Betekenis afkortingen bevolkingsregister

 
Algemeen
Kerkelijke gezindte
Plaatsen en provincies
Landen

 

Algemeen
 
 
A, a of Ambtsh   Ambtshalve
A   Ander huwelijk
A   Administratief afgevoerd bij vertrek
AA   Aangewezen ambtenaar
abpa   Aan boord per adres
afv   Afvoering
ag   Aanvulling goedgekeurd
a2g   Twee aanvullingen goedgekeurd
a.i.   Ambtshalve ingeschreven
AK   (zie) Aparte kaart (van de betr. persoon)
AMF   Algemeen Mijnwerkersfonds Steenkolenmijnen Limburg
Ann.   Annexatie
A.R.  
Alleenstaandenregister
Arr.Rb.   
Arrondissementsrechtbank
Art. 83 (1e lid) afvoering uit het bevolkingsregister wegens ‘vermoedelijk overlijden’ (Wet Bevolkings- en Verblijfsregister 1936)
B.D.   Buitengewoon dienstplichtig
bev.   Bevalling
beh.d.   Behuwd dochter (kind van echtgenote)
beh.z.   
Behuwd zoon (kind van echtgenote)
Bel.   (toegevoegd) Administratieve aantekening van de Belastingdienst over het informeren naar het vertrek van deze persoon
Bp   Pensioen Buitengewone Pensioenraad + pensioenregistratienummer
BV   Bedrijfsvereninging + nummer 
B.S.   
Burgerlijke Stand
BZ   Uitkering Ministerie van Binnenlandse Zaken in verband met de Wet op de Noodwachten 
C, C1, C2   
Bij controle gebleken
ca   Cum Annexis (‘met bijbehoren’) achter een plaatsnaam; afkorting voor een lange samengestelde gemeentenaam met bijbehorende plaatsen
CBR   Centraal Bevolkingsregister
CBRbesch(datum)SGBiZa   Opname Centraal Bevolkingsregister beschikking Secretaris Generaal Binnenlandse Zaken; op dat moment zonder woon- of verblijfsplaats
Code 35  
Er is ‘iets’ gebeurd in de Tweede Wereldoorlog
Contr.   
Bij controle gebleken
CPR   Afvoering naar een ander persoonsregister (+ gemeente van vestiging en adres)
Cur   Curator
CV47   Gecontroleerd bij de Volkstelling van 1947
D  
Gewoon dienstplichtig
D   Decoratie, Nederlandse
Dagt   Dagtekening, datum van registratie
d   Dochter
Db.  
Dienstbode
ddb   Dagdienstbode
Distr.  
Distributie
dg  
Doorhaling goedgekeurd
d2g  
Twee doorhalingen goedgekeurd
Dpl   
Dienstplicht + laatste drie cijfers registratienummer 
DSK (+nummer)  
Distributiestamkaart + nummer
dv  
Dochter van 
DVr   
Decoratie, Vreemd
Ev  
Geëvacueerde 
Fam.P.   
Familiepaspoort
G.D.   
Gewoon dienstplichtig
gem   
Gemeente
Gev. B.S.  
Geverifieerd in Burgerlijke Stand
gew   
Gewijzigd
Gezinsv   
Gezinsverhouding, verhouding ten opzichte van het gezinshoofd 
G.K.   
Gestichtskaart of gezinskaart
G.R.  
 
Gestichtsregister
Gv  
Achter het aktenummer van overlijden: overleden in Nederland buiten de gemeente
H   
huwelijk 
h   
Hoofd of zelfstandige bij de uitoefening van een beroep of functie
h, hv of h.v.  
Huisvrouw (echtgenote) van
hfd  
Hoofd
h i/d h  
Hulp in de huishouding
H.K.   
Hulpkaart
Huisarb.   
Huisarbeid
i, inw. 
 Inwonend (in kolom adres)
i.d. of i/d   
In dienst (bij)
ing   
Ingenomen of ingeleverd
Inr. (+nummer)
 Inrichting + administratief nummer
I.R.  
Invaliditeitsrente
I.W.   
Invaliditeitswet (met dossiernummers voor Sociale Zaken)
k   
Achter een huisnummer na 1861: (gelegen) in de (bebouwde) kom
KB 
 Kamerbewoning (in kolom adres)
KB   
Koninklijk Besluit
l.g.   
Laatste gemeente van inwoning
L.S. 
 Landstorm ( uit vrijwilligers bestaande formatie van de Landmacht)
lv  
Lijkvinding in Nederland binnen de gemeente
M.H.  
 
Maatschappelijk Hulpbetoon (voorloper van Sociale Zaken)
N  
Nietigverklaring
Nat  
Nationaliteit
nbv  
Niet bekend vanwaar
N.D.   
Niet dienstplichtig
N.(n)e.   
Natuurlijk (niet) erkend kind (in kolom verwantschap)
nk   
Achter een huisnummer na 1861: niet (gelegen) in de (bebouwde) kom
NWG  
Noodwachter Bescherming Bevolking bij gemeentelijke noodwacht of kringnoodwacht
NWP  
Noodwachter Bescherming Bevolking bij provinciale of gewestelijke noodwacht 
NWR  
Noodwachter Bescherming Bevolking bij Rijksnoodwacht
NWV  
Verplichte noodwacht
o  
Ondergeschikte bij de uitoefening van een beroep of functie
O  
Overlijden
O (datum) (lv)  
Lijkvinding in Nederland binnen de gemeente
O (datum) (lv) (gv)  
Lijkvinding in Nederland buiten de gemeente
ond  
Onderdeel van de gemeente 
Ont.O.M. of OntzOM  
Ontzet uit de ouderlijke macht, voorafgegaan door v (vader), m (moeder) of v/m (vader en moeder)
Onth.O.M. of OnthOM  
Ontheven van de ouderlijke macht, voorafgegaan door v (vader), m (moeder) of v/m (vader en moeder)
O.R. 
 
Ouderdomsrente (+ nummer en kantoor van toekenning)
oud GK  
Oude Gezinskaart (de gegevens zijn hiervan overgenomen)
O.v.I  
Ontvangst, verzending en inschrijving (afdeling Landmacht)
P   
Pensioen
P (nummer+datum)   
Paspoort
P (v.t.)   
Paspoort verlengd tot
Pas  
Paspoort (Nederlands) + letter en nummer, het woordje ‘tot’, almede datum afloop geldigheidsduur, met potlood
PasC  
Paspoort Nederlands, collectief
PasCm  
Bijgeschreven in collectief paspoort moeder
PasCv  
Bijgeschreven in collectief paspoort vader
PasCstv  
Bijgeschreven in collectief paspoort stiefvader
PasCstm  
Bijgeschreven in collectief paspoort stiefmoeder
PasCvD  
Bijgeschreven in collectief paspoort voogd
Pas inh  
Paspoort ingehouden
Pas intr  
Paspoort ingetrokken
Pas ing  
Paspoort ingeleverd
PasgewB  
Paspoort geweigerd door de burgemeester
PasgewCK  
Paspoort geweigerd door de Commissaris der Koningin
PasgewMB  
Paspoort geweigerd door de Minister van Buitenlandse Zaken
PasVr  
Buitenlands paspoort voor een vreemdeling, gevolgd door een landaanduiding
PB (+nummer)  
Persoonsbewijs + nummer (vanaf 1941)
PE  
Pensioen Erediensten
Pers.   
Persoonskaart aangelegd (1939)
PI  
Pensioen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, voorheen PIol of PKold.
PK   
Persoonskaart aangelegd (1939)
PL  
Pensioen Landmacht
PLK  
Pleegkind in de zin der Pleegkinderenwet (wet van 21 december 1951, Stb. 595)
PNS  
Pensioen Nederlandse Spoorwegen + pensioenregistratienummer
P.P.   
Pensioen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) + pensioenregistratienummer
PS  
Pensioen Scheepvaart
PZ  
Pensioen Zeemacht
RA of RA NU  
Raad van Arbeid, met toevoeging van de codeletters van de betreffende Raad van Arbeid en het inschrijvingsnummer 
Reg   
Register
RVB of SVB  
Sociale Verzekeringsbank, gevolgd door rente- of pensioenaanduiding 
S   
Echtscheiding
sd  
Stiefdochter
SGBiZa   
Secretaris Generaal Binnenlandse Zaken
Shv   
Gescheiden huisvrouw van
SIJ  
 
Schippersregister
S.K.  
 
Suppletiekaart (soort gezinskaart)
smw  
Samenwonend
sz  
Stiefzoon
SZ  
Aanduiding verband houdende met een vordering van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
T   
Scheiding van tafel en bed na vijf jaar
TCur  
Toeziend curator
TD (+nummer)  
Tweede distributiestamkaart (opvolger van DSK) + nummer
TK  
Identiteitskaart (toeristenkaart) B + letter en nummer, het woordje ‘tot’, alsmede datum afloop geldigheidsduur
TKC  
Identiteitskaart (toeristenkaart) B collectief
TKCv  
Bijgeschreven in collectieve identiteitskaart (toeristenkaart) B vader
TKCm   
Bijgeschreven in collectieve identiteitskaart (toeristenkaart) B moeder
TKCstv   
Bijgeschreven in collectieve identiteitskaart (toeristenkaart) B stiefvader
TKCstm   
Bijgeschreven in collectieve identiteitskaart (toeristenkaart) B stiefmoeder
TKCvd   
Bijgeschreven in collectieve identiteitskaart (toeristenkaart) B voogd
TKinh   
Identiteitskaart (toeristenkaart) B ingehouden; ook TKCinh, TKCvinh, TKCminh, TKCstvinh en TKCvdinh
TKintr   
Identiteitskaart (toeristenkaart) B ingetrokken; ook TKCinh, TKCvinh, TKCminh, TKCstvinh en TKCvdinh
TKgewB   
Identiteitskaart (toeristenkaart) B geweigerd door de burgemeester
TKgewCK   
Identiteitskaart (toeristenkaart) B geweigerd door de Commissaris der Koningin
TKgewMB   
Identiteitskaart (toeristenkaart) B geweigerd door de Minister van Buitenlandse Zaken
TKI  
Identiteitskaart (toeristenkaart) C, geldig voor het leven, + letter en nummer
TKIinh   
Identiteitskaart (toeristenkaart) C, geldig voor het leven, ingehouden
TKIing   
Identiteitskaart (toeristenkaart) C, geldig voor het leven, ingeleverd
TKIintr   
Identiteitskaart (toeristenkaart) C, geldig voor het leven, ingetrokken
TKIgewB  
Identiteitskaart (toeristenkaart) C, geldig voor het leven, geweigerd door de burgemeester
Tvgd of TVd   
Toeziend voogd
UK  
Uitsluiting kiesrecht voor een bepaalde termijn, einddatum vermeld
UKC  
Uitsluiting kiesrecht krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens krankzinnigheid of zwakheid van vermogens
UKI  
Uitsluiting kiesrecht voor het leven
V  
Verwijzingskaart
Vbl. Rg   
Verblijfsregister
VD 
 
Vreemdelingendienst
vd  
Voogd
V.D.   
Voogdij
Verh. gezinsh  
Verhouding tot het gezinshoofd
V.I.   
Vorige inschrijving
v.o. (w.) of VOW   
Vertrokken, onbekend waarheen
v.o.c.   
Vertrokken, onbekend waarheen, gebleken bij controle
vr  
Vreemde
VR of RvK  
Raad voor de Kinderbescherming
VT  
(gebleken bij) Volkstelling
Vwp  
Vuurwapen
walad   
Waladres; het adres waar een boot voor de kade lag
Wet 92  
Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenenschap van 1892
wg  
Wijziging goedgekeurd
w2g  
Twee wijzigingen goedgekeurd
WR  
Werkmap Rijtijdenwet + serieletter en nummer van het tot de werkmap behorende stamblad
wa  
Woonark
ws  
Woonschip
ww  
Woonwagen
z   
Zoon
Z.b.   
Zonder beroep
zf, zfm, zfv  
(Den Haag) Vermoedelijk: zie folio, zie folio moeder en zie folio vader
Z.R.   
Zee-Risico, uitkering ingevolge de Oorlogszeeongevallenwet
zv  
Zoon van
 
 
 
 

Kerkelijke gezindte
 
 
A. of Ap   
Apostolische Gemeente
Advent  
Nederlandse Vereniging van Zevendedags Adventisten
A.E. of AngEpisc   
Gemeente der Anglicaans-Episcopale Kerk
A.I.   
Afgescheiden Israëlitische Gemeente
AnthropV  
Anthroposofische Verening in Nederland
ApGen  
Apostolisch Genootschap
Bapt  
Baptisten (Unie van Baptisten Gemeente in Nederland)
C.A. of ChrAfg   
Christelijk Afgescheiden Gemeente
C.E. of ChrEv   
Christelijk Evangelische Gemeente
C.G.   
Christelijk Gereformeerde Kerk
ChGemRV  
Christengemeenschap Beweging tot Religieuze Vernieuwing
ChrSc  
Christian Science (First Church of Christ Scientist)
D.   
Doopsgezinde Gemeente
D.E. of DEv  
Duitse Evangelische Gemeente
E.B.   
Evangelische Broedergemeente (Hernhutters)
E.L.   
Evangelisch Luthers Kerkgenootschap
E.P. of EngPresb   
Engelse Presbyteriaanse Gemeente
EvBrGem  
Evangelische Broedergemeenschap (hernhutters)
EvGem  
Evangelische Gemeente
EvL  
Evangelisch Luthers Kerkgenootschap
Geen   
Geen kerkgenootschap of vereniging met godsdienstig doel
G.G. of GerGem   
Gereformeerde Gemeente of Gemeente van Gedoopte Christenen
G.K. of GerK   
Gereformeerde Kerken
GerKvrij  
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
G.O.K.  of Gero/hKr  
Gereformeerde Gemeente Onder het Kruis
GPMB  
Geredja Protestant Maluku di Belanda (Noodgemeente van de Molukse Protestantse Kerk in Nederland
GPMDD  
Geredja Protestant Maluku’at Darurat (Noodgemeente van de Molukse Protestantse Kerk)
GPMT  
Geredja Protestant Maluku Tenggara (Zuidoost Molukse Protestante Kerk)
H.A. of HAZ   
Gemeente der Herstelde Apostolische Zendingskerk
H.A.E.A. of HAZEA   
Hersteld Apostolische Zendingsgemeente in de Eenheid der Apostelen
HdlDag  
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen (Mormonen)
H.L. of HEvL   
Hersteld Evangelisch Luthers Kerkgenootschap
HumV  
Humanistisch Verbond (geen kerkelijke gezindte)
IndProtK  
Indisch Protestantse Kerk
JehGet  
Jehova’s Getuigen
L.H. of LdH 
 Leger des Heils
LI  
Liberaal Joodse Gemeente
Moh   
Mohammedaans Kerkgenootschap
MolEvK  
Molukse Evangelische Kerk
N.H.   
Nederlands/Nederduits Hervormd Kerkgenootschap
N.I.   
Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap
NLdH  
Nederlands Leger des Heils
NprotB  
Nederlandse Protestanten Bond
NSK  
Nederlands Spiritueel Kerkgenootschap
NwApK  
Nieuw Apostolische Kerk in Nederland
N.Zb.   
Nederlandsche Zionistenbond
O.C., O.B. of OvisCl   
Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Cleresie (Oud Katholiek)
O.G. of OGerGem   
Oudgereformeerd Gemeente
O.G.K. of OGerK   
Oudgereformeerd Kerk
OrthKath  
Orthodox Katholieke Kerk
P.I.   
Portugees Israëlitisch Kerkgenootschap
PinkGem  
Pinkstergemeente (ook wel: Gemeente Gods, Christelijke Gemeenschap Gemeente Gods of Volle Evangelische Gemeente)
Quaker  
Genootschap der Vrienden of Quakers
R. of Rem   
Remonstrantse Broederschap
R.C./R.K.   
Rooms Katholiek Kerkgenootschap
RosFel  
The Rosicrusian Fellowship
RozKr  
Het Rozekruizers Genootschap of Lecotrium Rosicrucianum
S. of SchGem   
Schotse Gemeente
Soefi  
Soefi-Beweging
Swed  
Swedenborgianen (ook wel: Leden van de Kerk van het nieuwe Jerusalem, Leden van de Swedenborggemeenschap, De Nieuwe Kerk of Nova Hiersoslyma)
ThGem  
Theosophische Gemeente
Th.V.   
Theosophische Vereniging
VergGel  
Vergadering der Gelovigen (ook wel: Darbisten)
VrEv  
Vrije Evangelische Gemeente
V.G. of VrGer   
Vrije Gereformeerde Gemeente
VrKath  
Vrije Katholieke Kerk
W. of Wgem   
Waalse Gemeente
Z. of ZenGem   
Zendingsgemeente
Z.A.   
Nederlandse Vereniging van Zevendedags Adventisten
 
 
 
 

Plaatsen en provincies
 
 
a/d L   
aan de Lek
a/d R   
aan de Rijn
a/d IJ   
aan de IJssel
a/Z 
 aan Zee
Ah   
Arnhem
Al  
Alphen (NB)
Amf  
Amersfoort
Aml  
Almelo
Amr  
Alkmaar
Ap of Apd  
Apeldoorn
Apg  
Appingedam
Apn  
Alphen a/d Rijn
Asd   
Amsterdam
Asm  
Aalsmeer
Asn  
Assen
Atn  
Aalten
Bbg  
Beekbergen
Bcl  
Borculo
Bd    
Breda
Bgn  
Bergen op Zoom
’s Bosch of Ht
 ‘s-Hertogenbosch
Brv  
Barneveld
Bsm  
Bussum
Bv  
Beverwijk
Ck  
Cuijk
Co  
Coevorden
D  
Drenthe
Ddv  
Dedemsvaart
Did  
Didam
Dl  
Dalfsen
Dordt of Ddr  
Dordrecht
Dt  
Delft
Dtc  
Doetinchem
Dv  
Deventer
Dz  
Delfzijl
Ehv  
Eindhoven
Eml  
Ermelo
Esd of Es   
Enschede
F  
Friesland
Gd  
Gouda
Gdm  
Geldermalsen
Gl  
Groenlo
Gld  
Gelderland
Gr  
Groningen (provincie)
Gron  
Groningen (stad)
Gv  
‘s-Gravenhage
Hd  
Harderwijk
Hdr  
Den Helder
Hgl  
Hengelo
Hgv  
Hoogeveen
Hk  
Heemskerk
Hlm  
Haarlem
Hm  
Helmond
Hn  
Hoorn
Hr  
Heerenveen
Hrl  
Heerlen
Hvs  
Hilversum
IJm  
IJmuiden
Kpn  
Kampen
L  
Limburg
Lden  
Leiden
Ldm  
Leerdam
Lg  
Landgraaf
Lmr  
Lemmer
Lnn  
Loenen
Lsdm  
Leidschendam
Ltn  
Lunteren
Lw  
Leeuwarden
Mbk  
Medemblik
Md  
Moordrecht
Mdb  
Middelburg
Mp  
Meppel
Mss  
Maassluis
Mt  
Maastricht
NB  
Noord-Brabant
Ndk  
Noordwijk
Ne  
Nuenen
NH  
Noord-Holland
Nkk  
Nijkerk
Nmg of Nm  
Nijmegen
Ns  
Nunspeet
Nvd  
Nijverdal
O  
Overijssel
Odz  
Oldenzaal
Omn  
Ommen
Ot  
Oisterwijk
Pmr  
Purmerend
Pt  
Putten
Rd  
Roodeschool
Rdn  
Roden
Rdr  
Berkel en Rodenrijs
Rdv  
Raamsdonkveer
Rm  
Roermond
Rs  
Rosmalen
Rsd  
Roosendaal
Rsw  
Rijswijk
Rt  
Rotterdam
Sch  
Schoorl
Sdt  
Sliedrecht
Sgn  
Schagen
Sk  
Sneek
St  
Soest
Sth  
Staphorst
Swk  
Steenwijk
Tb  
Tilburg
Tg  
Tegelen
Tl  
Tiel
Tnz  
Terneuzen
U  
Utrecht (provincie)
Ud  
Uden
Uhz  
Uithuizen
Ut  
Utrecht (stad)
Utg  
Uitgeest
Vb  
Voorburg
Vdm of Vd  
Veendam
Veg  
Veghel
Vg  
Vught
Vk  
Valkenburg
Vkw  
Valkenswaard
Vl  
Venlo
Vld  
Volendam
Vnd  
Veenendaal
Vp  
Velp
Vs  
Vlissingen
Wc  
Wijchen
Wd  
Woerden
Wf  
Wolfheze
Wg  
Wageningen
Wlk  
Waalwijk
Wmd  
Warmond
Wp  
Weesp
Ws  
Winschoten
Wt  
Weert
Ww  
Winterswijk
Z  
Zeeland
Zbm  
Zaltbommel
Zd  
Zaandam
ZH  
Zuid-Holland
Zl  
Zwolle
Zp  
Zutphen
Ztm  
Zoetermeer
Zst  
Zaanstad
Zv  
Zevenaar
 
 
 
 

Landen
 
 
Afg  
Afghanistan
Alg  
Algerije
Arg  
Argentinië
Aus  
Australië
Be  
België
Bol  
Bolivia
Bra  
Brazilië
BRD  
Bondsrepubliek Duitsland (voormalig West-Duitsland)
Bul  
Bulgarije
Can  
Canada
Chin   China
Col  
Colombia
DDR  
Duitse Democratische Republiek (voormalig Oost-Duitsland)
Den  
Denemarken
Dl  
Duitsland
Eth  
Ethiopië
Fin  
Finland
Fr  
Frankrijk
GB  
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Gri  
Griekenland
Guat  
Guatemala
Hon  
Hongarije
Hond  
Honduras
Ier  
Ierland
Indon  
Indonesië
Isr  
Israël
It  
Italië
Jap  
Japan
Jem  
Jemen
JS  
Joegoslavië
Kon  
Kongo
Kor  
Korea
Lib  
Liberia
Lux  
Luxemburg
Malei  
Maleisië
Mar  
Marokko
Mex  
Mexico
Mon  
Monaco
NA  
Nederlandse Antillen
N.I.  
Nederlands-Indië
Nic  
Nicaragua
N.O.I  
Nederlands Oost-Indië
No  
Noorwegen
NZ  
Nieuw-Zeeland
Oos  
Oostenrijk
Pak  
Pakistan
Pan  
Panama
Par  
Paraguay
Pol  
Polen
Por  
Portugal
Rhod  
Rhodesië
Roem  
Roemenië
SaA  
Saoedi-Arabië
SAR   
Syrië, Syrisch-Arabische Republiek
Sen  
Senegal
Sing  
Singapore
Soe  
Soedan
Som   
Somalië
Sp  
Spanje
Sur  
Suriname
Tan  
Tanzania
Thai  
Thailand
Tsjs    
Tsjecho-Slowakije
Tun  
Tunesië
Tur  
Turkije
Ur   
Uruguay
VAR    
Verenigde Arabische Republiek
Vat  
Vaticaanstad
Ven  
Venezuela
Viet  
Vietnam
VSA  
Verenigde Staten van Amerika
IJ  
IJsland
ZAf  
Zuid-Afrika
Zam  
Zambia
Zwed  
Zweden
Zwit  
Zwitserland
 
 
Deze lijst is samengesteld uit diverse bronnen op het internet.

Voor de uitleg van een persoonskaart kunt u elders op deze website terecht. Directe link: Uitleg persoonskaart. Voor meer plaatsnaamafkortingen kunt u terecht op Infrasite.nl.