Militaire registers en onderscheidingen

 
Betekenis militaire afkortingen
Militaire archieven en registers
Oude registers
Dienstweigeraars
Franse dienst
Belgische Opstand
Marechaussee
Marinepersoneel
Divers
Krijgsraden
Mei-Oorlog en Tweede Wereldoorlog
Onderscheidingen
 
 

Betekenis militaire afkortingen

De betekenis van militaire afkortingen kunt u vinden via Betekenis militaire afkortingen.
 
 

Militaire archieven en registers
 
Militieregisters
Zie daarvoor de pagina Militieregisters.
 
Militaire stamboeken
Een overzicht van de militaire stamboeken ‘Onderofficieren en Manschappen Landmacht 1812-1924’ van Nederlandse legeronderdelen met links naar de scans van FamilySearch kunt u op deze website vinden via Militaire stamboeken Landmacht 1812-1924 evenals links naar de scans van de bewaard gebleven militaire stamboeken ‘Officieren, Onderofficieren en Manschappen van het Staatse Leger 1707-1795’ en onder andere conduitelijsten.
Via FamilySearch vindt u de Stamboeken Officieren (1813-1910). Om de klappers en stamboeken in te zien heeft u een (gratis) account bij FamilySearch nodig.
Zie ook: Wegwijs: Zoeken naar een militair.
 
Stamboeken Militairen KNIL Oost- en West-Indië
Scans van de stamboeken Militairen Landmacht KNIL Oost- en West-Indië. Tevens vindt u er Pensioenen en Gagementen Oost- en West-Indië.
Website: Nationaal Archief
 
Nederlands Militair Erfgoed
Op de website Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. U kunt onder andere officiersnamen zoeken via de databank.
Website: Nederlands Militair Erfgoed
 
Afdeling Militaire Zaken en rechtsvoorgangers Amsterdam
Diverse registers in het Archief tot 16 november 1813 (1.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen) en vanaf 16 november 1813 (2.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen).
Website: Stadsarchief Amsterdam
 
Attestaties de vita Dordrecht 1807-1809
Overzichtslijst ‘attestaties de vita Dordrecht 1807-1809’ met gegevens van onder andere gepensioneerde en/of gegageerde militairen en hun uitkering.
Website: DordtenaZOEKer
 
Friese Militairen
Het bestand ‘Militairen in Leger en Marine’ (1795-1815) bevat gegevens over personen uit Friesland in verband met het leger of de marine van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland, het Franse Keizerrijk en het Koninkrijk der Nederlanden (Waterloo). Ga naar de website en klik op ‘zoeken’. Vervolgens gaat u naar ‘uitgebreid zoeken’. Hier kunt u een naam ingeven en als bron ‘Militairen 1795-1815’ aanvinken.
Website: AlleFriezen
 
Officieren der Dienstdoende en Rustende Schutterij in Nederland 1871
Jaarboekje bevattende de naam- en ranglijst van de officieren der Dienstdoende en Rustende Schutterij in Nederland (1871).
Website: Delpher
 
 

Oude registers
 
Huwelijksinschrijvingen van militairen in de stad Groningen 1623-1636
In dit pdf-bestand staan de transcripties van de huwelijksinschrijvingen van militairen in de stad Groningen van 1623 tot 1636. Vooraf wordt uitleg gegeven over onder andere de militaire rangen, een vertaling van de verlatijnste namen van predikanten, oude straatnamen, oude beroepsnamen, afkortingen en u vindt er tevens een verklarende woordenlijst.
Pdf-bestand: Huwelijksinschrijvingen
 
Militaire stamboeken en conduitelijsten Staatse Leger 1707-1795
Overzicht van de bewaard gebleven militaire stamboeken ‘Officieren, Onderofficieren en Manschappen van het Staatse Leger 1707-1795’ en onder andere conduitelijsten met links naar de scans van FamilySearch.
Directe link: Militaire stamboeken en conduitelijsten Staatse Leger 1707-1795
 
Commmissieboeken Officieren 1581-1790
In de databank van het Nationaal Archief kunt u op naam zoeken naar de aanstellingsbesluiten 1581-1790 (Raad van State: Commmissieboeken Officieren).
Website: Nationaal Archief
 
Soldaten-genealogie
In de registers op de website van Soldaten-genealogie kunt u onder andere zoeken op achternaam vanaf de zestiende eeuw tot en met de negentiende eeuw. Onder het onderdeel ‘Diversen’ staan ‘interessante’ registers van kapiteins voor 1715 tot zwervers en beulen.
Een ander deel van de website vormt Dutch Regiment. Anders dan de titel doet vermoeden is dit geheel in het Nederlands. Hier vindt u onder meer van alles over de geschiedenis van het Nederlandse leger, almede namenregisters van vreemde troepen.
Website: Soldaten-genealogie
Ook te vinden via Soldaten in de Nederlanden
 
Friesland
Op de website staan namenlijsten (bronbewerkingen) van kapiteins/hopmannen in Friesland (circa 1600-1636), luitenants Friesland (1602-1793), compagnieschrijvers Friesland (1600-1680) met aanvullingen, kolonels Friesland (zeventiende en achttiende eeuw), vaandrigs Friesland (1600-1700), vaandrigs (1701-1754), ritmeesters Friesland (1615-1700), monstercommissarissen Friesland (gerangschikt op achternaam), namenlijst zee-officieren Friesland (tweede helft zeventiende eeuw) en Friese bemanning van schepen in dienst VOC (1633-1668).
Website: MpaginaE
 
Oude militaire rangen en functies
Een lijst met in akten voorkomende oude militaire rangen en functies. Waar mogelijk wordt een vertaling naar de huidige militaire rangen en functies gegeven en een korte beschrijving.
Directe link: Oude militaire rangen en functies.
 
Oude militaire uniformen
Afbeeldingen van oude militaire uniformen uit de gehele wereld.
Website: NYPL
 
 

Dienstweigeraars
 
Een overzicht van dienstweigeraars 1894-1940, een ledenlijst van de Internationale Anti-Militaristische Vereeniging met een link naar de persoonlijke pagina en twee lijsten met ondertekenaars van dienstweigeringsmanifesten (Mobiliseeren! 2e oplage 1925 en Mobiliseeren! 4e oplage 1927). Daarnaast is er nog een lijst van de CID te vinden met dienstweigeraars, bijgewerkt tot 1 juli 1925.
Website: Humanitarisme
 
 

Franse dienst
 
Franse militaire dossiers
De overzichtskaart van Frankrijk toont de departementen met een aanwezige online databank met gegevens en scans van Franse militairen. Door met de muis op het departement te staan wordt de periode van de aanwezige gegevens vertoond. U kunt vervolgens op het departement klikken om naar het betreffende archief te gaan.
Website: RF Généalogie
 
Franse militairen in Overzeese Gebieden
Gegevens en scans zoeken (op registratienummer of alfabetische tafels) van Franse militairen in de Overzeese Gebieden: Frans West-Afrika (1888-1917), Algerije (1866-1921), Franse Rivièra Somaliland (1910-1917), Comoren (1895-1918), Guyana (1890-1914), India en Indochina (1897-1909), Madagaskar (1889-1918), Nieuw-Caledonië (1907-1918), Polynesië (1894-1919) en Saint-Pierre en Miquelon (1901-1921).
In de registers komen alleen mensen voor met de Franse nationaliteit op het moment van aanstelling of degenen die later de Franse nationaliteit hebben verworven. De verslagen van de rekruten zonder Frans staatsburgerschap zijn alleen voor Martinique in te zien (1889-1921 registers en tafels tot 1941).
Webite: ANOM
 
Voorouders in Franse dienst
De online databank ‘Nederlandse militairen in het leger van Napoleon’, aangeboden door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), bevat de namen van 53.000 Nederlandse mannen die tussen 1797 en 1814 onder Franse vlag hebben gestreden.
De gegevens komen uit de stamboeken en officiersdossiers van de Service historique de la Défense in Vincennes en bevatten behalve de naam en eenheid van de ingeschrevene ook de geboorteplaats, de geboortedatum en de namen van zijn ouders. (Zie ook hieronder ‘Mémoire des Hommes’).
Website: defensie.nl
 
Mémoire des Hommes
Wanneer u een persoon heeft gevonden in de databank van Nederlandse militairen in het leger van Napoleon (NIMH) (zie hierboven ‘Voorouders in Franse dienst’) dan zult u de melding tegenkomen: Bewaarplaats Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH). Toch is een deel van deze militaire stamboeken zeker online te vinden. Het gaat daarbij om stamboeken die vallen onder de subseries SHD 20 YC en 21 YC, die betrekking hebben op de Keizerlijke Garde (Garde Imperiale) en de regimenten Infanterie van Linie (de Ligne). De overige boeken worden nog geïndexeerd en gedigitaliseerd en zullen te zijner tijd online verschijnen.
De genoemde subseries zijn te vinden op de website van het Franse Ministerie van Defensie ‘Mémoire des Hommes’. Degene die de Franse taal onvoldoende machtig is kan eenvoudig via Wegwijs: Nederlandse militairen in het leger van Napoleon de stappen volgen om bij de stamboeken op de Franse website uit te komen.
Website: Mémoire des Hommes
 
Veteranen van de Nederlandse ex-garde
Bronbewerking. Veteranen van de Nederlandse ex-garde 1810-1812.
Website: Familie van de Velde
 
Nederlanders in Franse krijgsdienst
Scans uit de registers (1799-1813) van Nederlanders in Franse krijgsdienst met onder andere gesneuvelden, gewonden, gevangenen, vermisten en vermeldingen van moed en goed gedrag van diverse veldtochten (image 5-16).
Website: FamilySearch
 
Overlijdensverklaringen militairen in Franse krijgsdienst
Scans van overlijdensverklaringen uit de registers van Den Haag betreffende in het ziekenhuis overleden militairen in Franse krijgsdienst over de periode 1792-1815; A-B, C-F, G-H, I-K, L-M, N-R, S-U en V-Z.
De namenklapper op de overlijdensverklaringen vindt u hier. In de digitale index van het Nationaal Archief kunt u op naam zoeken. Echter, daarbij dient u wel rekening te houden met spellingvarianten.
 
Naamlijst verzoeken van uitgeweken Nederlanders 179x
‘Naamlyst van de uitgeweeken geweest zynde Nederlanders, bekend onder den naam van Bataven; Die zich, ingevolge der Publicatie van 31. May. bij Requesten aan de Nationale Vergadering hebben geadresseerd.’
Website: Delpher
 
Namenlijst militairen Bergh
Namenlijst met gegevens uit de stamboeken van mannen die in Bergh werden geboren, maar daar niet meer woonden toen ze moesten opkomen. Er is nog maar één man gevonden die elders werden geboren, maar bij zijn opkomst in Bergh woonde, alsmede een lijst van mannen die tegen Napoleon hebben gestreden en de twaalf vermisten van Zeddam.
Website: Bergapedia
 
Dienstplichtigen Dordrecht en omgeving
Namenlijst met gegevens van dienstplichtigen uit Dordrecht en omgeving. Het betreft de jaren 1808, 1809 en 1810, dus de mannen die geboren zijn in de jaren 1788, 1789 en 1790.
Website: DordtenaZOEKer
 
Dienstplichtige varensgezellen Dordrecht 1811
Overzichtslijst met waar mogelijk gegevens van dienstplichtige varensgezellen uit Dordrecht in 1811.
Website: DordtenaZOEKer
 
Vermiste Dordtenaren in het leger van Napoleon (1814)
Op 28 november 1814 maakte de Stad een lijst bekend van vermiste Dordtse militairen die bij het Franse leger hadden gediend en waarvan men veronderstelde dat zij in Rusland krijgsgevangen waren gemaakt. Er bleken maar liefst 138 Dordtse burgers vermist te zijn. Er staan slechts twee Pontonniers op, waaruit blijkt dat men wist dat de andere Pontonniers omgekomen waren. Doordat van het Dordtse korps Pontonniers slechts acht man terugkeerden, hield het in 1814 op te bestaan.
Website: DordtenaZOEKer
 
Friezen onder Napoleon
Naast veel informatie is er op de website een lijst te vinden met 150 personen,die waren bestemd als bemanning van de vloot der Bataafse Republiek. Zij werden aangeleverd door steden en grietenijen van Friesland volgens het decreet van 16 maart 1796 van de Nationale Vergadering van de Representanten van het Volk van Nederland, onder vermelding van bemanningslid, premie en betrokken stad of grietenij. Daarnaast kunt u de gepubliceerde brieven lezen (transcripties in een pdf-bestand), waarin nauwelijks militaire gebeurtenissen worden beschreven. Opvallend is dat de meeste brieven gaan over gebrek aan geld en voedsel. Vooral over de kwaliteit van het laatste. Tevens is opgenomen een reisverslag naar Abbéville in Noord-Frankrijk en één van een soldatenvrouw na de terugtocht uit Rusland.
Website: Friezen onder Napoleon
 
Friese Militairen
Het bestand ‘Militairen in Leger en Marine’ (1795-1815) bevat gegevens over personen uit Friesland in verband met het leger of de marine van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland, het Franse Keizerrijk en het Koninkrijk der Nederlanden (Waterloo). Ga naar de website en klik op ‘zoeken’. Vervolgens gaat u naar ‘uitgebreid zoeken’. Hier kunt u een naam ingeven en als bron ‘Militairen 1795-1815’ aanvinken.
Website: AlleFriezen
 
Nederlanders en Belgen in de Nationale Garde
Op 14 mei 1805 werd bij het besluit van Napoleon de Nationale Garde, van oorsprong een burgermilitie van vrijwilligers, ingesteld als reserves. Van alle opgeroepenen werd ongeveer de helft direct geplaatst en de overigen geplaatst als reserves. In 1812 werden ook deze reserves tot actieve dienst opgeroepen.
In die tijd waren er veel ondergedoken dienstweigeraars en deserteurs, die door middel van maatregelen onder druk werden gezet om zich alsnog te melden en dienst te nemen. Deze maatregelen waren onder andere de zoektochten van de militaire politie, zware boetes voor de familie of het plaatsen van groepen van de militaire politie in huis bij de betrokken families, wat extra kosten voor hen met zich meebracht.
Op de website zijn transcripties van voornamelijk deze Nederlandse en Belgische militairen te vinden over de periode tot 1815, gerangschikt op achternaam onder de geboorteplaats in Limburg, rest Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en andere landen.
Website: Genbronnen
 
Dienstplichtigen Nationale Garde Aalten 1813
Dienstplichtigen tussen de 20 en 40 jaar uit Aalten voor de Nationale Garde in 1813. Door op het nummer voor de persoon te klikken komt u bij de scan van de inschrijving. Deze download rechtstreeks op uw computer!
Website: Genealogie Domein
 
Barnevelders in de Grande Armée
‘Staat van militairen, welke in de Fransche Legers tegen Rusland gediend hebben, en alnog vermist worden’, opgemaakt 22 december 1814 door de burgemeester van Barneveld J.B. Mettenbrinck.
Pdf-bestand: Gemeentearchief Barneveld
 
Ferwerderadeel en de Grande Armee
In dit overzicht treft u 121 namen aan van lotelingen, dan wel hun plaatsvervangers, die in het leger van Napoleon hebben gediend of daar op één of andere manier mee te maken hebben gehad. Door het ontbreken van doorslaggevende gegevens kan niet bewezen worden dat alle plaatsvervangers ook daadwerkelijk zijn opgekomen.
Vrijwel zeker is dat 44 van de 121 genoemden niet zijn teruggekeerd. Zij sneuvelden in veldslagen of overleden in hospitalen aan de indirecte gevolgen van de oorlogshandelingen (verwondingen en infectieziekten). Sommigen werden als ‘vermist’ opgegeven, wat in feite op hetzelfde neerkomt. Van een aantal is bekend dat zij terugkeerden, maar bij evenzo velen staat niets vermeld. Te vrezen is dat ook zij ‘yn ‘e frjemdte’ zijn gebleven. Het overzicht werd beschikbaar gesteld door wijlen dhr. J.A. Paasman uit Bergum.
Website: Erfskip Terpdoarpen
 
Heldenaren in dienst van Napoleon
Lijst van Heldenaren die dienden in het leger van Napoleon.
Website: Land van Kessel
 
Oldenburgers in de Grande Armee
Overzicht met gegevens (en documentatie) van soldaten uit de regio Oldenburg in de Grand Armee. U kunt zoeken op achternaam en zoeken in families.
Website: Familienkunde Oldenburg
 
Dienstplichtigen Nationale Garde Voorburg 1813
Dienstplichtigen tussen de 20 en 60 jaar uit Voorburg voor de Nationale Garde in 1813.
Website: Genealogie Wassenaar
 
Dienstplichtigen Nationale Garde Wassenaar 1813
Dienstplichtigen tussen de 20 en 60 jaar uit Voorburg voor de Nationale Garde in 1813.
Website: Genealogie Wassenaar
 
Dodenlijst Franse Tijd; soldaten, arbeiders, doden en vermisten uit Hoogeveen e.o.
Tijdens de Franse Tijd is een onbekend aantal Hoogeveense jongemannen in militaire dienst geweest. Zeker is in ieder geval dat op 20 augustus 1813 nog honderdtien mannen onder de wapenen waren. Het ging om tweeënveertig zeelieden, tweeënvijftig soldaten uit de lichtingen 1808-1813, twee personen bij de Nationale Garde, vier vrijwilligers en tien remplaçanten. Anderen kunnen al weer thuis zijn gekomen, waren gedeserteerd of inmiddels gesneuveld, zodat het aantal Hoogeveense soldaten in Franse krijgsdienst in ieder geval hoger is geweest. Daar komt nog bij dat er ook Hoogeveense soldaten na 20 augustus 1813 onder de wapenen gingen in het Nederlandse leger om weerstand te bieden tegen een opnieuw oprukkende Napoleon. Een lijst, samengesteld door Albert Metselaar met overleden soldaten uit de gemeente Hoogeveen uit de Franse Tijd (bij benadering).
Pdf-bestand: Dodenlijst Franse Tijd Hoogeveen
 
Nederlandse Legionairs
Een (onvolledige) overzichtslijst van Nederlandsers, die in het Franse Vreemdelingenlegioen hebben gediend, kunt u vinden op de pagina’s Nederlandse Legionairs 1831-1962 en Nederlanders in het Franse Vreemdelingenlegioen. Deze laatste lijst betreft de namen van legionairs die voorkomen in parlementaire documenten.
Website: Nederlanders in het Franse Vreemdelingenlegioen
 
 

Belgische Opstand
 
Vereniging Het Metalen Kruis
Naam- en ranglijst van de leden en afdelingen van de Vereniging Het Metalen Kruis: Google Books.
 
Hardenberg en de Belgische Opstand
De geschiedenis van Gemeente Hardenberg met betrekking tot de Belgische Opstand met in deel 1 overzichten van de geleverde infanteristen en militairen uit Hardenberg en Gramsbergen, die tijdens hun dienstplicht zijn overleden. In deel 2 vindt u het vervolg van de geschiedenis en gegevens van enkele personen.
Website: Historische Projecten Hardenberg
 
 

Marechaussee
 
Koninklijke Marechaussee
Dit register bevat de personalia en diensttijd-gegevens van (bijna) alle personen van het beroepspersoneel van het Wapen der Koninklijke Marechaussee vanaf de oprichting in 1814 t/m 18 mei 1940.
Verder is voor een groot aantal gevallen door een code aangegeven wat de reden van het beëindigen van de dienstbetrekking was.
Website: Marechausseesporen
 
Stamboeken

Korps Koninklijke Marechaussee
Stamboek 1814-1843 (nrs. 1-946)
Stamboek 1829-1830 (nrs. 3044-3119) Aangenomen manschappen over de maanden januari t/m juni 1829.

Korps Marechaussee Compagnie Noord-Brabant
Klapper 1815-1830
Stamboek 1815-1830 (nrs. 1-374)

Korps Marechaussee Compagnie Zuid-Brabant
Klapper 1815-1830
Stamboek 1815-1830 (nrs. 1-492)

Korps Marechaussee Compagnie Antwerpen
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1830 (nrs. 1-383)

Korps Marechaussee Compagnie Oost-Vlaanderen
Klapper 1815-1829
Stamboek 1815-1829 (nrs. 1-394)

Korps Marechaussee Compagnie West-Vlaanderen
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1830 (nrs. 1-410)

Korps Marechaussee Compagnie Henegouwen
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1830 (nrs. 1-424)

Korps Marechaussee Compagnie Namen
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1830 (nrs. 1-349)

Korps Marechaussee Compagnie Luik
Klapper 1814-1830
Stamboek 1814-1830 (nrs. 1-408)

Korps Marechaussee Compagnie Limburg
Klapper 1815-1829
Stamboek 1815-1829 (nrs. 1-299)

Korps Marechaussee Compagnie Luxemburg
Klapper 1815-1829
Stamboek 1815-1829 (nrs. 1-513)

1e Divisie Koninklijke Marechaussee (Compagnie Noord-Brabant en Zeeland)
Klapper 1815-1886
Stamboek 1815-1886 (nrs. 1-1338)

2e Divisie Koninklijke Marechaussee (Compagnie Limburg)
Stamboek 1815-1891 (nrs. 1-921)
 
 

Marinepersoneel
 
Alfabetisch-lexicografische klappers Marine Officieren vóór 1813
Klappers: Aa-Ozy en Paa-Zwee
 
Regiment Mariniers

Regiment Mariniers inleiding en afstamming
Informatie over het Regiment Mariniers: inleiding en afstamming.

Alfabetisch register hoofdofficieren Regiment Mariniers
Alfabetisch register van de hoofdofficieren van het Regiment Mariniers.

Hoofdofficieren Regiment Mariniers
1e Regiment Mariniers 1665-1674
2e Regiment Mariniers 1669-1678
3e Regiment Mariniers 1698-1709
4e Regiment Mariniers 1698-1747
5e Regiment Mariniers 1699-1710
6e Regiment Mariniers 1763-1793
7e Regiment Mariniers 1772-1794
 
Conduitelijsten Mariniers

Generaal Majoor Bentinck
Conduitelijsten 1780-1781

Generaal Majoor Kolonel Douglas
Conduitelijsten 1773-1794

Kolonel Rhijngrave van Salm
Conduitelijsten 1785-1786

Kolonel Westerlo
Conduitelijsten 1788-1794
 
Personeelsdossiers Marine
In dit pdf-bestand van het Ministerie van Defensie vindt u een lijst met dossiers van personen die beroepsmatig dienden bij de Marine en geboren zijn in de periode van 1850 tot 1908.
Website: Militaire geschiedenis (NIMH)
 
Gedenkrol van de Koninklijke Marine 1939-1962
Veel Nederlands marinepersoneel vond tijdens de periode 1939-1962 als gevolg van oorlogsinzet de dood. In de Tweede Wereldoorlog streden zij tegen de Duitse, Italiaanse en Japanse onderdrukkers; tijdens de Indonesische dekolonisatieoorlog probeerden zij het geweld in de kolonie in te dammen; in de Korea-oorlog vochten zij tegen de communistische overweldiger en bij de verdediging van Nieuw-Guinea kwamen zij op voor de handhaving van de Nederlandse soevereiniteit. Zij die het hoogste offer gaven, stierven zowel in directe confrontatie met de vijand, als door foltering, uitputting, of anderszins in krijgsgevangenen- of concentratiekampen, anderen weer ten gevolge van ongevallen en ziekte gedurende hun inzetperiode. Een overzicht waarin de achtergronden van de dood van diverse marinemensen tijdens hun inzet in voornoemde oorlogen wordt geschetst.
Website: Gedenkrol Marine
 
Nederlandse marine-officieren 1940-1945
Overzicht van Nederlandse marine-officieren in de periode van 1940 tot 1945 met aanvullende informatie.
Website: Unit Histories
 
Stamboeken Mariniers
Digitale index van de stamboeken van Onderofficieren en Manschappen van het Korps Mariniers. De stamboekregistraties kunnen in de studiezaal van het Nationaal Archief bekeken worden. Over de periode 1906-1940 ontbreken de stamboeken als gevolg van brand na een oorlogsbombardement.
Website: Nationaal Archief
 
Stamboeken Marine 1813-1940
Scans van de stamboeken Marine 1813-1940: officieren en adelborsten, onderofficieren en manschappen en personeel van de rijkswerven. Kijk op de website naar de online beschikbaarheid van de registers.
Website: Nationaal Archief
 
Koninklijke Marine Den Helder
Op de website vindt u twee databanken: Koninklijke Marine (Bemanningslijsten van diverse schepen) en Den Helder en Omstreken (Den Helder, Callantsoog, Texel en Anna Paulowna).
Website: Genealogie Den Helder
 
 

Divers
 
Veldwachters Ferwerderadeel
Overzicht van veldwachters in Ferwerderadeel in de periode 1878-1916.
Website: Erfskip Terpdoarpen
 
Pauselijke Zouaven
Paus Pius IX doet vanaf 1860 herhaaldelijk een oproep aan de gehele katholieke wereld om jonge, ongehuwde Rooms-Katholieke mannen te sturen om samen met Frankrijk de Kerkelijke Staat te verdedigden tegen de aanvallen van Victor Emanuel II, koning van Italië, en diens bondgenoot Giuseppe Garibaldi, een antiklerikaal liberaal-nationalist. Deze beide heren strijden voor staatkundige eenheid in het land, wat dus een gevaar zou opleveren voor de onafhankelijkheid van de Kerkelijke Staat.
Ruim drieduizend Nederlandse jongemannen besluiten gehoor te geven aan de oproep en sluiten zich als vrijwilliger met een tweejarig dienstverband aan bij het ‘Regiment der Pauselijke Zouaven’, de ‘Zuavi Pontifici’, onder leiding van een Franse generaal.
Op 5 augustus 1870 roept Frankrijk zijn troepen terug, omdat het zojuist de oorlog heeft verklaard aan Pruisen. Door deze terugtrekking weet het Italiaanse leger het overgebleven deel van de Kerkelijke Staat te bezetten. De eenheid van Italië met Rome als nieuwe hoofdstad is nu gerealiseerd. Paus Pius IX trekt zich, om verder bloedvergieten te voorkomen, als vrijwillige gevangene terug in het Vaticaan. Het Regiment der Pauselijke Zouaven wordt ontbonden en de zouaven worden huiswaarts gestuurd.

Op de website van het Stichting Nederlands Zouavenmuseum in Oudenbosch is een register van Nederlandse zouaven in te zien. Documentatie is tegen betaling aan te vragen via de website.
Website: Zouavenmuseum
 
Waterloogratificaties Amsterdam
In aanmerking voor de gratificatie kwamen alle militairen die, onder bevel van de Hertog van Wellington, betrokken waren bij de veldslagen van 15 t/m 18 juni 1815, bij de blokkades en belegeringen in Frankrijk of die zich in Frankrijk bij het geallieerde leger hadden gevoegd vóór 7 juli 1815. Als een militair de strijd niet overleefde hadden de erfgenamen recht op het geldbedrag.
De index bevat niet alleen de namen van Nederlanders, maar ook Belgen (toen inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden) en Duitsers in Nederlandse dienst. Ook burgerpersoneel in dienst van het leger (knechten, koks en dergelijke) had recht op een uitkering. Het personeel van de hospitalen (bijvoorbeeld in Brussel) echter niet.
Website: Stadsarchief Amsterdam
 
Stamboeken Officieren Oost-Indië
Nederland had in de Oost- en West-Indische koloniën (Nederlands-Indië, Suriname, de Antillen) militairen en ambtenaren gestationeerd. Bij het Ministerie van Koloniën in Den Haag werden persoons- en loopbaangegevens betreffende deze functionarissen in stamboeken vastgelegd.
Website: Nationaal Archief
 
7 December Divisie Indië-veteranen
De 7 December Divisie bestond uit drie Brigade groepen. Naast informatie en verhalen is er op de website 7 December Divisie Indië-veteranen een lijst te vinden met de namen van overleden Indië-veteranen, een namenlijst van de militairen die zijn omgekomen onder operationele omstandigheden in Indië en waarvan het merendeel op het ereveld Menteng Pulo ligt begraven. Ook zijn vermeld de namen van de militairen die zijn omgekomen bij de internationale (vredes) missies. Tevens vindt u in een pdf-bestand een namenlijst van het personeel van de 1e Infanterie Brigade groep. Op de naamlijst staan, per onderdeel, alle personen vermeld die in het tijdvak gelegen tussen de aankomst in Indië en 1 september 1948 bij een van de onderdelen van de 1e Infanterie Brigade groep dienden. Iemand die gedurende deze periode werd overgeplaatst van het ene onderdeel naar het andere, komt dus op deze lijst tweemaal voor.
Website: 7 December Divisie
 
Brabantse Gesneuvelden
Een eregalerij met niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook de Brabantse militairen die zijn omgekomen in Nederlands Oost-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea, tijdens de Koreaoorlog en tijdens de verschillende VN- en NAVO-missies daarna.
Website: Brabantse Gesneuvelden
 
Lijst van gevallenen sinds de Tweede Wereldoorlog
Digitaal monument van Nederlanders (militairen en andere functionarissen), die na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen onder oorlogsomstandigheden of tijdens (vredes)missies, terwijl zij Nederland hebben gediend.
Website: Lijst van gevallenen
 
 

Krijgsraden
 
Krijgsraden van de Landmacht
Enkele registers zijn in te zien van ‘Vonnissen van de krijgsraden te Alkmaar, Haarlem en Hoorn (1798-1811)’, ‘Krijgsraad en de auditeur-militair in het tweede militaire arrondissement’, ‘Krijgsraden in de 4e militaire afdeling (1860-1867)’, ‘Krijgsraden in de 1e militaire afdeling (1867-1873)’ en ‘Krijgsraden in de 4e militaire afdeling (1873-1913)’.
Website: Noord-Hollands Archief (plaatsingslijst)
 
Databanken krijgsraad
Via het Noord-Hollands Archief kunt u met betrekking tot krijgsraad zoeken in de databanken Veroordeelden voor krijgsraad, Alle personen en Criminele Noord-Hollanders.
 
 

Mei-Oorlog en Tweede Wereldoorlog
 
Zie ook Tweede Wereldoorlog op deze website. Directe link: Tweede Wereldoorlog
 
Nederlandse opper- en hoofdofficieren mobilisatie en Mei-oorlog
Een overzicht van Nederlandse opper- en hoofdofficieren van de mobilisatie (1939-1940) en de Mei-oorlog van 1940 met aanvullende informatie.
Website: Unit Histories
 
Lijst van Nederlandse vliegers bij de RAF en de FAA 1940-1945
In dit document vindt u een lijst van oorlogsvliegers in dienst van de Royal Air Force (RAF) en Fleet Air Arm (FAA) tussen 14 mei 1940 en 1 januari 1945 in Europa.
Website: Ministerie van Defensie
 
Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ 1940-1945
De Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’ (PIB) was een Nederlands legeronderdeel dat voortkwam uit Nederlandse troepen die in mei 1940 naar Engeland konden ontkomen en verder bestond uit Engelandvaarders en Nederlanders uit het buitenland die bij de brigade hun dienstplicht vervulden of zich vrijwillig bij de brigade meldden. Op de website kunt u er alles over lezen. Tevens vindt u daar onder andere de ‘Erelijst gesneuvelden’ met persoonlijke verhalen.
Website: PIB
 
Fields of Honor Database
Dit digitale monument is een eerbetoon aan zij die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven opofferden voor de vrijheid van anderen. In deze databank vindt u persoonlijke pagina’s van Amerikaanse soldaten die begraven zijn of herdacht worden op de ‘Muren van de Vermisten’ op de overzeese Amerikaanse Oorlogsbegraafplaatsen Ardennes, Epinal, Henri-Chapelle, Lorraine, Luxemburg en Margraten.
Website: Fields of Honor Database
 
Krijgsgevangen in Duitsland
Deze website, met informatie, foto’s, (persoonlijke) verhalen en documenten, vertelt het verzwegen verhaal van Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenkampen van 1940 tot 1945. In de periode 1942-1945 zijn er binnen de kampen de nodige huwelijken gesloten ‘met de handschoen’, veelal gedaan uit uit financieel oogpunt: er ging soldij naar de echtgenote en men had meer rechten. Een overzicht van deze gesloten huwelijken in Neurenberg-Langwasser, Stanislau en Neubrandenburg vindt u onder Getrouwd achter Prikkeldraad. Tevens kunt u in een menu zoeken naar militairen die zijn overleden in krijgsgevangenschap als gevolg van ziekte, honger, ontbering, als gevolg van een ontsnapping of met een natuurlijke oorzaak.
Website: Krijgsgevangenen
 
Nederlandse opper- en hoofdofficieren van het KNIL 1940-1945
Overzicht van de Nederlandse opper- en hoofdofficieren van het Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) 1940-1945 met aanvullende informatie.
Website: Unit Histories
 
Slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Oost Azië
Na zijn overlijden heeft het archief van Teun Heijstek (1936-2012), die ik zelf nog heb mogen kennen, een plaats in Museum Bronbeek gekregen. Op deze wijze blijft het door hem verzamelde materiaal over de slachtoffers van de tweede wereldoorlog in Zuid-Oost Azië behouden.
Op zijn website wereldoorlog2.com ter herinnering aan omgekomen KNIL-militairen en krijgsgevangenen in Zuid-Oost Azië vindt u onder andere een namenlijst van slachtoffers, een namenlijst en de doodsoorzaken van slachtoffers en een overzicht met foto’s van in de oorlog vergane schepen.
Website: wereldoorlog2.com
 
Japanse Interneringskaarten KNIL en Marine
Deze index (Nationaal Archief) verwijst naar de Japanse Interneringskaarten van Nederlandse en Indische krijgsgevangenen over de periode 1942-1945. Het betreft interneringskaarten van soldaten van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en van personeel van de Koninklijke Marine (KM) dat tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangen is gemaakt door de Japanse militaire eenheden.
Website: Nationaal Archief

Als aanvulling vindt u op de website Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost (OOS) achtergrondinformatie over de registratiekaart, uitleg over de kaart zelf en een kamplijst.
Via het Nationaal Archief kunt u een lijst van stempels en symbolen op Japanse interneringskaarten downloaden. Ga naar ‘Veelgestelde vragen’ en scrol naar beneden.
 
Japanse krijgsgevangenenkampen in en buiten Nederlands-Indië
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Oost-Azië in de periode maart 1942 – augustus 1945 ongeveer 41.000 Nederlandse krijgsgevangenen geïnterneerd. Per kamp worden de belangrijkste gegevens vermeld, zoals de lig­ging van het kamp, de in- en uitgaande transporten, een plat­te­grond, foto’s of tekeningen, alsmede de bestaande literatuur. Er is tevens een overzicht van alle zeetransporten, waarmee krijgsgevangenen over zee werden getransporteerd. Van sommige kampen en zeetransporten zijn naamlijsten beschikbaar.
Website: japansekrijgsgevangenkampen.nl
 
 

Onderscheidingen
 

Metalen Kruizen en Bronzen Medailles
Zoeken op naam naar personen, die voorgedragen zijn voor het Metalen Kruis of de Bronzen Medaille. Er zijn online geen scans beschikbaar.
Zie voor het Metalen Kruis ook Google Books.

De gemedailleerden van Sint-Helena
Met de medaille St.-Helena, die in het leven werd geroepen door Napoleon III, werden in 1857 ongeveer 405 duizend nog in leven zijnde soldaten geëerd, die tijdens de veldtochten tussen 1792 en 1815 aan de zijde van Napoleon Bonaparte hadden gevochten. Op de website Les Médaillés de Saint-Hélène zijn de namen van al deze onderscheidenen te vinden.

Databank dapperheidsonderscheidingen
De databank dapperheidsonderscheidingen van het Ministerie van Defensie is een overzicht van alle militairen en burgers die tussen 1815 en 1963 een dapperheidsonderscheiding kregen.

Verzetskruis
Het Verzetskruis (voluit: Verzetskruis 1940-1945) is een Nederlandse onderscheiding, die bedoeld is voor personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bezighielden met verzet tegen de Duitse of Japanse bezetter. Het Verzetskruis dient niet verward te worden met het in 1980 ingestelde Verzetsherdenkingskruis. Op wikipedia vindt u een namenlijst van de personen aan wie het Verzetskruis werd verleend.

Verzetsherdenkingskruis
Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis, waarin opgenomen het register van dragers van het verzetsherdenkingskruis.

Oorlogsherinneringskruis
Het Oorlogsherinneringskruis was een onderscheiding voor allen die in de oorlog tegen Duitsland, Japan en hun bondgenoten in de krijgsmacht of in de handelsvloot, vissersvloot of burgerluchtvaart hadden gediend. Zij dienden in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en goed gedrag te hebben getoond en vanaf 10 mei 1940 tot het einde van de oorlog ten minste zes maanden in hun functie dienst te hebben gedaan.
Op de website vindt u een alfabetische namenlijst met gegevens.

Decorati
Op Decorati vindt u lijsten met onderscheidingen en namenlijsten van personen die zijn gedecoreerd met een onderscheiding.