Militaire registers en onderscheidingen

 
Militaire archieven en registers
Nationale Militie Registers
Oude registers
Dienstweigeraars
Franse dienst
Belgische Opstand
Marinepersoneel
Divers
Mei-Oorlog en Tweede Wereldoorlog
Onderscheidingen
 
 

Militaire archieven en registers
 
 
Militaire stamboeken

In militaire stamboeken staan onder meer de datum van indiensttreding, eventuele bevorderingen, eventuele betrokkenheid bij gevechtshandelingen, beëindiging van de dienstplicht of het dienstverband, eventueel overlijden, verwonding, ontslag of desertie.

Via de index van FamilySearch kunt u de stamboeken inzien van de Nederlandse legeronderdelen van 1807 tot 1929. Tevens vindt u er Stamboeken onderofficieren en manschappen (1812-1923), Stamboeken onderofficieren en manschappen (1814-1841) en Stamboeken Officieren (1813-1910).

Overige websites: Militieregisters en Nationaal Archief Militairen 1795-1950
 
 
Stamboeken Militairen KNIL Oost- en West-Indië

Scans van de stamboeken Militairen Landmacht KNIL Oost- en West-Indië. Tevens vindt u er Pensioenen en Gagementen Oost- en West-Indië.

Website: GaHetNa
 
 
Nederlands Militair Erfgoed

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Op de website is onder andere een databank te vinden met portretten en officiersnamen.

Website: Nederlands Militair Erfgoed
 
 
Afdeling Militaire Zaken en rechtsvoorgangers Amsterdam

Diverse registers in het Archief tot 16 november 1813; 1.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen.

Website: Stadsarchief Amsterdam
 
 
Attestaties de vita Dordrecht 1807-1809

Overzichtslijst ‘attestaties de vita Dordrecht 1807-1809’ met gegevens van onder andere gepensioneerde en/of gegageerde militairen en hun uitkering.

Website: DordtenaZOEKer
 
 
Friese Militairen

Het bestand ‘Militairen in Leger en Marine’ (1795-1815) bevat gegevens over personen uit Friesland in verband met het leger of de marine van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland, het Franse Keizerrijk en het Koninkrijk der Nederlanden (Waterloo). Ga naar de website en klik op ‘zoeken’. Vervolgens gaat u naar ‘uitgebreid zoeken’. Hier kunt u een naam ingeven en als bron ‘Militairen 1795-1815’ aanvinken.

Website: AlleFriezen
 
 
Nominatieve Staat Hoogeveen

Pdf-bestanden met transcriptielijsten Nominatieve Staat Hoogeveen. Gedeserteerden van de Landmacht en van het Korps Mariniers (1846-1850) met de namen en signalementen van manschappen die gedeserteerd zijn en omtrent wier lot bij de korpsen waartoe zij behoorden op 1 januari 1850 nog niets stelligs bekend was. Tevens een register van teruggekeerden uit Oost-Indië (1849-1860). Verder vindt u op de website nog het register van Rechterlijke Vonnissen (1849-1860) van enige militairen en schepelingen, behoord hebbende tot de Land- en Zeemacht, die daarbij niet meer mogen worden aangenomen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechtelijke vonnissen vervallen verklaard van den militaire stand.

Website: Hoogeveen Historie
 
 
Schutterij Hoogeveen

In de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1594-1795) bestonden schutterijen, die zorgden voor de plaatselijke veiligheid en het handhaven van rust en orde. Bij de grondwet van 1814 werden de schutterijen opnieuw ingesteld, die in tijden van oorlog konden dienen als versterking van het leger. Volgens de wet van 1827 waren in steden van meer dan 2.500 inwoners dienstdoende schutterijen, en in de overige steden en op het platte land rustende schuterijen.
Vanaf 1827 kwamen alle mannelijke Nederlanders tussen 25 en 34 jaar voor de dienst in de schutterij in aanmerking.
De diensttijd duurde vijf jaar. Bij oorlogsdreiging werden beide schutterijen tot een mobiele schutterij samengevoegd. Dit is één keer gebeurd, en wel tijdens de Belgische Opstand (1810-1839). Naarmate de politie beter ging functioneren vervielen de taken van de schutterij. Op 24 juni 1901 werden de schutterijen officieel opgeheven, en vervangen door de Landweer. (Bron: Hoogeveen Historie)

Op de website zijn heel wat pdf-bestanden met transcriptielijsten in te zien: lijst der manschappen van beide Compagnies in de gemeente Hoogeveen (1815), staten van dienstdoende Schutters (deels met
aantekeningen van overgang naar de Reserve) 1821-1827 en 1822-1832, lijst der actieve Schutters 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 en 1887 (opgaaf van Schutters in de gemeente Hoogeveen, welke vroeger hebben gediend bij de landmacht of bij het krijgsvolk in het rijks overzeese bezittingen), 1881, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889 en 1890, inschrijfregisters Schutterij 1815-1820, 1821, 1821-1823, 1821-1824, 1821-1825, 1821-1826, 1822, 1827 en 1830 en diverse staten van de rustende Schutterij (1821-1829).

Website: Hoogeveen Historie
 
 
Officieren der Dienstdoende en Rustende Schutterij in Nederland 1871

Jaarboekje bevattende de naam- en ranglijst van de officieren der Dienstdoende en Rustende Schutterij in Nederland (1871).

Website: Delpher
 
 
 
 

Nationale Militie Registers
 
 
Reglement op geneeskundig onderzoek omtrent geschiktheid Nationale Militie

De reglementen op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor de dienst bij de zee- en landmacht met daarin een overzicht van ziekten en gebreken met bijbehorende nummers; vanaf 1862 vermeld onder Artikel 11. Transcripties van de keuringseisen, herzieningen of Koninklijke Besluiten van 1816, 1817 (vervangt 1816), 1821 (vervangt 1817), 1836 (vervangt 1821), 1862, 1871 of 1871, 1878 (wijziging op 1871), 1881 (wijziging op 1871), 1883 (herziening), 1883 (wijziging op 1883), 1897 (wijziging op 1883) en de scans van het Koninklijk Besluit van 1816 (Google Books vanaf pagina 693), 1817 (Google Books vanaf pagina 831; vervangt 1816), 1881 (wijziging op 1871), 1883 (herziening), 1883 (wijziging op 1883), 1897 (wijziging op 1883), 1904.
 
 
Nationale Militie Registers Nederland

De militaire stamboeken van de Nederlandse Militie Registers zijn te bekijken op de nieuwe website van Militieregisters. Hiervoor dient u wel een (gratis) account aan te maken. Uw geboortedatum invullen is niet nodig!

Website: Militieregisters
 
 
Nationale Militie Registers Aalst (België)

Inzage in de militaire stamboeken van de Nationale Militie Registers van Aalst (België) van 1845-1918 met een hiaat van 1861-1871. Tevens vindt u er de Nationale Militie Registers van Meldert van 1899.

Website: Made in Aalst
 
 
Nationale Militie Registers Amsterdam

Zoeken in de Nationale Militie Registers van Amsterdam 1828-1940. Zie ook Afdeling Militaire Zaken en rechtsvoorgangers: Archief vanaf 16 november 1813; 2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen: 2.2.2. Dienstplicht.

Website: Stadsarchief Amsterdam
 
 
Nationale Militie Registers Barneveld en Ede

Op de website ArchieVal (Gemeentearchieven Barneveld, Ede & Scherpenzeel) vindt u de scans van de Nationale Militie Registers van Ede en Barneveld. Ga naar ‘Personen’ en vervolgens naar ‘Personen Militieregisters Barneveld’ of ‘Personen Militieregisters Ede’.

Website: ArchieVal
 
 
Nationale Militie Registers Hoogeveen

Transcriptielijst van de inschrijf- en lotingsregisters van de Nationale Militie in Hoogeveen (1814-1923). Tevens vindt u op de website pdf-bestanden met een transcriptielijst van herkeuring van afgekeurden (1914-1917) en keuringsregister van ongeschikten (1916-1918), transcriptielijsten Landstorm Hoogeveen; keuringsraad Drenthe 1896-1914, inschrijfregister Landstorm 1908-1941 en Landstorm ontslagen 1918-1920, inschrijfregister Landweer infanterie Hoogeveen 1895-1917 en 1917-1921, inschrijfregister Landweer Drenthe 1903-1916, register stamplaats Coevorden, verlofgangers Hoogeveen 1895-1913 en 1897-1909 en tenslotte het inschrijfregister voor de dienstplicht (1931).

Website: Hoogeveen Historie
 
 
Nationale Militie Registers Leiden

Transcripties in een pdf-bestand betreffende de Nationale Militie Registers Leiden 1812-1912. Uitleg over onder andere loting, vrijstelling en vervanging vindt u op de website Erfgoed Leiden.

Pdf-bestand: NMR Leiden
 
 
Nationale Militie Registers Noord-Brabant

Scans van de Nationale Militie registers, doorzoekbaar op plaats en jaartal.

Website: BHIC
 
 
 
 
 

Oude registers
 
 
Huwelijksinschrijvingen van militairen in de stad Groningen 1623-1636

In dit pdf-bestand staan de transcripties van de huwelijksinschrijvingen van militairen in de stad Groningen van 1623 tot 1636. Vooraf wordt uitleg gegeven over onder andere de militaire rangen, een vertaling van de verlatijnste namen van predikanten, oude straatnamen, oude beroepsnamen, afkortingen en u vindt er tevens een verklarende woordenlijst.

Pdf-bestand: Huwelijksinschrijvingen
 
 
Soldaten-genealogie

In de registers op de website van Soldaten-genealogie kunt u onder andere zoeken op achternaam vanaf de zestiende eeuw tot en met de negentiende eeuw. Onder het onderdeel ‘Diversen’ staan ‘interessante’ registers van kapiteins voor 1715 tot zwervers en beulen.
Een ander deel van de website vormt Dutch Regiment. Anders dan de titel doet vermoeden is dit geheel in het Nederlands. Hier vindt u onder meer van alles over de geschiedenis van het Nederlandse leger, almede namenregisters van vreemde troepen.

Website: Soldaten-genealogie
 
 
Friesland

Op de website staan namenlijsten (bronbewerkingen) van kapiteins/hopmannen in Friesland (circa 1600-1636), luitenants Friesland (1602-1793), compagnieschrijvers Friesland (1600-1680) met aanvullingen, kolonels Friesland (zeventiende en achttiende eeuw), vaandrigs Friesland (1600-1700), vaandrigs (1701-1754), ritmeesters Friesland (1615-1700), monstercommissarissen Friesland (gerangschikt op achternaam), namenlijst zee-officieren Friesland (tweede helft zeventiende eeuw) en Friese bemanning van schepen in dienst VOC (1633-1668).

Website: MpaginaE
 
 
Oude militaire rangen en functies

Een lijst met in akten voorkomende oude militaire rangen en functies. Waar mogelijk wordt een vertaling naar de huidige militaire rangen en functies gegeven en een korte beschrijving.
Directe link: Oude militaire rangen en functies.
 
 
Oude militaire uniformen

Afbeeldingen van oude militaire uniformen uit de gehele wereld.
Website: NYPL
 
 
 
 
 

Dienstweigeraars
 
 
Een overzicht van dienstweigeraars 1894-1940, een ledenlijst van de Internationale Anti-Militaristische Vereeniging met een link naar de persoonlijke pagina en twee lijsten met ondertekenaars van dienstweigeringsmanifesten (Mobiliseeren! 2e oplage 1925 en Mobiliseeren! 4e oplage 1927). Daarnaast is er nog een lijst van de CID te vinden met dienstweigeraars, bijgewerkt tot 1 juli 1925.

Website: Humanitarisme
 
 
 
 
 

Franse dienst
 
 
Franse militaire dossiers

De overzichtskaart van Frankrijk toont de departementen met een aanwezige online databank met gegevens en scans van Franse militairen. Door met de muis op het departement te staan wordt de periode van de aanwezige gegevens vertoond. U kunt vervolgens op het departement klikken om naar het betreffende archief te gaan.

Website: RF Généalogie
 
 
Franse militairen in Overzeese Gebieden

Gegevens en scans zoeken (op registratienummer of alfabetische tafels) van Franse militairen in de Overzeese Gebieden: Frans West-Afrika (1888-1917), Algerije (1866-1921), Franse Rivièra Somaliland (1910-1917), Comoren (1895-1918), Guyana (1890-1914), India en Indochina (1897-1909), Madagaskar (1889-1918), Nieuw-Caledonië (1907-1918), Polynesië (1894-1919) en Saint-Pierre en Miquelon (1901-1921).
In de registers komen alleen mensen voor met de Franse nationaliteit op het moment van aanstelling of degenen die later de Franse nationaliteit hebben verworven. De verslagen van de rekruten zonder Frans staatsburgerschap zijn alleen voor Martinique in te zien (1889-1921 registers en tafels tot 1941).

Webite: ANOM
 
 
Voorouders in Franse dienst

De online databank ‘Nederlandse militairen in het leger van Napoleon’, aangeboden door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), bevat de namen van 53.000 Nederlandse mannen die tussen 1797 en 1814 onder Franse vlag hebben gestreden.
De gegevens komen uit de stamboeken en officiersdossiers van de Service historique de la Défense in Vincennes en bevatten behalve de naam en eenheid van de ingeschrevene ook de geboorteplaats, de geboortedatum en de namen van zijn ouders.

Website: defensie.nl
 
 
Service Historique de la Défense

Wanneer u een persoon heeft gevonden in de databank van Nederlandse militairen in het leger van Napoleon (NIMH) dan zult u vaak de melding tegenkomen: Bewaarplaats Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH). Toch is een deel van deze militaire stamboeken online te vinden. Het gaat daarbij om stamboeken die vallen onder de subseries SHD 20 YC en 21 YC, die betrekking hebben op de Keizerlijke Garde (Garde Imperiale) en de regimenten Infanterie van Linie (de Ligne). De overige boeken worden nog geïndexeerd en zullen te zijner tijd online verschijnen.
De genoemde subseries zijn te vinden op de website van het Franse Ministerie van Defensie. Degene die de Franse taal onvoldoende machtig is kan eenvoudig via de Nederlandstalige handleiding in het pdf-bestand van Frank van de Velde de stappen volgen om bij de stamboeken op de Franse website uit te komen!

Website: Ministère de la Défense

Als aanvulling:

Transcripties 123e Regiment Linie-Infanterie
Inschrijvingen 1-3000 (1 oktober 1810-24 april 1811; SHD/GR 21 YC 865). In het namenregister achterin het stamboek ontbreken ca. 130 inschrijvingen van de letters P t/m R.
Inschrijvingen 3001-4800 (1 oktober 1810-24 december 1812; SHD/GR 21 YC 866).
Inschrijvingen 4801-6600 (21 november 1811-26 september 1813; SHD/GR 21 YC 867). In het namenregister achterin het stamboek ontbreken ca. 18 inschrijvingen van de letter Z.
Inschrijvingen 6601-8400 (26 september 1813-4 november 1813; SHD/GR 21 YC 868).
Inschrijvingen 8407-8910 (4 november 1813-6 januari 1814; SHD/GR 21 YC 869).
Inschrijvingen 8911-9193 (6 januari 1814-11 januari 1814; SHD/GR 21 YC 870). Bevat ook registervolgnummers 1 t/m 227 (1 januari 1810-10 november 1811).
Website: Familie van de Velde

Transcripties 124e Regiment Linie-Infanterie
Inschrijvingen 1-3001 (17 september 1810-15 januari 1811; SHD/GR 21 YC 871).
Inschrijvingen 3002-4789 (15 januari 1811-11 december 1812) SHD/GR 21 YC 872).
Inschrijvingen 4790-6590 (11 december 1812-4 december 1813) SHD/GR 21 YC 873). Geen link beschikbaar.
Website: Familie van de Velde

Veteranen van de Nederlandse ex-garde
Trascripties van veteranen van de Nederlandse ex-garde 1810-1812.
Website: Familie van de Velde
 
 
Nederlanders in Franse krijgsdienst

Scans uit de registers (1799-1813) van Nederlanders in Franse krijgsdienst met onder andere gesneuvelden, gewonden, gevangenen, vermisten en vermeldingen van moed en goed gedrag van diverse veldtochten.

Website: FamilySearch
 
 
Overlijden militairen in Franse krijgsdienst

Scans uit de registers van Den Haag van overleden militairen in Franse krijgsdienst in de periode 1792-1815; A-B, C-F, G-H, I-K, L-M, N-R, S-U en V-Z.
 
 
Namenlijst militairen Bergh

Namenlijst met gegevens uit de stamboeken van mannen die in Bergh werden geboren, maar daar niet meer woonden toen ze moesten opkomen. Er is nog maar één man gevonden die elders werden geboren, maar bij zijn opkomst in Bergh woonde, alsmede een lijst van mannen die tegen Napoleon hebben gestreden en de twaalf vermisten van Zeddam.

Website: Bergapedia
 
 
Dienstplichtigen Dordrecht en omgeving

Namenlijst met gegevens van dienstplichtigen uit Dordrecht en omgeving. Het betreft de jaren 1808, 1809 en 1810, dus de mannen die geboren zijn in de jaren 1788, 1789 en 1790.

Website: DordtenaZOEKer
 
 
Dienstplichtige varensgezellen Dordrecht 1811

Overzichtslijst met waar mogelijk gegevens van dienstplichtige varensgezellen uit Dordrecht in 1811.

Website: DordtenaZOEKer
 
 
Vermiste Dordtenaren in het leger van Napoleon (1814)

Op 28 november 1814 maakte de Stad een lijst bekend van vermiste Dordtse militairen die bij het Franse leger hadden gediend en waarvan men veronderstelde dat zij in Rusland krijgsgevangen waren gemaakt. Er bleken maar liefst 138 Dordtse burgers vermist te zijn. Er staan slechts twee Pontonniers op, waaruit blijkt dat men wist dat de andere Pontonniers omgekomen waren. Doordat van het Dordtse korps Pontonniers slechts acht man terugkeerden, hield het in 1814 op te bestaan.

Website: DordtenaZOEKer
 
 
Friezen onder Napoleon

Naast veel informatie is er op de website een lijst te vinden met 150 personen,die waren bestemd als bemanning van de vloot der Bataafse Republiek. Zij werden aangeleverd door steden en grietenijen van Friesland volgens het decreet van 16 maart 1796 van de Nationale Vergadering van de Representanten van het Volk van Nederland, onder vermelding van bemanningslid, premie en betrokken stad of grietenij. Daarnaast kunt u de gepubliceerde brieven lezen (transcripties in een pdf-bestand), waarin nauwelijks militaire gebeurtenissen worden beschreven. Opvallend is dat de meeste brieven gaan over gebrek aan geld en voedsel. Vooral over de kwaliteit van het laatste. Tevens is opgenomen een reisverslag naar Abbéville in Noord-Frankrijk en één van een soldatenvrouw na de terugtocht uit Rusland.

Website: Friezen onder Napoleon
 
 
Friese Militairen

Het bestand ‘Militairen in Leger en Marine’ (1795-1815) bevat gegevens over personen uit Friesland in verband met het leger of de marine van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland, het Franse Keizerrijk en het Koninkrijk der Nederlanden (Waterloo). Ga naar de website en klik op ‘zoeken’. Vervolgens gaat u naar ‘uitgebreid zoeken’. Hier kunt u een naam ingeven en als bron ‘Militairen 1795-1815’ aanvinken.

Website: AlleFriezen
 
 
Nederlanders en Belgen in de Nationale Garde

Op 14 mei 1805 werd bij het besluit van Napoleon de Nationale Garde, van oorsprong een burgermilitie van vrijwilligers, ingesteld als reserves. Van alle opgeroepenen werd ongeveer de helft direct geplaatst en de overigen geplaatst als reserves. In 1812 werden ook deze reserves tot actieve dienst opgeroepen.
In die tijd waren er veel ondergedoken dienstweigeraars en deserteurs, die door middel van maatregelen onder druk werden gezet om zich alsnog te melden en dienst te nemen. Deze maatregelen waren onder andere de zoektochten van de militaire politie, zware boetes voor de familie of het plaatsen van groepen van de militaire politie in huis bij de betrokken families, wat extra kosten voor hen met zich meebracht.
Op de website zijn transcripties van voornamelijk deze Nederlandse en Belgische militairen te vinden over de periode tot 1815, gerangschikt op achternaam onder de geboorteplaats in Limburg, rest Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en andere landen.

Website: Genbronnen
 
 
Dienstplichtigen Nationale Garde Aalten 1813

Dienstplichtigen tussen de 20 en 40 jaar uit Aalten voor de Nationale Garde in 1813. Door op het nummer voor de persoon te klikken komt u bij de scan van de inschrijving. Deze download rechtstreeks op uw computer!

Website: Genealogie Domein
 
 
Lotingslijst en gedesigneerden Nationale Garde Hoogeveen

Scans van lotingslijsten van de Nationale Garde van Hoogeveen: lijst C (1792), lijst B (klas 1792) en lijst A (1813), alsmede een transcriptielijst van gedesigneerden.

Website: Hoogeveen Historie
 
 
Ferwerderadeel en de Grande Armee

In dit overzicht treft u 121 namen aan van lotelingen, dan wel hun plaatsvervangers, die in het leger van Napoleon hebben gediend of daar op één of andere manier mee te maken hebben gehad. Door het ontbreken van doorslaggevende gegevens kan niet bewezen worden dat alle plaatsvervangers ook daadwerkelijk zijn opgekomen.
Vrijwel zeker is dat 44 van de 121 genoemden niet zijn teruggekeerd. Zij sneuvelden in veldslagen of overleden in hospitalen aan de indirecte gevolgen van de oorlogshandelingen (verwondingen en infectieziekten). Sommigen werden als ‘vermist’ opgegeven, wat in feite op hetzelfde neerkomt. Van een aantal is bekend dat zij terugkeerden, maar bij evenzo velen staat niets vermeld. Te vrezen is dat ook zij ‘yn ‘e frjemdte’ zijn gebleven. Het overzicht werd beschikbaar gesteld door wijlen dhr. J.A. Paasman uit Bergum.

Website: Erfskip Terpdoarpen
 
 
Oldenburgers in de Grande Armee

Overzicht met gegevens (en documentatie) van soldaten uit de regio Oldenburg in de Grand Armee. U kunt zoeken op achternaam en zoeken in families.

Website: Familienkunde Oldenburg
 
 
Dienstplichtigen Nationale Garde Voorburg 1813

Dienstplichtigen tussen de 20 en 60 jaar uit Voorburg voor de Nationale Garde in 1813.

Website: Genealogie Wassenaar
 
 
Dienstplichtigen Nationale Garde Wassenaar 1813

Dienstplichtigen tussen de 20 en 60 jaar uit Voorburg voor de Nationale Garde in 1813.

Website: Genealogie Wassenaar
 
 
Dodenlijst Franse Tijd; soldaten, arbeiders, doden en vermisten uit Hoogeveen e.o.

Tijdens de Franse Tijd is een onbekend aantal Hoogeveense jongemannen in militaire dienst geweest. Zeker is in ieder geval dat op 20 augustus 1813 nog honderdtien mannen onder de wapenen waren. Het ging om tweeënveertig zeelieden, tweeënvijftig soldaten uit de lichtingen 1808-1813, twee personen bij de Nationale Garde, vier vrijwilligers en tien remplaçanten. Anderen kunnen al weer thuis zijn gekomen, waren gedeserteerd of inmiddels gesneuveld, zodat het aantal Hoogeveense soldaten in Franse krijgsdienst in ieder geval hoger is geweest. Daar komt nog bij dat er ook Hoogeveense soldaten na 20 augustus 1813 onder de wapenen gingen in het Nederlandse leger om weerstand te bieden tegen een opnieuw oprukkende Napoleon. Een lijst, samengesteld door Albert Metselaar met overleden soldaten uit de gemeente Hoogeveen uit de Franse Tijd (bij benadering).

Pdf-bestand: Dodenlijst Franse Tijd Hoogeveen
 
 
Nederlandse Legionairs

Een (onvolledige) overzichtslijst van Nederlandsers, die in het Franse Vreemdelingenlegioen hebben gediend, kunt u vinden op de pagina’s Nederlandse Legionairs 1831-1962 en Nederlanders in het Franse Vreemdelingenlegioen. Deze laatste lijst betreft de namen van legionairs die voorkomen in parlementaire documenten.

Website: Nederlanders in het Franse Vreemdelingenlegioen
 
 
 
 
 

Belgische Opstand
 
 
Friezen in de Tiendaagse Veldtocht

In augustus 1830 brak in België een opstand uit die uiteindelijk leidde tot afscheiding van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en het ontstaan van het huidige koninkrijk België. Koning Willem I wenste zich echter niet bij deze toestand neer te leggen en wilde de Belgen gewapenderhand tot de orde roepen.
Op 2 augustus 1831 trok het leger van de Noordelijke Nederlanden België binnen. Het optreden van dat leger was zo succesvol dat het Belgische leger op het punt stond te worden verslagen en Brussel kon worden binnengetrokken. Hierop kwamen de Fransen met een leger de Belgen te hulp. Willem I wenste geen confrontatie met het Franse leger en bovendien drong Engeland erbij de Nederlandse koning op aan zijn legers terug te trekken. Hieraan werd op 12 augustus 1831 voldaan. Aldus eindigde de Tiendaagse Veldtocht. Het heeft tot 1839 geduurd voordat de koppige Willem I zich bij de deling neerlegde en een eind kwam wat ook wel spottend ‘Oranje’s oorlog’ werd genoemd.
Op de website kunt u er alles over lezen. Daarnaast kunt u zoeken via het zoekscherm en vindt u een overzicht met gegevens van Friese schutters die hebben deelgenomen aan de krijgsverrichtingen in de jaren 1830 en 1831, waaronder de Tiendaagse Veldtocht; een overzicht met gegevens van schutters tijdens de Belgische Opstand, niet voorkomende op de lijsten van deelnemers aan de Tiendaagse Veldtocht en een overzicht met gegevens van militairen die gediend hebben in diverse onderdelen met uitzondering van de schutterij, tijdens de krijgsverrichtingen in 1830-1831 (o.a. Tiendaagse Veldtocht) en vermoedelijk woonachtig waren in Friesland.

Website: Friezen in de tiendaagse veldtocht
 
 
 
 
 

Marinepersoneel
 
 
Personeelsdossiers Marine

In dit pdf-bestand van het Ministerie van Defensie vindt u een lijst met dossiers van personen die beroepsmatig dienden bij de Marine en geboren zijn in de periode van 1850 tot 1908.

Website: Militaire geschiedenis (NIMH)
 
 
Gedenkrol van de Koninklijke Marine 1939-1962

Veel Nederlands marinepersoneel vond tijdens de periode 1939-1962 als gevolg van oorlogsinzet de dood. In de Tweede Wereldoorlog streden zij tegen de Duitse, Italiaanse en Japanse onderdrukkers; tijdens de Indonesische dekolonisatieoorlog probeerden zij het geweld in de kolonie in te dammen; in de Korea-oorlog vochten zij tegen de communistische overweldiger en bij de verdediging van Nieuw-Guinea kwamen zij op voor de handhaving van de Nederlandse soevereiniteit. Zij die het hoogste offer gaven, stierven zowel in directe confrontatie met de vijand, als door foltering, uitputting, of anderszins in krijgsgevangenen- of concentratiekampen, anderen weer ten gevolge van ongevallen en ziekte gedurende hun inzetperiode. Een overzicht waarin de achtergronden van de dood van diverse marinemensen tijdens hun inzet in voornoemde oorlogen wordt geschetst.

Website: Gedenkrol Marine
 
 
Nederlandse marine-officieren 1940-1945

Overzicht van Nederlandse marine-officieren in de periode van 1940 tot 1945 met aanvullende informatie.

Website: Unit Histories
 
 
Stamboeken Mariniers

Digitale index van de stamboeken van Onderofficieren en Manschappen van het Korps Mariniers. De stamboekregistraties kunnen in de studiezaal van het Nationaal Archief bekeken worden. Over de periode 1906-1940 ontbreken de stamboeken als gevolg van brand na een oorlogsbombardement.

Website: GaHetNa
 
 
Stamboeken Marine 1813-1940

Scans van de stamboeken Marine 1813-1940: officieren en adelborsten, onderofficieren en manschappen en personeel van de rijkswerven. Kijk op de website naar de online beschikbaarheid van de registers.

Website: GaHetNa
 
 
Koninklijke Marine Den Helder

Op de website vindt u twee databanken: Koninklijke Marine (Bemanningslijsten van diverse schepen) en Den Helder en Omstreken (Den Helder, Callantsoog, Texel en Anna Paulowna).

Website: Genealogie Den Helder
 
 
 
 
 

Divers
 
 
Veldwachters Ferwerderadeel

Overzicht van veldwachters in Ferwerderadeel in de periode 1878-1916.

Website: Erfskip Terpdoarpen
 
 
Koninklijke Marechaussee

Dit register bevat de personalia en diensttijd-gegevens van (bijna) alle personen van het beroepspersoneel van het Wapen der Koninklijke Marechaussee vanaf de oprichting in 1814 t/m 18 mei 1940.
Verder is voor een groot aantal gevallen door een code aangegeven wat de reden van het beëindigen van de dienstbetrekking was.

Website: Marechausseesporen
 
 
Pauselijke Zouaven

Paus Pius IX doet vanaf 1860 herhaaldelijk een oproep aan de gehele katholieke wereld om jonge, ongehuwde Rooms-Katholieke mannen te sturen om samen met Frankrijk de Kerkelijke Staat te verdedigden tegen de aanvallen van Victor Emanuel II, koning van Italië, en diens bondgenoot Giuseppe Garibaldi, een antiklerikaal liberaal-nationalist. Deze beide heren strijden voor staatkundige eenheid in het land, wat dus een gevaar zou opleveren voor de onafhankelijkheid van de Kerkelijke Staat.
Ruim drieduizend Nederlandse jongemannen besluiten gehoor te geven aan de oproep en sluiten zich als vrijwilliger met een tweejarig dienstverband aan bij het ‘Regiment der Pauselijke Zouaven’, de ‘Zuavi Pontifici’, onder leiding van een Franse generaal.
Op 5 augustus 1870 roept Frankrijk zijn troepen terug, omdat het zojuist de oorlog heeft verklaard aan Pruisen. Door deze terugtrekking weet het Italiaanse leger het overgebleven deel van de Kerkelijke Staat te bezetten. De eenheid van Italië met Rome als nieuwe hoofdstad is nu gerealiseerd. Paus Pius IX trekt zich, om verder bloedvergieten te voorkomen, als vrijwillige gevangene terug in het Vaticaan. Het Regiment der Pauselijke Zouaven wordt ontbonden en de zouaven worden huiswaarts gestuurd.

Op de website van het Stichting Nederlands Zouavenmuseum in Oudenbosch is een register van Nederlandse zouaven in te zien. Documentatie is tegen betaling aan te vragen via de website.

Website: Zouavenmuseum
 
 
Waterloogratificaties Amsterdam

In aanmerking voor de gratificatie kwamen alle militairen die, onder bevel van de Hertog van Wellington, betrokken waren bij de veldslagen van 15 t/m 18 juni 1815, bij de blokkades en belegeringen in Frankrijk of die zich in Frankrijk bij het geallieerde leger hadden gevoegd vóór 7 juli 1815. Als een militair de strijd niet overleefde hadden de erfgenamen recht op het geldbedrag.
De index bevat niet alleen de namen van Nederlanders, maar ook Belgen (toen inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden) en Duitsers in Nederlandse dienst. Ook burgerpersoneel in dienst van het leger (knechten, koks en dergelijke) had recht op een uitkering. Het personeel van de hospitalen (bijvoorbeeld in Brussel) echter niet.

Website: Stadsarchief Amsterdam
 
 
Stamboeken Officieren Oost-Indië

Nederland had in de Oost- en West-Indische koloniën (Nederlands-Indië, Suriname, de Antillen) militairen en ambtenaren gestationeerd. Bij het Ministerie van Koloniën in Den Haag werden persoons- en loopbaangegevens betreffende deze functionarissen in stamboeken vastgelegd.

Website: GaHetNa
 
 
7 December Divisie Indië-veteranen

De 7 December Divisie bestond uit drie Brigade groepen. Naast informatie en verhalen is er op de website 7 December Divisie Indië-veteranen een lijst te vinden met de namen van overleden Indië-veteranen, een namenlijst van de militairen die zijn omgekomen onder operationele omstandigheden in Indië en waarvan het merendeel op het ereveld Menteng Pulo ligt begraven. Ook zijn vermeld de namen van de militairen die zijn omgekomen bij de internationale (vredes) missies. Tevens vindt u in een pdf-bestand een namenlijst van het personeel van de 1e Infanterie Brigade groep. Op de naamlijst staan, per onderdeel, alle personen vermeld die in het tijdvak gelegen tussen de aankomst in Indië en 1 september 1948 bij een van de onderdelen van de 1e Infanterie Brigade groep dienden. Iemand die gedurende deze periode werd overgeplaatst van het ene onderdeel naar het andere, komt dus op deze lijst tweemaal voor.

Website: 7 December Divisie
 
 
Brabantse Gesneuvelden

Een eregalerij met niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook de Brabantse militairen die zijn omgekomen in Nederlands Oost-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea, tijdens de Koreaoorlog en tijdens de verschillende VN- en NAVO-missies daarna.

Website: Brabantse Gesneuvelden
 
 
 
 
 

Mei-Oorlog en Tweede Wereldoorlog
 
Zie ook Tweede Wereldoorlog op deze website. Directe link: Tweede Wereldoorlog
 
 
Nederlandse opper- en hoofdofficieren mobilisatie en Mei-oorlog

Een overzicht van Nederlandse opper- en hoofdofficieren van de mobilisatie (1939-1940) en de Mei-oorlog van 1940 met aanvullende informatie.

Website: Unit Histories
 
 
Lijst van Nederlandse vliegers bij de RAF en de FAA 1940-1945

In dit document vindt u een lijst van oorlogsvliegers in dienst van de Royal Air Force (RAF) en Fleet Air Arm (FAA) tussen 14 mei 1940 en 1 januari 1945 in Europa.

Website: Ministerie van Defensie
 
 
Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ 1940-1945

De Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ (PIB) was een Nederlands legeronderdeel dat voortkwam uit Nederlandse troepen die in mei 1940 naar Engeland konden ontkomen en verder bestond uit Engelandvaarders en Nederlanders uit het buitenland die bij de brigade hun dienstplicht vervulden of zich vrijwillig bij de brigade meldden. Op de website kunt u er alles over lezen. Tevens vindt u daar onder andere de ‘Erelijst gesneuvelden’ met persoonlijke verhalen.

Website: PIB
 
 
Fields of Honor Database

Dit digitale monument is een eerbetoon aan zij die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven opofferden voor de vrijheid van anderen. In deze databank vindt u persoonlijke pagina’s van Amerikaanse soldaten die begraven zijn of herdacht worden op de ‘Muren van de Vermisten’ op de overzeese Amerikaanse Oorlogsbegraafplaatsen Ardennes, Epinal, Henri-Chapelle, Lorraine, Luxemburg en Margraten.

Website: Fields of Honor Database
 
 
Krijgsgevangen in Duitsland

Deze website, met informatie, foto’s, (persoonlijke) verhalen en documenten, vertelt het verzwegen verhaal van Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenkampen van 1940 tot 1945. In de periode 1942-1945 zijn er binnen de kampen de nodige huwelijken gesloten ‘met de handschoen’, veelal gedaan uit uit financieel oogpunt: er ging soldij naar de echtgenote en men had meer rechten. Een overzicht van deze gesloten huwelijken in Neurenberg-Langwasser, Stanislau en Neubrandenburg vindt u onder Getrouwd achter Prikkeldraad. Tevens kunt u in een menu zoeken naar militairen die zijn overleden in krijgsgevangenschap als gevolg van ziekte, honger, ontbering, als gevolg van een ontsnapping of met een natuurlijke oorzaak.

Website: Krijgsgevangenen
 
 
Nederlandse opper- en hoofdofficieren van het KNIL 1940-1945

Overzicht van de Nederlandse opper- en hoofdofficieren van het Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) 1940-1945 met aanvullende informatie.

Website: Unit Histories
 
 
Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië

Na zijn overlijden heeft het archief van Teun Heijstek (1936-2012), die ik zelf nog heb mogen kennen, een plaats in Museum Bronbeek gekregen. Op deze wijze blijft het door hem verzamelde materiaal over de slachtoffers van de tweede wereldoorlog in Zuid-Oost Azië behouden.
Op zijn website wereldoorlog2.com ter herinnering aan omgekomen KNIL-militairen en krijgsgevangenen in Zuid-Oost Azië vindt u onder andere een namenlijst van slachtoffers, een namenlijst en de doodsoorzaken van slachtoffers en een overzicht met foto’s van in de oorlog vergane schepen.

Website: wereldoorlog2.com
 
 
Japanse Interneringskaarten KNIL en Marine

Deze index (Nationaal Archief) verwijst naar de Japanse Interneringskaarten van Nederlandse en Indische krijgsgevangenen over de periode 1942-1945. Het betreft interneringskaarten van soldaten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en van personeel van de Koninklijke Marine (KM) dat tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangen is gemaakt door de Japanse militaire eenheden.

Website: GaHetNa

Als aanvulling vindt u op de website Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost (OOS) achtergrondinformatie over de registratiekaart, uitleg over de kaart zelf, een kamplijst en een pdf-bestand met een overzicht en de betekenis van stempels en symbolen op de Japanse interneringskaart.
 
 
Japanse krijgsgevangenenkampen in en buiten Nederlands-Indië

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Oost-Azië in de periode maart 1942 – augustus 1945 ongeveer 41.000 Nederlandse krijgsgevangenen geïnterneerd. Per kamp worden de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de lig­ging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een plat­te­grond, foto’s of tekeningen, alsmede de bestaande literatuur. Er is tevens een overzicht van alle zeetransporten, waarmee krijgsgevangenen over zee werden getransporteerd. Van sommige kampen en zeetransporten zijn naamlijsten beschikbaar.

Website: japansekrijgsgevangenkampen.nl
 
 
 
 
 

Onderscheidingen
 
 
Metalen Kruizen en Bronzen Medailles
Zoeken op naam naar personen, die voorgedragen zijn voor het Metalen Kruis of de Bronzen Medaille. Er zijn online geen scans beschikbaar.

De gemedailleerden van Sint-Helena
Met de medaille St.-Helena, die in het leven werd geroepen door Napoleon III, werden in 1857 ongeveer 405 duizend nog in leven zijnde soldaten geëerd, die tijdens de veldtochten tussen 1792 en 1815 aan de zijde van Napoleon Bonaparte hadden gevochten. Op de website Les Médaillés de Saint-Hélène zijn de namen van al deze onderscheidenen te vinden.

Databank dapperheidsonderscheidingen
De databank dapperheidsonderscheidingen van het Ministerie van Defensie is een overzicht van alle militairen en burgers die tussen 1815 en 1963 een dapperheidsonderscheiding kregen.

Verzetskruis
Het Verzetskruis (voluit: Verzetskruis 1940-1945) is een Nederlandse onderscheiding, die bedoeld is voor personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bezighielden met verzet tegen de Duitse of Japanse bezetter. Het Verzetskruis dient niet verward te worden met het in 1980 ingestelde Verzetsherdenkingskruis. Op wikipedia vindt u een namenlijst van de personen aan wie het Verzetskruis werd verleend.

Verzetsherdenkingskruis
Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis, waarin opgenomen het register van dragers van het verzetsherdenkingskruis.

Oorlogsherinneringskruis
Het Oorlogsherinneringskruis was een onderscheiding voor allen die in de oorlog tegen Duitsland, Japan en hun bondgenoten in de krijgsmacht of in de handelsvloot, vissersvloot of burgerluchtvaart hadden gediend. Zij dienden in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en goed gedrag te hebben getoond en vanaf 10 mei 1940 tot het einde van de oorlog ten minste zes maanden in hun functie dienst te hebben gedaan.
Op de website vindt u een alfabetische namenlijst met gegevens.

Decorati
Op Decorati vindt u lijsten met onderscheidingen en namenlijsten van personen die zijn gedecoreerd met een onderscheiding.