Betekenis afkortingen bevolkingsregister

 
Zie ook: Betekenis militaire afkortingen.
 
Algemeen
Kerkelijke gezindte
Plaatsen en provincies
Landen

 

Algemeen
 
 
A, a of Ambtsh   Ambtshalve
A   Ander huwelijk
A   Administratief afgevoerd (definitief) bij vertrek (met schrijfmachine of inkt); tijdelijke afwezigheid (met potlood)
AA   Aangewezen ambtenaar
ABP   Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
abpa   Aan boord per adres
afv   Afvoering
ag   Aanvulling goedgekeurd
a2g   Twee aanvullingen goedgekeurd
a.i.   Ambtshalve ingeschreven
AK   (zie) Aparte kaart (van de betr. persoon)
AMF   Algemeen Mijnwerkersfonds Steenkolenmijnen Limburg
Ann.   Annexatie
A.R.   Alleenstaandenregister
A.R.   Afzonderlijk register (voor onder andere kostgangers en dienstboden, die inwonen bij anderen)
Arr.Rb.   Arrondissementsrechtbank
Art. 83   (1e lid) afvoering uit het bevolkingsregister wegens ‘vermoedelijk overlijden’ (Wet Bevolkings- en Verblijfsregister 1936)
B.D.   Buitengewoon dienstplichtig
bev.   Bevalling
beh.d.   Behuwd dochter (kind van echtgenote)
beh.z.   Behuwd zoon (kind van echtgenote)
Bel.   (toegevoegd) Administratieve aantekening van de Belastingdienst over het informeren naar het vertrek van deze persoon
Bp   Pensioen Buitengewone Pensioenraad (+ pensioenregistratienummer)
BV   Bedrijfsvereniging (+ nummer)
B.S.   Burgerlijke Stand
BZ   Uitkering Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met de Wet op de Noodwachten
C, C1, C2   Bij controle gebleken
ca   Cum Annexis (‘met bijbehoren’) achter een plaatsnaam; afkorting voor een lange samengestelde gemeentenaam met bijbehorende plaatsen
CBR   Centraal Bevolkingsregister
CBRbesch(datum)SGBiZa   Opname Centraal Bevolkingsregister beschikking Secretaris Generaal Binnenlandse Zaken; op dat moment zonder woon- of verblijfsplaats (datum kan ook vooraan staan)
Code 35   Er is ‘iets’ gebeurd in de Tweede Wereldoorlog
Contr.   Bij controle gebleken
CPR   Afvoering naar een ander persoonsregister (+ gemeente van vestiging en adres)
Cur   Curator
CV47   Gecontroleerd bij de Volkstelling van 1947
D   Gewoon dienstplichtig
D   Decoratie, Nederlandse
Dagt   Dagtekening, datum van registratie
d   Dochter
Db.   Dienstbode
ddb   Dagdienstbode
Distr.   Distributie
dg   Doorhaling goedgekeurd
d2g   Twee doorhalingen goedgekeurd
DMW   Decoratie Militaire Willemsorde
DOffON   Decoratie Officier Oranje-Nassau-orde
Dpl   Dienstplicht (+ laatste drie cijfers registratienummer)
DRNL   Decoratie Ridder Nederlandse Leeuw
DSK (+ nummer)   Distributiestamkaart (+ nummer)
dv   Dochter van 
DVr   Decoratie, Vreemd
e.k., EK, Eig. krt of Eig. kaart   Eigen (gezins)kaart
Ev   Geëvacueerde 
Fam.P.   Familiepaspoort
Gag   Gagement
G.D.    Gewoon dienstplichtig
geeind   Geëindigd (vaak gevolgd door een datum)
gem   Gemeente
Gest. (+ deelnummer/bladzijdenummer)   Gesticht (onder andere wees- en bejaardenhuizen)
Gev. B.S.   Geverifieerd in Burgerlijke Stand
gew   Gewijzigd
Gezinsv   Gezinsverhouding, verhouding ten opzichte van het gezinshoofd 
gez.vd.   Gezinsvoogd 
G.G.D.   Signalering vanwege opgave van overlijden in logementen en pensions in verband met eventuele besmettelijke ziekten
G.K.   Gestichtskaart of gezinskaart, afhankelijk van de context
G.R.   Gestichtsregister
Gv   Achter het aktenummer van overlijden: overleden in Nederland buiten de gemeente
H   huwelijk 
h   Hoofd of zelfstandige bij de uitoefening van een beroep of functie
h, hv of h.v.   Huisvrouw (echtgenote) van
hfd   Hoofd
h i/d h   Hulp in de huishouding
H.K.   Hulpkaart
HS   Hulpsecretarie (Bijvoorbeeld voor Amsterdam: Sloten, Noord of Watergraafsmeer)
Huisarb.   Huisarbeid
i, inw.    Inwonend (in kolom adres)
i.d. of i/d   In dienst (bij)
ing   Ingenomen (persoonsbewijs) of ingeleverd (paspoort en toeristenkaart)
Inr.    Inrichting (+ administratief nummer)
I.R.   Invaliditeitsrente
I.W.   Invaliditeitswet (met dossiernummers voor Sociale Zaken)
J.VL. Verblijfsregister   Joodse vluchteling uit Duitsland; de persoon is zowel in het bevolkingsregister als in het verblijfsregister ingeschreven
k   Achter een huisnummer na 1861: (gelegen) in de (bebouwde) kom
KB   Kamerbewoning (in kolom adres)
KB   Koninklijk Besluit
KIND. R.   Door de kinderrechter onder toezicht gestelde kinderen
ld   Laatste domicilie
l.g.   Laatste gemeente van inwoning
L.S.    Landstorm ( uit vrijwilligers bestaande formatie van de Landmacht)
LTO   Land- en tuinbouwongevallenrente (+ letter en rentenummer)
lv   Lijkvinding in Nederland binnen de gemeente
M.H.   Maatschappelijk Hulpbetoon (voorloper van Sociale Zaken)
N   Nietigverklaring
Nat   Nationaliteit
nbv   Niet bekend vanwaar
N.D.   Niet dienstplichtig
N.(n)e.   Natuurlijk (niet) erkend kind (in kolom verwantschap)
Ned (ond)   Nederlands onderdaan
NED AZ (+ jaartal en stuknummer)   Er is correspondentie gevoerd over de nationaliteit van de betrokkene. AZ verwijst naar het archief van Algemene Zaken
nk   Achter een huisnummer na 1861: niet (gelegen) in de (bebouwde) kom
NO   Nederlands onderdaan
Normaal gezin   Gezinnen die niet herhaaldelijk heen en weer trekken
n.v.w.   Niet verwant
NWG   Noodwachter Bescherming Bevolking bij gemeentelijke noodwacht of kringnoodwacht
NWP   Noodwachter Bescherming Bevolking bij provinciale of gewestelijke noodwacht
NWR   Noodwachter Bescherming Bevolking bij Rijksnoodwacht
NWV   Verplichte noodwacht
o   Ondergeschikte bij de uitoefening van een beroep of functie
O   Overlijden
O (datum) (lv)   Lijkvinding in Nederland binnen de gemeente
O (datum) (lv) (gv)   Lijkvinding in Nederland buiten de gemeente
ond   Onderdeel van de gemeente 
Ong   Ongevallenrente (+ letter en rentenummer)
Ont.O.M. of OntzOM   Ontzet uit de ouderlijke macht, voorafgegaan door v (vader), m (moeder) of v/m (vader en moeder)
Onth.O.M. of OnthOM   Ontheven van de ouderlijke macht, voorafgegaan door v (vader), m (moeder) of v/m (vader en moeder)
O.R.   Ouderdomsrente (+ nummer en kantoor van toekenning)
oud GK   Oude Gezinskaart (de gegevens zijn hiervan overgenomen)
O.v.I   Ontvangst, verzending en inschrijving (afdeling Landmacht)
P   Pensioen
P (nummer+datum)   Paspoort
P (v.t.)   Paspoort verlengd tot
Pas   Paspoort (Nederlands) + letter en nummer, het woordje ’tot’, almede datum afloop geldigheidsduur, met potlood
PasC   Paspoort Nederlands, collectief
PasCm   Bijgeschreven in collectief paspoort moeder
PasCv   Bijgeschreven in collectief paspoort vader
PasCstv   Bijgeschreven in collectief paspoort stiefvader
PasCstm   Bijgeschreven in collectief paspoort stiefmoeder
PasCvD   Bijgeschreven in collectief paspoort voogd
Pas inh   Paspoort ingehouden
Pas intr   Paspoort ingetrokken
Pas ing   Paspoort ingeleverd
PasgewB   Paspoort geweigerd door de burgemeester
PasgewCK   Paspoort geweigerd door de Commissaris der Koningin
PasgewMB   Paspoort geweigerd door de Minister van Buitenlandse Zaken
PasVr   Buitenlands paspoort voor een vreemdeling, gevolgd door een landaanduiding
PB (+nummer)   Persoonsbewijs + nummer (vanaf 1941)
PE   Pensioen Erediensten
Pers.   Persoonskaart aangelegd (1939)
PI   Pensioen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, voorheen PKol
PK   Persoonskaart aangelegd (1939)
PKol   Pensioen Koloniën
PL   Pensioen Landmacht
PLK   Pleegkind in de zin der Pleegkinderenwet (wet van 21 december 1951, Stb. 595)
PNS   Pensioen Nederlandse Spoorwegen (+ pensioenregistratienummer)
P.P.   Pensioen Pensioenraad, d.w.z. Pensioen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) (+ pensioenregistratienummer)
PS   Pensioen Scheepvaart
PZ   Pensioen Zeemacht
RA of RA NU   Raad van Arbeid, met toevoeging van de codeletters van de betreffende Raad van Arbeid en het inschrijvingsnummer 
Reg   Register
Rp FIN   Rijkspensioen van het Ministerie van Financiën
Rp KOL   Rijkspensioen van het Ministerie van Koloniën
RVB of SVB   Sociale Verzekeringsbank, gevolgd door rente- of pensioenaanduiding 
S   Echtscheiding
sd   Stiefdochter
SGBiZa   Secretaris Generaal Binnenlandse Zaken
Shv   Gescheiden huisvrouw van
SIJ   Schippersregister of schipperij (een op een schip gehuisvest gezin of persoon)
S.K.   Suppletiekaart (soort gezinskaart)
smw   Samenwonend
sz   Stiefzoon
SZ   Aanduiding verband houdende met een vordering van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
T   Scheiding van tafel en bed na vijf jaar
TCur   Toeziend curator
TD (+nummer)   Tweede distributiestamkaart (opvolger van DSK) + nummer
Tijdelijk gemeld geen bewijzen afgegeven   Betreft personen op doorreis; geen bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister aan derden afgegeven
TK    Identiteitskaart (toeristenkaart) B + letter en nummer, het woordje ’tot’, alsmede datum afloop geldigheidsduur
TKC   Identiteitskaart (toeristenkaart) B collectief
TKCv   Bijgeschreven in collectieve identiteitskaart (toeristenkaart) B vader
TKCm   Bijgeschreven in collectieve identiteitskaart (toeristenkaart) B moeder
TKCstv   Bijgeschreven in collectieve identiteitskaart (toeristenkaart) B stiefvader
TKCstm   Bijgeschreven in collectieve identiteitskaart (toeristenkaart) B stiefmoeder
TKCvd   Bijgeschreven in collectieve identiteitskaart (toeristenkaart) B voogd
TKinh   Identiteitskaart (toeristenkaart) B ingehouden; ook TKCinh, TKCvinh, TKCminh, TKCstvinh en TKCvdinh
TKintr   Identiteitskaart (toeristenkaart) B ingetrokken; ook TKCinh, TKCvinh, TKCminh, TKCstvinh en TKCvdinh
TKgewB   Identiteitskaart (toeristenkaart) B geweigerd door de burgemeester
TKgewCK   Identiteitskaart (toeristenkaart) B geweigerd door de Commissaris der Koningin
TKgewMB   Identiteitskaart (toeristenkaart) B geweigerd door de Minister van Buitenlandse Zaken
TKI    Identiteitskaart (toeristenkaart) C, geldig voor het leven, + letter en nummer
TKIinh   Identiteitskaart (toeristenkaart) C, geldig voor het leven, ingehouden
TKIing   Identiteitskaart (toeristenkaart) C, geldig voor het leven, ingeleverd
TKIintr   Identiteitskaart (toeristenkaart) C, geldig voor het leven, ingetrokken
TKIgewB   Identiteitskaart (toeristenkaart) C, geldig voor het leven, geweigerd door de burgemeester
Toev. geb   Toevallige geboorte
Tvgd of TVd   Toeziend voogd
UK   Uitsluiting kiesrecht voor een bepaalde termijn, einddatum vermeld
UKC   Uitsluiting kiesrecht krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens krankzinnigheid of zwakheid van vermogens
UKI   Uitsluiting kiesrecht voor het leven
V   Verwijzingskaart
Vbl. Rg   Verblijfsregister
VD   Vreemdelingendienst
vd   Voogd
V.D.   Voogdij
Verh. gezinsh   Verhouding tot het gezinshoofd
V.I.   Vorige inschrijving
v.o. (w.) of VOW   Vertrokken, onbekend waarheen
v.o.c.   Vertrokken, onbekend waarheen, gebleken bij controle
vr   Vreemde, vreemdeling (hiertoe behoren tevens personen zonder nationaliteit en Nederlanders, die hun nationaliteit hebben verloren)
VR of RvK   Raad voor de Kinderbescherming
VT    (gebleken bij) Volkstelling
v.w.   Verwant
Vwp   Vuurwapenvergunning
wa   Woonark
walad   Waladres; het adres waar een boot voor de kade lag
Wet 92   Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenenschap van 1892
wg   Wijziging goedgekeurd
w2g   Twee wijzigingen goedgekeurd
WR   Werkmap Rijtijdenwet (+ serieletter en nummer van het tot de werkmap behorende stamblad)
ws   Woonschip
ww   Woonwagen
z   Zoon
Z.b.   Zonder beroep
zf, zfm, zfv   (Den Haag) Vermoedelijk: zie folio, zie folio moeder en zie folio vader
Z.R.   Zee-Risico, uitkering ingevolge de Oorlogszeeongevallenwet
zv   Zoon van
 
 
 
 

Kerkelijke gezindte
 
 
A. of Ap   Apostolische Gemeente
Advent   Nederlandse Vereniging van Zevendedags Adventisten
A.E. of AngEpisc   Gemeente der Anglicaans-Episcopale Kerk
A.I. of AfgIsr   Afgescheiden Israëlitische Gemeente
AnthropV   Anthroposofische Verening in Nederland
ApGen   Apostolisch Genootschap
Bapt   Baptisten (Unie van Baptisten Gemeente in Nederland)
C.A. of ChrAfg   Christelijk Afgescheiden Gemeente
C.E. of ChrEv   Christelijk Evangelische Gemeente
C.G.   Christelijk Gereformeerde Kerk
ChGemRV   Christengemeenschap Beweging tot Religieuze Vernieuwing
ChrSc   Christian Science (First Church of Christ Scientist)
D. of DG   Doopsgezinde Gemeente
D.E. of DEv   Duitse Evangelische Gemeente
E.B.   Evangelische Broedergemeente (Hernhutters)
E.L.   Evangelisch Luthers Kerkgenootschap
E.P. of EngPresb   Engelse Presbyteriaanse Gemeente
EvBrGem   Evangelische Broedergemeenschap (Hernhutters)
EvGem   Evangelische Gemeente
EvL   Evangelisch Luthers Kerkgenootschap
Geen   Niet aangeloten bij een kerkgenootschap of vereniging met godsdienstig doel
G.G. of GerGem   Gereformeerde Gemeente
GedChr   Gemeente van Gedoopte Christenen
GerKHV   Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband
G.K. of GerK   Gereformeerde Kerken
GerKvrij   Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
G.O.K. of Gero/hKr   Gereformeerde Gemeente Onder het Kruis
GPMB   Geredja Protestant Maluku di Belanda (Noodgemeente van de Molukse Protestantse Kerk in Nederland
GPMDD   Geredja Protestant Maluku’at Darurat (Noodgemeente van de Molukse Protestantse Kerk)
GPMT   Geredja Protestant Maluku Tenggara (Zuidoost Molukse Protestante Kerk)
H.A. of HAZ   Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk
H.A.E.A. of HAZEA   Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen
HdlDag   Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen (Mormonen)
H.L. of HEvL   Hersteld Evangelisch Luthers Kerkgenootschap
HumV   Humanistisch Verbond (geen kerkelijke gezindte)
IndProtK   Indisch Protestantse Kerk
JehGet   Jehova’s Getuigen
L.H. of LdH   Leger des Heils
LI   Liberaal Joodse Gemeente
Moh   Mohammedaans Kerkgenootschap
MolEvK   Molukse Evangelische Kerk
N.H.   Nederlands/Nederduits Hervormd Kerkgenootschap
N.I.   Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
NLdH   Nederlands Leger des Heils
NprotB   Nederlandse Protestanten Bond
NSK   Nederlands Spiritueel Kerkgenootschap
NwApK   Nieuw Apostolische Kerk in Nederland
N.Zb.   Nederlandsche Zionistenbond
O.C., O.B. of OBisCl   Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Cleresie (Oud Katholiek)
O.G. of OGerGem   Oud Gereformeerd Gemeente
O.G.K. of OGerK   Oud Gereformeerd Kerk
OrthKath   Orthodox Katholieke Kerk
P.I.   Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap
PinkGem   Pinkstergemeente (ook wel: Gemeente Gods, Christelijke Gemeenschap Gemeente Gods of Volle Evangelische Gemeente)
Quaker   Genootschap der Vrienden of Quakers
R. of Rem   Remonstrantse Broederschap
R.C./R.K.   Rooms Katholiek Kerkgenootschap
RosFel   The Rosicrusian Fellowship
RozKr   Het Rozekruizers Genootschap of Lecotrium Rosicrucianum
S. of SchGem   Schotse Gemeente
Soefi    Soefi-Beweging
Swed   Swedenborgianen (ook wel: Leden van de Kerk van het nieuwe Jerusalem, Leden van de Swedenborggemeenschap, De Nieuwe Kerk of Nova Hiersoslyma)
ThGem   Theosophische Gemeente
Th.V.   Theosophische Vereniging
VergGel   Vergadering der Gelovigen (ook wel: Darbisten)
VrEv   Vrije Evangelische Gemeente
V.G. of VrGer   Vrije Gereformeerde Gemeente
VrKath   Vrije Katholieke Kerk
W. of Wgem   Waalse Gemeente
Z. of ZenGem   Zendingsgemeente
Z.A.   Nederlandse Vereniging van Zevendedags Adventisten
 
 
 
 

Plaatsen en provincies
 
 
a/d L   aan de Lek
a/d R   aan de Rijn
a/d IJ   aan de IJssel
a/Z   aan Zee
Ah   Arnhem
Al   Alphen (NB)
Amf  Amersfoort
Aml   Almelo
Amr   Alkmaar
Ap of Apd   Apeldoorn
Apg   Appingedam
Apn   Alphen a/d Rijn
Asd   Amsterdam
Asm   Aalsmeer
Asn   Assen
Atn   Aalten
Bbg   Beekbergen
Bcl   Borculo
Bd   Breda
Bgn   Bergen op Zoom
’s Bosch of Ht   ‘s-Hertogenbosch
Brv   Barneveld
Bsm   Bussum
Bv   Beverwijk
Ck   Cuijk
Co   Coevorden
D   Drenthe
Ddv   Dedemsvaart
Did   Didam
Dl   Dalfsen
Dordt of Ddr   Dordrecht
Dt   Delft
Dtc   Doetinchem
Dv   Deventer
Dz   Delfzijl
Ehv   Eindhoven
Eml   Ermelo
Esd of Es   Enschede
F   Friesland
Gd   Gouda
Gdm   Geldermalsen
Gl   Groenlo
Gld   Gelderland
Gr   Groningen (provincie)
Gron   Groningen (stad)
Gv   ‘s-Gravenhage
Hd   Harderwijk
Hdr   Den Helder
Hgl   Hengelo
Hgv   Hoogeveen
Hk   Heemskerk
Hlm   Haarlem
Hm   Helmond
Hn   Hoorn
Hr   Heerenveen
Hrl   Heerlen
Hvs   Hilversum
IJm   IJmuiden
Kpn   Kampen
L   Limburg
Lden   Leiden
Ldm   Leerdam
Lg   Landgraaf
Lmr   Lemmer
Lnn   Loenen
Lsdm   Leidschendam
Ltn   Lunteren
Lw   Leeuwarden
Mbk   Medemblik
Md   Moordrecht
Mdb   Middelburg
Mp   Meppel
Mss   Maassluis
Mt   Maastricht
NB   Noord-Brabant
Ndk   Noordwijk
Ne   Nuenen
NH   Noord-Holland
Nkk   Nijkerk
Nmg of Nm   Nijmegen
Ns   Nunspeet
Nvd   Nijverdal
O   Overijssel
Odz   Oldenzaal
Omn   Ommen
Ot   Oisterwijk
Pmr   Purmerend
Pt   Putten
Rd   Roodeschool
Rdn   Roden
Rdr   Berkel en Rodenrijs
Rdv   Raamsdonkveer
Rm   Roermond
Rs   Rosmalen
Rsd   Roosendaal
Rsw   Rijswijk
Rt   Rotterdam
Sch   Schoorl
Sdt   Sliedrecht
Sgn   Schagen
Sk   Sneek
St   Soest
Sth   Staphorst
Swk   Steenwijk
Tb   Tilburg
Tg   Tegelen
Tl   Tiel
Tnz   Terneuzen
U   Utrecht (provincie)
Ud   Uden
Uhz   Uithuizen
Ut   Utrecht (stad)
Utg   Uitgeest
Vb   Voorburg
Vdm of Vd   Veendam
Veg   Veghel
Vg   Vught
Vk   Valkenburg
Vkw   Valkenswaard
Vl   Venlo
Vld   Volendam
Vnd   Veenendaal
Vp   Velp
Vs   Vlissingen
Wc   Wijchen
Wd   Woerden
Wf   Wolfheze
Wg   Wageningen
Wlk   Waalwijk
Wmd   Warmond
Wp   Weesp
Ws   Winschoten
Wt   Weert
Ww   Winterswijk
Z   Zeeland
Zbm   Zaltbommel
Zd   Zaandam
ZH   Zuid-Holland
Zl   Zwolle
Zp   Zutphen
Ztm   Zoetermeer
Zst   Zaanstad
Zv   Zevenaar
 
 
 
 

Landen
 
 
Afg   Afghanistan
Alg   Algerije
Arg   Argentinië
Aus   Australië
Be   België
BeCon   Belgisch Congo
Bol   Bolivia
Bra   Brazilië
BrAf   Brits-Afrika
BrI   Brits-Indië
BRD   Bondsrepubliek Duitsland (voormalig West-Duitsland)
Bu of Bul   Bulgarije
Can   Canada
Chin   China
Col   Colombia
Cur   Curaçao
DDR   Duitse Democratische Republiek (voormalig Oost-Duitsland)
Den   Denemarken
Dl   Duitsland
Es   Estland
Eth   Ethiopië
Fin   Finland
Fr   Frankrijk
FrAf   Frans-Afrika
FraI   Frans-Indië
GB   Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Gri   Griekenland
Guat   Guatemala
Hon   Hongarije
Hond   Honduras
Ier   Ierland
Indon   Indonesië
Isr   Israël
It   Italië
Jap   Japan
Jem   Jemen
JS   Joegoslavië
Kon   Kongo
Kor   Korea
Let   Letland
Lib   Liberia
Lit   Litouwen
Lux   Luxemburg
Malei   Maleisië
Mar   Marokko
Mex   Mexico
Mon   Monaco
NA   Nederlandse Antillen
N.I.   Nederlands-Indië
Nic   Nicaragua
N.O.I   Nederlands Oost-Indië
No   Noorwegen
NZ   Nieuw-Zeeland
NZW   Nieuw Zuid-Wales
Oos   Oostenrijk
Pak   Pakistan
Pan   Panama
Par   Paraguay
Pol   Polen
Por   Portugal
PorAf   Portugees-Afrika
PorI   Portugees-Indië
Rhod   Rhodesië
Roe   Roemenië
Rus   Rusland
SaA   Saoedi-Arabië
SAR   Syrië, Syrisch-Arabische Republiek
Sen   Senegal
Sing   Singapore
Soe   Soedan
Som   Somalië
Sp   Spanje
SpAf   Spaans-Afrika
Sur   Suriname
Tan   Tanzania
Thai   Thailand
Tsj S   Tsjecho-Slowakije
Tun   Tunesië
Tur   Turkije
Ur   Uruguay
VAR   Verenigde Arabische Republiek
Vat   Vaticaanstad
Ven   Venezuela
Viet   Vietnam
VSA   Verenigde Staten van Amerika
VSM   Verenigde Staten van Midden Amerika
WA   West-Australië
IJ   IJsland
Z Af   Zuid-Afrika
Zam   Zambia
Z Aus   Zuid-Australië
ZS   Zuid-Slavië
Zwed   Zweden
Zwit   Zwitserland
 
 
Deze lijst is samengesteld uit de Bevolkingsboekhouding en diverse bronnen op het internet.

Voor de uitleg van een persoonskaart kunt u elders op deze website terecht. Directe link: Uitleg persoonskaart. Voor meer plaatsnaamafkortingen kunt u terecht op Infrasite. Zie ook: Betekenis militaire afkortingen.