Prijzen transcripties en vertalingen

 
In verband met nog lopende projecten kunt u voorlopig geen gebruik maken van de dienst vertalen en/of transcriberen.
 
Wenst u een transcriptie of een vertaling vanuit het Frans, Duits (waaronder Kurrent en Sütterlin), Engels of Fries? Door middel van een vergoeding in de vorm van een donatie via Whydonate is dat mogelijk. Al het ingezamelde geld zal ten goede komen aan het onderhoud en de uitbreiding van het hostingpakket van deze website. (Zie voor meer informatie Steun de website Uit de oude Koektrommel.)

Om een indicatie te geven van de diverse mogelijkheden en prijzen volgen hieronder enkele voorbeelden. Net als vandaag de dag verschilden de handschriften vroeger uiteraard van persoon tot persoon. Zo kan bijvoorbeeld een handschrift uit de zeventiende eeuw goed leesbaar zijn in tegenstelling tot een handschrift uit de twintigste eeuw. Voegt u daarom ter beoordeling een directe link naar het te transcriberen of te vertalen digitale archiefstuk toe aan uw verzoek en vermeld het tevens als u géén gebruik kunt maken van het tekstverwerkingsprogramma Microsoft Word. U kunt dit doen via het contactformulier. (Zie ook: Versturen van afbeeldingen voor transcripties en Transcripties en/of vertalingen) Pas na terugkoppeling en ontvangst van uw betaling zal aan de opdracht gewerkt gaan worden. Restitutie is niet mogelijk.

 
Transcriptie algemeen
Transcriptie notariële akte
Transcriptie VOC scheepssoldijboek
Vertaling Frans
Transcriptie of vertaling Duits (Kurrent en Sütterlin)
Vertaling Engels
 
 

Transcriptie algemeen
 
 
Transcriptie korte inschrijving

Kosten: € 2,50 per korte inschrijving.

 
Ondertrouw Amsterdam

Transcriptie:
‘Samuel Knaules van Groningen wijnverlater oud 23 Jare geas(sisteer)t met ouders consent woont ind(e) Nes ende Lijsbeth Goethand van A(msterdam) oud 23 Jare geas(sisteer)t met haer vader Carel Goethand woont opd(e) Vijgendam.’
 
 
 
Transcriptie iets uitgebreide inschrijving

Kosten: € 4,00 per iets uitgebreide inschrijving.

 
Kerkregister Anloo

Transcriptie:
‘Alsoo mij geen overleveringhe van het kerckelijck protocol is gedaen en ick nu eerst in den jare 1676 daer toe een boeck heb bekome, heb ick in de eerste jaren van mijn dienst niet konnen registreren de namen der gedoopte kinderen. Dienvolgens sou het konnen geschiet sijn datter int’ begin wel d’een ofte ander mochte uitgelaten ofte misplaest wesen, ’t welck ick nodich achte bekent te maken of men sich in dese of gene gelegenheidt van dit protocol moeste dienen.’
 
 

Transcriptie notariële akte
 
 
Transcriptie notariële akte of oorkonde

Kosten: € 8,50 per pagina of gedeelte daarvan (17e-20e eeuw).

 
Minutenakte

Transcriptie:
‘Op huijden den 10 Junii 1720 compareerde voor mij Elias Verschuijr openbaar Notaris bij den Ed. hove van Utrecht geëedt en bij de Ed. Achtb. Magistraat der stad Rhenen geadmitteerd in Venendaal resideerende en voor de naargenoemde getuigen Dirk Cornelis vanden Oostercamp en Stijntje Vander Does egteluijden woonende binnen Rhenen mij Notaris en getuijgen bekend zijnde beijde gesond van lichaam met ons gaande en staande, en haar verstand en spraake wel hebbende en gebruijkende soo uijtterlijk bleek en niet anders konde verder bemerkt en verklaarde uijt overdenkinge van sekerheijd des doods en van onsekere tijd en uire vandien de langstlevende van hun beijde te stellen en nomineeren tot momboir of momboirse over haarlieder natelatene onmundige kind of kinderen en erfgenamen met magt om een of meer momboir of momboiren aande zijde van de eerstoverlijdende bestaande te mogen assumeeren surrogeeren of substitueeren secludeerende ten dien eijnde de Ed. Achtb. Heeren vande Vroedschap en Weeskamer der stad Rhenen en alle andere oppermomboiren die ‘tselve soude mogen concerneeren, deselve ten dien aansien bedankende bij desen, versoekende daar van acte die dese is aldus gedaan en gepasseerd binnen Rhenen ten huijse van den procureur Dirk van Ommeren ter presentie van denselven van Ommeren mitsgaders Henrik van Ommeren en Jacobus Wijnen getuijgen hier toe versogt.’

 
Transcriptie

Transcriptie:
‘Wij M(eeste)rs Johan van Banchem en Johan Ruijsch Schepenen in s’Gravenhage. Oirconden eenen yegelijcken. Dat voor ons gecomen ende erschenen is Jacob Cornelisz Meershoeck. Ende behende wel, ende deuchdelijck te wesen, Machtelt van Luijningen, wed(uw)e wijlen Hillebrant van Wouw, woonende alhier de somme van negen hondert Car(oli) guldens spruijtende uijt saecke van deuchdelijcke geleende penningen, hem Comp(aran)t bij de voors(chrevene) Jouff’r van Luijningen, in vrijen, suijveren, ende comptanten gelde aengetelt, renuncierende mits dien depceptie van ongetelden gelde, van welcke voors(chrevene) somme van negen hondert guldens, den Comp(aran)t belooft heeft als hij belooft bij desen aende voors(chrevene) Jouff’r van Luijningen ofte hares actie vercrijgende alle Jaaren opden zeventienden April te betalen Interest, naer advenant vijff guldens van(he)t hondert in(he)t Jaer, doch soo hij Comp(aran)t de Jaerlijckse te verschijne Interesten opte respective verschijndagen ofte uijterlijck binnen ses weecken daer naer comt te betalen, sal hij mogen volstaen met Interest naer advenant vier guldens van(he)t hondert in(he)t Jaer. Gelijck daer van het eerste Jaer Interest ommegecomen ende verschenen sal wesen, den zeventienden April sestien (honder)t een ende sestich, ende soo voorts van Jaere tot Jaere ommecomen ende verschijnen sal, geduijrende totte volle ende effectuele betalinge vande voors(chrevene) negen hondert guldens (he)twelck hij Comparant alle Jaaren ten verschijndage gehouden sal sijn, ende oock vermogen te doen mits deen dander drije maenden te vooren waerschouwende sulcx te moeten ofte te willen doen. Ende dat vrij gelt van alles sonder eenige cortinge te mogen doen, (he)tsij van X.XX.XL. LXXX. C. minder ofte meerder penningen niets uijtgesondert. Voorde vodoeninge, verseeckeringe, ende tot naercominge van alle (he)t gunt voors(chreven) is, hij Comparant special(ijck) verbonden ende geaffecteert heeft seecker stuck warmoeslandt gelegen aenden suijt ende west binnen Cingel deser Stede bij het watermolentge op de voors(schreven) Cingel. Belent ten oosten Huijbrecht Jansz Haesbrouck ten noorden de gemeene laen, ende ten suijden ende westen de voors(chrevene) Cingel, ende voorts sijn persoon, ende generalijck alle sijne andere goederen, roerende ende onroerende, geen uijtgesondert dselve subiecterende allen rechten ende Rechteren. Te vreden sijnde den Comparant hem inden innehouderen van desen, bij den Gerechte deser Stede, goetwillichl(ijck) te laten condemneren, daer toe onwederroupel(ijck) constitueerde Anhoni vander Drift, Nicolaes van Elft , ende Cornelis van Fijp, procureurs voor den voors(chrevene) Gerechte te samen ofte elcx van hen int bijsonder, soo omme de voors(chreven) condemnatie te versoecken als jaer inne te consenteren, cum expensis. Alles sonder fraude, des ten oirconde, hebben wij Schepenen voornoempt desen met onse uijthangende v (vijff) Zegelen bevesticht. Opden zeventienden April sestien (honder)t ende sestich.’
 
 

Transcriptie VOC scheepssoldijboek
 
 
Transcriptie VOC soldijboek

Kosten: € 5,00 per rekeningnummer (debet- en creditzijde).

 
VOC

Transcriptie (vanwege de opmaak op deze site zonder bedragen):
5 (rekeningnummer) In t Schip D(e) Boven Kerker Polder D’ Anno 1769/70 voor (kamer) Amsterdam

Debetzijde:
Gerrit Hopman van Aalthen Ziekentrooster
Niet vermaakt (= geen maandbrief)
1769 29 Decemb(er) a(an) D(e) E(dele) Comp(agni)e over 2/m(aan)d gage a f 24 op hand
,, 1 kist
,, 4 kelders
,, schuld aan Jr Janze (= schuldbrief)
1771 8 Julij
2298 N:245. f 351:1:– op dato aan hem bet(aal)t T. Oire: get(uijge)
1771 17 Julij
2301 No: 34. f 300 bet(aal)t aan Jan Starink, in vold(oening) van de schuld, borge J.H. Klijnveld kamerl(id); T. Oire: get(uijge)

Creditzijde:
1770 18 aug(ustu)s P(e)r D(e) E(dele) Comp(agni)e f 184: over 7/m(aan)d 20/dage gagie a f 24 verdient seedert den 29 Decemb(e)r 1769 dat uijt Texel is gezeilt tot heeden dat de boeke sl(uijten) en continueerd
item te quaad
Credit f 300 over d’ inged(iend)e schuld
1771 19 Junij f 351:1 rest v(oo)r 10 m(aand) 1 d(ag) op dit schip tot zijn arrivem(en)t, daar onder voor t douceur
F(oli)o 1

 
 

Vertaling Frans
 
 
Vertaling Franse inschrijving of akte BS

Kosten: € 5,00 per inschrijving of akte uit de Burgerlijke Stand.

 
Franstalige inschrijving

Vertaling:
‘Het jaar achttienhonderd tweeëntachtig, de zeventiende februari, is om zes uur ’s avonds geboren, en na te zijn gedoopt door de vroedvrouw, onmiddellijk overleden een kind, wettige dochter van Valentin Jung dagloner, en van Catharine Schifterling, haar vader en moeder van Sarensmingen. Welk kind de volgende dag om drie uur in de namiddag was begraven op het kerkhof van het genoemde Sarensmingen in tegenwoordigheid van de vader van het overleden kind, en van de schoolmeester, die met mij hebben getekend waarvan akte.
 
 
 
Vertaling uitgebreide Franse huwelijksinschrijving of notariële akte

Kosten: € 8,50 per pagina of gedeelte daarvan.

 
Franstalige huwelijksakte

Vertaling:
‘Het jaar achttienhonderd dertien, de vijfentwintigste van de maand april, zijn voor ons, Burgemeester en ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de stad Breda, Departement Twee Neten, verschenen Joseph Schakel, hulpmetselaar, geboren te Breda op vijftien december zeventienhonderd drieëntachtig, alhier woonachtig, meerderjarige zoon van Joseph Schakel, glazenmaker, meer dan achtentwintig jaar geleden overleden te Vlissingen volgens de onder ede bevestigde akte van de comparant, niet bij machte zijnde zijn overlijdensakte te overleggen, aangezien de archieven zijn verbrand door bombardementen die deze stad heeft ondergaan, en van de weduwe Jeanne Limburg, breidster, wonende alhier, hier aanwezig en consenterende.
En juffrouw Elisabeth Roos, dagloonster, geboren te Nijmegen, Departement Rijnmond, op 31 december zeventienhonderd vijfentachtig, meerderjarige dochter van Ferdinand Roos, schilder, wiens bestaan erg onzeker is en die, volgens de informatie van haar overleden moeder, was vertrokken in de periode voordat zij zes maanden oud was, en van wijlen Marie Geerard, overleden te Breda in de loop van de maand december van het jaar achttienhonderd en tien, maar waarvan men geen enkele aantekening heeft gevonden in het overlijdensregister van deze stad. Alles met betrekking tot zowel haar geboorte als tot de overlijdens van haar ouders is vastgesteld in de Akte van Bekendheid door de Vrederechter van Kanton Breda op twee december achttienhonderd en twaalf, geaccrediteerd in eerste aanleg door de gerechtelijke uitspraak van Breda op 14 december achttienhonderd en twaalf, opgenomen te Breda op de vierentwintigste van de genoemde maand No. 1409 folio 12R: zaak 4, dat zal worden bijgevoegd aan deze akte, terwijl het genoemde overlijden van haar moeder tevens onder ede door de comparante werd bevestigd, niet bij machte zijnde de akte te overleggen, die vereist is voor een huwelijksvoltrekking tussen hen en van wie de aankondigingen zonder bezwaar tegen genoemd huwelijk zijn gedaan aan de hoofddeur van ons gemeentehuis; te weten de eerste op de elfde en de tweede op de achttiende van de huidige maand april.
In overeenstemming met het advies van de Raad van State van 25 juli achttienhonderd en vijf, is aan hun verzoek voldaan door voorlezing van de hierboven genoemde voorwaarden en van hoofdstuk VI van de Code Napoleon inzake het huwelijk, en is gevraagd aan de toekomstige bruidegom en de toekomstige bruid of zij elkaar tot man en vrouw willen nemen, waarop zij afzonderlijk en bevestigend hebben geantwoord, verklarende dat Joseph Schakel en juffrouw Elizabeth bij wet door het huwelijk zijn verenigd.
De toekomstige echtelieden verklaren ons tevens, dat zij vader en moeder zijn van, en wettelijk wensen te erkennen, het kind van het vrouwelijke geslacht, ons voorgesteld, ingeschreven in het register van dit huidige jaar op de zevende van de maand april onder nummer vijfentachtig, geboren op de zesde van de genoemde maand, als natuurlijk erkend kind door de vader en genaamd Jeanne en verzoeken haar in te schrijven in hun huwelijksakte.
Dit alles wordt gedaan in aanwezigheid van Henry Nelsen, gepensioneerd sergeant, éénenzestig jaar oud, Matthieu van Gils, schoenmaker, zevenentwintig jaar oud, Adrien van Eggermont, metselaar, vierendertig jaar oud en Etienne Nelissen, metselaar, drieëndertig jaar oud, welke na voorlezing en kennisneming van deze akte onder ede verklaren, dat zij de toekomstige echtelieden kennen, dat zij onwetend zijn van hun (ouders) plaats van overlijden, hun vereiste overlijdensakten ter ondersteuning van deze akte als ook hun laatste woonplaats, met uitzondering van de eerste getuige, die heeft verklaard zijn overlijden in Vlissingen te hebben bijgestaan in de hierboven aangegeven periode. De twee eerste getuigen hebben met ons deze akte ondertekend, de moeder van de bruidegom en de laatste twee getuigen hebben verklaard niet te kunnen schrijven.’

 
 

Transcriptie of vertaling Duits (Kurrent en Sütterlin)
 
 
Transcriptie korte inschrijving (Kurrent en Sütterlin)

Kosten: € 3,50 per transcriptie van een korte inschrijving.

 
Transcriptie inschrijving Duits

Transcriptie:
‘2ten. Im Jahre 1804, den 25ten 8ber ist zu Hoen (Höhn) gebohren und den 28ten desselben öffentlich getauft worden Christian Müller, des Mathias und Katharine Müller Eheleuthen daselbst ehelichen Sohn.’
 
 
 
Vertaling korte inschrijving (Kurrent en Sütterlin)

Kosten: € 3,50 per vertaling van een korte inschrijving.

 
BS Reichau

Vertaling:
‘Geboorteakte
Burgerlijke Stand Reichau, Nr. 59/1908,
-Ide Helene- is op drie september 1908 te Kallisten geboren.
Vader: Instmann (= landarbeider) Leopold Schwarz, Evangelisch (Protestants) (woonachtig) te Kallisten.
Moeder: Heinriette, geboren Scheffler, Evangelisch (Protestants), (woonachtig) te Kallisten.
Wijzigingen in de registratie: –
Reichau, 30 augustus 1944
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (+handtekening)’

 
 
 
Vertaling inschrijving register (Kurrent en Sütterlin)

Kosten: € 5,00 per vertaling van een inschrijving.

 
Doop P.A. Glassmeijer

Vertaling (Bovenste balk niet vertoond in afbeelding):
Nummer:
33.

Doopnaam van het kind:
Peter Andreas

De geboortedag en het uur van geboorte (Mei 1832):
elfden 11. | ’s morgens zeven 7.

Voor- en achternaam en beroep van de vader:
Georg Heinrich Glassmeijer, huurman

Voor- en achternaam van de moeder:
Elisabeth Heeman

Woonplaats ouders:
Osterledde

Doopdag:
Elfden 11.

Pastoor/vroedvrouw:
Hanke/Keller

Peetouders:
Peter Andreas Berlmann en Elisabeth Siebelmann

 
 
 
Vertaling brief of uitgebreide (notariële) akte (Kurrent en Sütterlin)

Kosten: € 8,50 per pagina of gedeelte daarvan.

 
Akte van Consent Duits

Vertaling:
‘Behandeld te Brühl de 3e juli 1908.
Voor ondergetekende Justizrat* Heinrich Lev Lennartz Koninklijke districtsnotaris voor het Oberlander rechtsgebied Keulen met het hoofdkantoor te Brühl, verschenen de bij de notaris bekende echtelieden Johannes Jakobus Verheugen, glasblazer en Gijsbertje den Hartog, zonder beroep, de echtgenote met toestemming en uitdrukkelijke machtiging van haar man handelend, beiden te Brühl bij Keulen wonende en lieten het volgende als hun verklaring vastleggen:
-Onze dochter Cornelia Neeltje Verheugen, zonder beroep, wonende te Leerdam, is voornemens met de te Leerdam wonende fabrieksarbeider Johannes Hermanus Wesker in het huwelijk te treden.
Hierbij verlenen wij onze toestemming voor het huwelijk van onze genoemde dochter Cornelia Neeltje Verheugen met de genoemde Johannes Hermanus Wesker.-
De aanwezige Johannes Jakobus Verheugen verklaarde niet te kunnen schrijven. Daarvoor was in zijn plaats als getuige en bij deze zaak aanwezige bij de notaris bekende Johann Pütz, dagloner, te Brühl wonende.
Dit protocol is voorgelezen, door de betrokkenen goedgekeurd en door de betrokken echtgenote Verheugen, de getuige en de notaris als volgt eigenhandig ondertekend.
Vrauw Verheugen
Joh. Pütz
Lennartz

Kantlijn:
Reg. No. 439 Jahr 1908
Voor eerste opmaking, stempelvrij volgens voorschrift, is een stempel van anderhalf Mark gebruikt.
Brühl 4.7.08
De districtsnotaris

Het voorafgaande, in het register onder nummer vierhonderd negenendertig jaar negentienhonderd acht Protokol, wordt hiermee aan de echtelieden Johannes Jakobus Verheugen en Gijsbertje den Hartog te Brühl verstrekt.

Brühl de 4e juli 1908
De Koninklijke notaris Justizrat*

*Justizrat is een titel toegekend aan rechters, advocaten en notarissen.’
 
 

Vertaling Engels

Engelstalige archiefstukken, waarmee u te maken kunt krijgen bij stamboomonderzoek, variëren nogal. Het kan bijvoorbeeld gaan om een zeventiende eeuws testament uit Engeland of een twintigste eeuwse Amerikaanse overlijdensverklaring. Hierdoor is het lastig een prijsindicatie te geven. De prijs zal worden vastgesteld na overleg.
 
 
Vertaling kort Engels testament

Kosten: € 8,50 per vertaling van een kort Engels testament.

 
Engels testament

Vertaling:
‘In de naam van God Amen. Ik, Dame (titel) Katherin Knollys weduwe en erfgename van Sir Henry Kollys of Grove Place in de county Southampton, Knight (titel; Ridder), overleden, zijnde zwak in de gezondheid van mijn lichaam maar perfect van geest en geheugen, maak en quoteer dit als mijn laatste wilsbeschikking en testament als volgt. Ten eerste leg ik mijn geest in de handen van mijn meest geliefde en dankbare Verlosser en Redder Jezus, bij wiens meest heilige dood en passie ik verlossing hoop te krijgen van zowel lichaam als geest. Mijn lichaam zal ter aarde worden begraven op betamelijke wijze. En door een schuld die mij verschuldigd is van vijf honderd pond door Sir Thomas Skipwith of Grantham, Knight (titel; Ridder). Ik tref voorzieningen voor mijn schulden en nalatenschap. Ten eerste geef en laat ik na aan de Right Honourable (eervolle titel) Earl of Ancram (Graaf van Ancram) vijftig pond, aan hem te betalen binnen zes maanden na mijn overlijden. Ik geef aan mijn Honourable (eervolle titel) vriend Sir John Bennet, Knight of The Bath, tien pond. Ik geef aan mijn zoon Thomas Knollys, Esquire (titel), tien pond, aan hem te betalen binnen zes maanden na mijn overlijden. Ik geef aan mijn dochter Browne tien pond. En aan mijn zoon Thorold en aan mijn dochter, zijn vrouw, ieder van hen tien pond, welke afzonderlijke bedragen ik wil aan hen te worden betaald binnen zes maanden na mijn overlijden. Ik geef tevens aan mijn kleinkind Henry Manfeild één honderd pond, hetgeen ik wens te implementeren om lijfrente voor zijn leven mee te kopen, hetwelk ik wens dat met uiterste zorg voor hem mag worden bepaald. En aan mijn kleinkind Robert Manfeild geef ik vijftig pond, aan hem te worden betaald binnen zes maanden na mijn overlijden. Ik geef aan mijn bediende Winifride vijf pond en al mijn kleding en linnen en rouwkleding, maar het treuren geef ik aan niemand anders. Ik geef aan mijn dochter The Countesse of Ancram (Gravin van Ancram) wat ik niet heb vermaakt bij mijn laatste wilsbeschikking en testament. Eerst moet aan mijn uitstaande schulden en verplichtingen worden voldaan. Ik stel aan als en benoem tot enige executeur mijn Honourable (eervolle titel) vriend Sir John Bennett, Knight of The Bath, om hierbij alle eerdere wilsbeschikkingen door mij gemaakt te vernieuwen. Getekend, uitgebreid, gewijzigd en bekend gemaakt als mijn laatste wilsbeschikking en testament deze vijftiende dag van januari in het vijfentwintigste jaar van onze soevereine Heer en koning Charles de Tweede en het jaar van onze Heer 1673/4. Mijn wil is dat in de eerste plaats mijn schulden worden betaald. Katherin Knollys. Aangepast, getekend en ter hand gesteld in aanwezigheid van Ann Warborton, William Heley.’
 
 
Tanja Enklaar
Eigenaresse Uit de oude Koektrommel
 
© Uit de oude Koektrommel