Maar wanneer één van hen het niet kon vinden in de maatschappij, was terugkeer te allen tijden mogelijk en werden ze met open armen ontvangen. Uitgebreide informatie vindt u via de website.
Via de index kunt u zoeken op naam. De gegevens bevatten tevens genealogische informatie. Zie ook: Weesvaders en Weesmoeders, Personeel van het Weeshuis, Personeel van de Bewaarschool en Woningonderzoek Gezondheids-Commissie Nijkerk 1909.
Website: Gemeentearchief Putten
 
 
 
Kolonie Veenhuizen

Veenhuizen is bekend als detentiecentrum voor bedelaars en landlopers, maar het is nooit de bedoeling geweest dat die daar zouden komen. De kolonie Veenhuizen, één van de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid, werd in 1824 gebouwd om vierduizend (wees)kinderen te huisvesten met daarbij echtparen om op hen te passen. Het moest één groot kinderdorp worden. Door de tegenwerking van stedelijke weeshuizen kwam slechts de helft van dat aantal kinderen. De overige ruimte in Veenhuizen werd noodgedwongen opgevuld met bedelaars. (Bron: historiek.net)

De namen van bijna 9.000 vondelingen en weeskinderen uit heel Nederland zijn terug te vinden via de database op de website AlleDrenten.
Website: AlleDrenten
 
 
 
Wezen West-Vlaanderen (België)

Zoeken op naam in de West-Vlaamse Wezerijakten en de Wezenregisters Brugse Vrije-Noordkwartier.
Website: Akten West-Vlaanderen
 
 
 
 
 

Gestichten en gasthuizen
 
 
 
Registers bewoners en inwonend personeel Gestichten Amsterdam

Het kan voorkomen dat u in de bevolkingsregisters van Amsterdam achter de persoon een vermelding tegenkomt van een Gesticht. (Dit kan ook inwonend personeel betreffen). U kunt eenvoudig achterhalen welk gesticht dit is via de ‘Registers betreffende de registratie van bewoners van de gestichten’. Ga daarvoor via deze link naar ‘5. Bevolkingsregister: Bijzondere Registers’. De registratie van bewoners van de gestichten tussen 1869 en 1896 vindt u onder de inventarisnummers 2534-2539. De registers uit de periode 1897-1934 vindt u onder de inventarisnummers 2540-2574.
Voorbeeld: u vindt een vermelding ‘Gest 11-92’ met een datum na 1897. Het eerste getal is het nummer van het gesticht en het tweede getal is de bladzijde uit het boek. U gaat dan naar het gedeelte met registers 1897-1934. Vervolgens naar Nr. 11 (inventarisnummer 2551); dit is het nummer van het gesticht. U zoekt bladzijde 92 op in het boek. U komt uit bij ‘Portier Boerhaave Kliniek, Tenierstraat No.1’.
 
 
 
Regesten Gasthuizen Amsterdam

Online boek met regesten van de Gasthuizen in Amsterdam van 1330 tot 1875.
Website: Archive.org
 
 
 
Gestichtbewoners Haarlem

Scans van de registers van gestichtbewoners. Met gestichten worden ook ziekenhuizen, hofjes, armenhuizen en dergelijke bedoeld. Registers: gestichtbewoners 1860-1880, doorgestreepte gestichtbewoners 1880-1890 (achterin) en doorgestreepte gestichtbewoners 1891-1900 (achterin).
 
 
 
 
 

Voogden en voogdessen
 
 
 
Weeshuis Bolsward

Transcriptielijst met de voogden en rentmeesters van het Weeshuis te Bolsward in de periode van 1561 tot 1946 met een hiaat van 1600 tot 1625.
Website: MpaginaE
 
 
 
Klaarkampster Weeshuis Franeker

Transcriptielijst met de voogden en voogdessen van het Klaarkampster Weeshuis te Franeker in de periode van van 1597 tot 1897.
Website: MpaginaE
 
 
 
Old Burger Weeshuis Leeuwarden

Transcriptielijst met voogden, voogdessen en tegenwoordige bestuurders van het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden in de periode van 1535 tot 2001.
Website: MpaginaE
 
 
 
Sint Anthony Gasthuis Leeuwarden

Transcriptielijst met voogden van het Sint Anthony Gasthuis (Sint Anthoon) te Leeuwarden op alfabetische volgorde van achternaam.
Website: MpaginaE