Militieregisters

 
Reglement op geneeskundig onderzoek omtrent geschiktheid Nationale Militie
De reglementen op het geneeskundig onderzoek omtrent de geschiktheid voor de dienst met daarin een overzicht van ziekten en gebreken met bijbehorende nummers; vanaf 1862 vermeld onder Artikel 11.
Bij Koninklijk Besluit vastgesteld, gewijzigd of herzien en gepubliceerd in het Staatsblad: 1816 (Google Books vanaf pagina 693), 1817 (Google Books vanaf pagina 831; vervangt 1816), 1821 (wijziging), 1836 (wijziging), 1862 (vervanging), 1871 (vervanging), 1878 (wijziging), 1881 (wijziging), 1883 (vervanging; Vrijwilligers Zee- en Landmacht), 1883 (vervanging; Vrijwilliger, plaatsvervanger of nummerwisselaar Militie), 1883 (vervanging; Schutterijen), 1883 (wijziging), 1897 (wijziging), 1904 (vervanging; Vrijwilligers Zee- en Landmacht), 1904 (vervanging; Militieplichtigen), 1912 (wijziging), 1918 (vervanging; Landmacht), 1918 (vervanging; KM en KMR) en 1949 (vervanging).

Meer uitleg vindt u op de pagina’s Loting Nationale Militie en Ziekten en lichaamsgebreken Nationale Militie.

Zie ook: Militaire stamboeken Landmacht 1812-1924, Militaire registers en onderscheidingen, Landweer, Wegwijs: Zoeken naar een militair en Wegwijs: Nederlandse militairen in het leger van Napoleon.
 
 
Overzicht van digitaal toegankelijk gemaakte militieregisters, ingedeeld per plaats, regio of provincie, en beschikbare overige registers en stukken met betrekking tot militairen.
 
 
A B C D E F G H K L M N O P R S T U V W Z
 

Aalsmeer
Alfabetische inschrijvingsregisters (1814-1824 en 1827-1865), inschrijvingsregisters (1815-1816, 1824 en 1865-1871) en registers van inschrijving, loting en alfabetische naamlijst (1906-1908).
 
Aalst (België)
Inzage in de militaire stamboeken van de Nationale Militie Registers van Aalst (België) (1845-1918) met een hiaat van 1861-1871. Tevens vindt u er de Nationale Militie Registers van Meldert van 1899.
 
Achterhoek en Liemers
Zoeken op naam via ECAL, Militieregisters en Landstorm of via Open Archieven.
 
Altena
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
 
Amersfoort
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
 
Amsterdam
Zoeken op naam in de Nationale Militie Registers van Amsterdam 1828-1940. Zie ook Afdeling Militaire Zaken en rechtsvoorgangers: ‘Archief vanaf 16 november 1813‘; ‘2.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen‘; ‘2.2.2. Dienstplicht‘.
 
Arnhem
Stukken betreffende de inschrijving voor de Nationale militie, ingekomen bij of uitgegaan van het bestuur der stad Arnhem (1847-1850; met een aparte inventaris van de bijbehorende alfabetische index op de namen der miliciens), alfabetische lijsten van dienstplichtigen (1814-1851), inschrijvingsregisters Nationale militie (lichtingen 1817-1851), nominatieve staten van manschappen die door de Militieraad tot de dienst zijn aangewezen (1817-1859), nominatieve opgave van de manschappen verdeeld naar de verschillende korpsen (1822-1840 en 1856), nominatieve staat van miliciens die tijdelijk uitstel van dienst hebben aangezien zij zich op zee bevinden (1843, 1846 en ongedateerd), naamlijst van dienstplichtigen verdeeld naar de verschillende kantons met bijvoeging van de redenen waarom zij niet in dienst kunnen treden (ongedateerd: 1e helft 19e eeuw) en contracten van dienstplichtigen met hun remplaçanten (1845).
Krijgsraad Arnhem en auditeur-militair: Ingekomen brieven met bijlagen (1814-1830), alfabetisch register op vonnissen (1814-1851), vonnissen (1817, 1830-1831, 1841, 1844-1845, 1869, 1881-1882, 1893 en 1899-1900 (1-50)), bijlagen tot de vonnissen (1814-1818 met hiaten en 1830 (1-40)), afschriften van vonnissen in hoger beroep, vastgesteld door het Hoog Militair Gerechtshof (1826-1835, 1863-1870 en 1890-1897), lijsten van afgedane en nog aanhangige zaken (1814-1818), stukken betreffende inlichtingen en onderzoek aangaande militairen tegen wie geen vonnissen gewezen zijn (1814-1818 en 1828-1830), opgave van militaire gevangenen die in het huis van bewaring te Arnhem zijn opgenomen (1829-1830) en staten van militairen die gedagvaard zijn (1842-1852 en 1882-1901).
 
Asperen
Inschrijvingsregisters en alfabetische naamlijsten (1808-1827), inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten en lotingregisters (1828-1867) en verlofgangersregisters (1901-1928).

Baarn
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
 
Barneveld
Op de website ArchieVal (Gemeentearchieven Barneveld, Ede & Scherpenzeel) vindt u de scans van de Nationale Militie Registers van Barneveld. Ga naar ‘Personen‘ en vervolgens naar ‘Personen Militieregisters Barneveld‘.
 
Beemster
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1813-1814), lotingsregister Nationale Militie van mannen geboren tussen 1769 en 1797 (1814-1816), lotingsregister Nationale Militie (1815-1816), alfabetische naamlijsten Nationale Militie kanton Beemster (1814-1883) en lotingslijsten en nominatieve sterkte (1838-1839).
 
Beesd
Inschrijvingsregisters (1815-1840) en inschrijvingsregisters en alfabetische naamlijsten lichtingen 1841-1860.
 
Beets
Beets, Oudendijk en Schardam: inschrijvingsregisters Nationale Militie (1814-1861).
 
Bergen
Stukken betreffende de kanonniers-kustbewaarders (1811) en de beschikking van de maire betreffende de bijdrage van burgers in de kosten voor de aanschaf van paarden voor de departementale militie (7 februari 1813).
 
Bergen op Zoom
Enkele archieven zijn doorzoekbaar op naam. Ga via de link naar: ‘2 Bijzonder‘; ‘2.21 Defensie‘ voor alfabetische naamlijsten Nationale Militie (lichtingen 1817-1915), alfabetische naamlijsten 19e militiekanton omvattende Bergen op Zoom, Huijbergen, Putte, Ossendrecht en Woensdrecht (lichting 1838-1847), inschrijvingsregisters Nationale Militie (lichting 1817-1915), lotingsregisters Nationale Militie (lichting 1863-1914) en registers van verlofgangers binnen de gemeente (lichtingen 1858-1912).
Nominatieve staten van manschappen die voor de dienst zijn geregistreerd (1817-1845 en 1846-1862), gehuwden-lotingen (lichtingen 1901-1914), ongehuwden-lotingen (lichtingen 1902-1915).
Landstorm: inschrijvingsregisters ongewapende dienst Landstorm (1908 en 1912-1922) en inschrijvingsregister gewapende en ongewapende dienst Landstorm (1896-1920).
Landweer: inschrijvingsregisters Landweer (1913, 1914, 1916a, 1916b,1916c,1916d, 1917, 1918a, 1918b, 1919, 1920 en 1921).
Bevolkingsregisters: biljetteringslijst wijk F voor onderofficieren en manschappen (vastgesteld 1838 en 1844), alfabetisch register van militairen wonende buiten de kazerne met verwijzing naar wijk en huisnummer (ca. 1850), register van het 3e Regiment Infanterie Kleine staf (ca. 1864-1877), register 3e Regiment Infanterie 2e bataljon; staf en 1e compagnie (1864-1877), register 3e Regiment Infanterie 2e bataljon 4e compagnie (1864-1876), register 3e Regiment Infanterie 2e bataljon 5e compagnie (1864-1876), register 3e Regiment Infanterie 4e bataljon; kleine staf en 1e compagnie (1868-1877), register 3e Regiment Infanterie 4e bataljon 2e compagnie (1868-1878), register 3e Regiment Infanterie 4e bataljon 3e compagnie (1867-1877), register 3e Regiment Infanterie 4e bataljon 4e compagnie (1868-1877), register 3e Regiment Infanterie 4e bataljon 5e compagnie (1865-1877), register 3e Regiment Infanterie 3e eskadron huzaren (1875-1879), register 6e Regiment Infanterie 1e Bataljon Kleine Staf (1867-1879), register 6e Regiment Infanterie 1e bataljon 1e compagnie (1867-1879), register 6e Regiment Infanterie 1e bataljon 2e compagnie (1867-1879), register 6e Regiment Infanterie 1e bataljon 3e compagnie (1867-1879), register 6e Regiment Infanterie 1e bataljon 4e compagnie (1867-1877), register 6e Regiment Infanterie 1e bataljon 5e compagnie (1867-1879) en register 3e Regiment Veldinfanterie (1905-1922).
 
Biert
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
Alfabetische naamlijsten van de Nationale Militie (1808-1809 en 1817-1855) en inschrijvingsregisters van de Nationale Militie (1817-1855).
 
Bloemendaal
Alfabetische naamlijsten Nationale Militie (1815-1888), inschrijvingsregisters (1815-1816, 1824 en 1863-1875), alfabetische lotingslijsten (departement der Zuiderzee, arrondissement Haarlem, kanton Bloemendaal, met bijlagen; 1814), lotingsregisters Nationale Militie gemeente Bloemendaal (Provincie Noord-Holland, 2de Militiedistrict; 1864-1884 en 1886-1889) en verlofregisters van de manschappen der Nationale Militie (lotingsjaren 1831-1858 en 1839-1853).
 
Brakel
Inschrijvingsregisters (Brakel, Poederoijen, Munnikenland en Loevestein; 1815-1861), alfabetische naamlijst (1816) en inschrijvingsregisters, lotingsregisters en naamlijsten Nationale Militie met bijlagen (1862).
 
Breda
Notariële akten met betrekking tot onder andere plaatsvervanging (1815-1833; doorzoekbaar op naam).
 
Brielle
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
Inschrijvingsregisters 1817 en 1855.
 
Broek in Waterland
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1815-1850).
 
Brummen
Militieregisters doorzoekbaar op naam (1814-1840).
Lijst der ingezetenen van 20 tot 40 jaar die opgeroepen kunnen worden voor de Nationale Militie (1813).
 
Buren
Inschrijvingsregisters voor de Nationale Militie (1817-1850) en alfabetische naamlijsten van de Nationale Militie (1851-1860).
 
Buurmalsen
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1817-1861).

Culemborg
Alfabetisch lotingsregister (1817-1825), inschrijvingsregisters voor de nationale militielichtingen (1825-1860), inschrijvingsregisters met jaarlijkse indexen (1854-1856) en paspoorten, verlofpassen, attesten en uittreksels van de Burgerlijke Stand van lotelingen en dienstplichtigen (1880-1912).

Den Haag
Zie: ‘s-Gravenhage.
 
Den Helder
Stukken betreffende de behandeling van militie-kantonzaken (1819-1820), nominatieve staten van manschappen die door de Militieraad voor de dienst zijn gedesigneerd en aan de Commissaris van de Koningin worden aangeboden (1829 en 1858), trekkingslijst met namen van lotelingen (1898) en een alfabetische naamlijst van manschappen (1898).
Militairen (letter A, B, C, D, E, F, G, H, J en J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, IJ, Z), Marine hospitaal, militair hospitaal, Koninklijk Instituut Marine Willemsoord, Kazerne Onderzeedienst, Pantserdekschip Zeeland en Wachtschip Willemsoord.
 
Dordrecht
Notariële akten van onder meer replacement en nummerwisseling; doorzoekbaar op naam (Zie ook: Notariële akten).
 
Driel
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1811-1864).

Edam
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1815-1855)
 
Ede
Op de website ArchieVal (Gemeentearchieven Barneveld, Ede & Scherpenzeel) vindt u de scans van de Nationale Militie Registers van Ede. Ga naar ‘Personen‘ en vervolgens naar ‘Personen Militieregisters Ede‘.
 
Eemland
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
 
Eemnes
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
 
Elst
Inschrijvingsregister Nationale Militie met alfabetische naamlijst (1815), inschrijvingsregisters Nationale Militie (1815-1816), alfabetische naamlijsten Nationale Militie (1814-1816), inschrijvingsregisters Nationale Militie (1817-1861), alfabetische naamlijsten Nationale Militie (1817-1829, 1843-1847 en 1852-1853),
inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten en lotingsregisters (1868-1880 en 1900-1903), nominatieve opgaven van alle manschappen die in dienst zijn gesteld bij de onderscheidene militaire eenheden (1849-1861) en nominatieve staten van manschappen die door de Militieraad geschikt zijn verklaard voor de militaire dienst (1817-1862).
 
Enschede
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
 
Est en Opijnen
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (lichtingsjaren 1815 en 1830-1861).
 
Etten-Leur
Nominatieve staten, inschrijvingsregisters, alfabetische lijsten, naamlijsten en lotingsregisters Nationale Militie (lichtingen 1856-1860, 1876-1880, 1886-1890 en 1891-1895).

Fijnaart en Heijningen
Correspondentie betreffende compagnieën kanonniers-kustbewaarders (1810-1813) en stukken betreffende de Landweer en de Landstorm (1905-1921).
 
Friesland
Militieregisters doorzoekbaar op naam 1842-1914.

Geervliet
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
Alfabetische naamlijsten, inschrijvingsregisters en lotingregisters van de Nationale Militie (1808-1889).
 
Gelderland
Gedeputeerde Staten: betaling van gages en pensioenen aan (gewezen) militairen (1803-1816 en 1849) en lijsten van lotelingen en ingelijfden, met enkele andere stukken betreffende de loting voor de Landmilitie (1808 en 1814).
 
Gorssel
Militieregisters doorzoekbaar op naam (1873-1914).
Registers Nationale Militie (1873-1914; ga via de link naar: ‘2 Stukken en series van bijzondere aard‘; ‘2.15 Landsverdediging, waaronder dienstplichtregistratie‘; ‘1386-1427 Registers voor de nationale militie, 1873-1914‘).
 
‘s-Gravenhage
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1852-1923), registers van Haagse dienstplichtigen die ter inlijving vertrekken (1856 en 1860-1861), registers van dienstplichtigen die zich met verlof in de gemeente Den Haag bevinden (1897) en ingekomen opgaven van wijkbesturen van ingezetenen, die in aanmerking komen om voor de eerste keer te worden ingeschreven voor de Nationale Militie (1827; geboortejaar 1806).

Haaften
Inschrijvingsregisters (1794-1861).
 
Haaren
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (lichtingen 1851-1870), alfabetische naamlijst Nationale Militie (lichtingen 1861-1883) en lotingsregisters Nationale Militie (lichtingen 1863-1874).
 
Haarlem
Alfabetische naamlijsten Nationale Militie (1814-1861) met alfabetische lijsten van voor 1 jaar vrijgestelden en gedesigneerden en inschrijfregisters met index (lichtingen; 1863-1869).
 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Inschrijvingsregisters (1814-1839), lijsten en registers Nationale Militie (1814-1817 en 1843-1861) en alfabetische lotingslijsten (1837-1857).
 
Haarlemmermeer
Alfabetische registers Nationale Militie, provincie Noord-Holland, militiekanton Haarlemmermeer, ingericht naar jaar van lichting. Tevens bevattende lotingsregister (1856-1869).
 
Halsteren
Stukken betreffende onder andere de inschrijving, inlijving en vrijstelling van leden der Nationale Militie (1852-1918).
 
Hasselt
Stukken betreffende verzoeken om vrijstelling van de Landmilitie (1814).
 
Heemstede
Alfabetische naamlijsten (lichtingen 1815-1861), lotinglijsten (lichtingen 1814 en 1923) en inschrijvingsregisters (lichtingen 1862/63-1871).
 
Heerewaarden
Inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten en lotingsregisters (1821-1869).
 
Heerlen
Notariële akten met betrekking tot onder andere plaatsvervanging (1826-1891; doorzoekbaar op naam).
 
Heijningen en Fijnaart
Correspondentie betreffende compagnieën kanonniers-kustbewaarders (1810-1813) en stukken betreffende de Landweer en de Landstorm (1905-1921).
 
Hellevoetsluis
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
Lotingslijsten (1815), lotingsregisters (1863-1884), alfabetische naamlijsten (1815-1830, 1831-1843, 1844-1855 en 1856-1884) en inschrijvingsregisters (1815-1830, 1831-1850, 1851-1870 en 1871-1884).
 
Herwijnen
Alfabetische naamlijst (1816) en inschrijvingsregisters (1839-1855).
 
Heukelum
Inschrijvingsregisters en alfabetische naamlijsten (1828-1857) en inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten en lotingregisters (1858-1867).
 
Heusden
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
 
Hillegom
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1815-1816), vrijgestelden voor de lichtingen 1817-1840, 1841-1861, 1863-1884 en 1884-1902, een alfabetische naamlijst (1911), registers van de manschappen der Nationale Militie die zich met verlof in de gemeente bevinden (1818-1840, 1860-1875 en 1876-1901) en verlofpassen (1860-1863, 1866-1873 en 1875-1876).
 
Hoeven
Stukken betreffende de inkwartiering van soldaten (1915-1917 en 1918) en staten van ingezetenen die voor inkwartiering in aanmerking komen (1860, 1868-1887 en 1910-1928).
 
Huijbergen
Alfabetische naamlijsten Nationale Militie (Ossendrecht, Putte, Woensdrecht en Huijbergen 1835-1837; doorzoekbaar op naam), inschrijvingsregisters en alfabetische naamlijsten Nationale Militie (lichtingen 1794-1800, 1837-1840, 1841-1850, 1851-1860, 1861, 1863-1867, 1870, 1871-1880, 1881-1890, 1891-1900, 1901-1911 en lotingsregister ‘Huijbergen met Putte’ (1864-1883) en alfabetische naamlijsten 19e militiekanton omvattende Bergen op Zoom, Huijbergen, Putte, Ossendrecht en Woensdrecht (lichting 1838-1847; doorzoekbaar op naam).
 
Huissen
Stammrolle‘ Zevenaar, Huissen, Hulhuizen, Wehl en Lobith.
 
Hulhuizen
Stammrolle‘ Zevenaar, Huissen, Hulhuizen, Wehl en Lobith.
 
Hurwenen
Staat van in de jaren 1818-1820 geborenen, opgemaakt ten behoeve van de Nationale Militie (1836).

Klundert
Stukken betreffende de kanonniers-kustbewaar­ders (1811-1812 en 1813-1814).

Landsmeer
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1813-1850).
 
Langstraat
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
 
Laren
Inschrijvingen personeel Landweer (1907-1916).
 
Leusden
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
 
Leiden
Militieregisters doorzoekbaar op naam (1793-1912). Zie eventueel ook het pdf-bestand met transcripties betreffende de Nationale Militie Registers Leiden (1812-1912). Alfabetische naamlijst (1865).
 
Liemers en Achterhoek
Zoeken op naam via ECAL, Militieregisters en Landstorm of via Open Archieven.
 
Lienden
Alfabetische naamlijsten (1817-1826 en 1837-1851).
 
Lobith
Stammrolle‘ Zevenaar, Huissen, Hulhuizen, Wehl en Lobith.
 
Lochem
Militieregisters doorzoekbaar op naam (1817-1914).
Trekkingslijst Landmilitie (1814), inschrijvingsregisters Nationale Militie (1814, 1816, 1817-1836 en 1837-1857), alfabetische naamlijst Landmilitie (1815), alfabetische naamlijsten Nationale Militie (1815, 1816 en 1817-1836), jaarlijkse lijsten van vrijgestelden voor dienst in de Nationale Militie met bijlagen (1818-1860), lotingslijsten Nationale Militie (1835-1858), geboorteattesten en signalementen ten behoeve van de inschrijving bij de Nationale Militie (1839), samengevoegde inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten en lotingsregisters Nationale Militie (1861-1870, 1871-1884, 1885-1894, 1895-1904, 1905-1912, 1913 en 1914), register van Lochemse verlofgangers van de Nationale Militie die zich in andere gemeenten bevinden (1883-1896) en registers van manschappen van de Nationale Militie die zich met verlof binnen de gemeente Lochem bevinden (1821, 1822, 1823, 1826-1827, 1827-1828, 1829-1830, 1833-1837, 1839-1840, 1840-1842, 1842-1843, 1843-1844, 1845, 1846-1861, 1860-1869, 1869-1888, 1889-1903, 1902-1905, 1905-1909, 1909-1912, 1911-1919, 1912-1926 en 1926-1933).
 
Loenen en Wolferen
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1820-1854) en alfabetische naamlijsten Nationale Militie (1820-1854).
 
Loenersloot
Doorzoekbaar op naam (geen scans): keuringsregisters Landstorm (1896-1915), inschrijvingsregister Landstorm (1901-1922), verlofgangersregisters Nationale Militie (1901-1919), inschrijvingsregisters Landweer (1905-1921), staten van dienstplichtigen Landstorm (1912-1915), alfabetische registers Nationale Militie (1910-1919), lotingsregisters Nationale Militie (1909-1914) en inschrijvingsregisters Nationale Militie (1909-1919).
 
Loevestein
Inschrijvingsregisters (Brakel, Poederoijen, Munnikenland en Loevestein; 1815-1861).
 
Lonneker
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
 
Loosduinen
Alfabetische lijst der ingeschrevenen (lichting 1815).

Maurik
Alfabetische naamlijsten (1817-1861).
 
Monnickendam
Inschrijvingsregister Nationale Militie (1816), lijsten houdende de namen van getrouwde en ongetrouwde vrijwilligers voor de Nationale Militie (1815), naamlijsten en twee gecombineerde inschrijvingsregisters Nationale Militie (1815-1823, 1824-1837 en 1838-1850), alfabetische lotingslijst Nationale Militie (1814)
 
Munnikenland
Inschrijvingsregisters (Brakel, Poederoijen, Munnikenland en Loevestein; 1815-1861).

Nederhemert
Staat van manschappen van de nationale militie welke met verlof binnen de gemeente verblijven (1819) en een lijst van personen die volgens de lotingen voor de nationale militie in 1830-1833 tot indiensttreding verplicht waren, maar voor een jaar zijn vrijgesteld van opkomst (1834).
 
Nieuw-Helvoet
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
Inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten en lotingsregisters (1850-1891).
 
Nieuw-Vossemeer
Inschrijvingsregisters en alfabetische lijsten betreffende de Nationale Militie (1825-1858, 1864-1884, 1885-1909 en 1910-1920; ontbrekende jaren: 1828-1831, 1834-1839, 1841-1855 en 1857).
 
Nijmegen
Militieregisters van stad en schependom (1815-1888). U kunt ook zoeken op naam.
 
Noord-Brabant
Militieregisters doorzoekbaar op plaats en jaartal (1814-1942).
 
Noord-Holland
Lotingsregisters, alfabetische naamlijsten en alfabetische registers (vanaf 1913) betreffende de dienstplicht van diverse districten van Noord-Holland (‘Inventaris‘: 1870-1941). Tevens doorzoekbaar op naam.
Keuringsregister voor Militie en Landstorm (1e Keuringsraad, 1e Militiedistrict; 1900-1902 en 1908-1909).
‘Nalatigen-register’; registers van beslissingen van Gedeputeerde Staten ten aanzien van de mannen die verzuimd hebben zich te laten inschrijven voor de Nationale Militie binnen de gestelde termijn (1895-1912).
Vonnissen van de krijgsraden te Alkmaar, Haarlem en Hoorn (1800-1811), vonnissen van de krijgsraad (1e militaire arrondissement) met bijlagen, alsmede sententies van het Hoog Militair Gerechtshof in appel gewezen (1814-1815), vonnissen van de krijgsraad (2e militaire arrondissement) te Alkmaar met bijlagen, alsmede sententies van het Hoog Militair Gerechtshof in appel gewezen (1814-1827; met hiaten), vonnissen van de krijgsraad (2e militaire arrondissement) te Haarlem met bijlagen, alsmede sententies van het Hoog Militair Gerechtshof in appel gewezen (1819-1830; met hiaten), staten van de militaire gevangenen die uit verschillende plaatsen naar het provoosthuis te Amsterdam zijn overgebracht (4 juni 1817-12 juli 1828), door het Hoog Militair Gerechtshof (2e militaire arrondissement) bekrachtigde vonnissen met bijlagen (1830-1859; met hiaten), door het Hoog Militair Gerechtshof (4e militaire afdeling) bekrachtigde vonnissen met bijlagen (1860-1867), door het Hoog Militair Gerechtshof (1e militaire afdeling) bekrachtigde vonnissen met bijlagen (1867-1873) en door het Hoog Militair Gerechtshof (4e militaire afdeling) bekrachtigde vonnissen met bijlagen (1874-1913).

Oosterhout
Lijst van personen die voor de lichtingen 1808-1813 hebben geloot, met aantekeningen omtrent hun staat op 23 augustus 1814, alfabetische naamlijst Landmilitie (1814), ingekomen stukken betreffende de Nationale Militie (1814-1858), alfabetische naamlijsten Nationale Militie (1815, 1818-1822, 1823-1827, 1828-1832, 1833-1837, 1838-1840, 1841-1844, 1845-1847, 1848-1851, 1852-1855, 1856-1858, 1859-1861, 1862-1873, 1874-1882, 1883-1892 en 1893-1914), inschrijvingsregisters Nationale Militie (1815, 1817, 1818-1827, 1828-1840, 1841-1846, 1847-1851, 1852-1856, 1857-1861, 1862-1867, 1868-1873, 1874-1878, 1879-1883, 1884-1892, 1893-1902, 1903-1912 en 1914-1924), nominatieve staten van manschappen, uitmakende het contingent aan de gemeente opgelegd (1817-1837), gemeenschappelijke alfabetische naamlijsten Nationale Militie militiekanton Oosterhout (1838-1840, 1841-1843, 1844-1845 en 1846-1847), verlofgangersregister (1881-1890, 1890-1900 en 1899-1902) en lotingsregisters Nationale Militie (1863-1867, 1868-1872, 1873-1877, 1878-1883, 1884-1888, 1889-1893, 1894-1898, 1899-1903 en 1904-1908).
 
Oostvoorne
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
Inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten en lotingsregisters (1813-1918).
 
Ossendrecht
Alfabetische naamlijsten 19e militiekanton omvattende Bergen op Zoom, Huijbergen, Putte, Ossendrecht en Woensdrecht (lichting 1838-1847; doorzoekbaar op naam), inschrijvingsregisters Nationale Militie (Ossendrecht en Putte 1815-1837 en Ossendrecht 1838-1888; doorzoekbaar op naam), alfabetische naamlijsten Nationale Militie (Ossendrecht en Putte 1815-1837; Ossendrecht, Putte, Woensdrecht en Huijbergen 1835-1837 en Ossendrecht 1838-1889; doorzoekbaar op naam) en lotingsregisters (1863-1889).
 
Oude en Nieuwe Struijten
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
Inschrijvingsregisters en alfabetische naamlijsten (1853-1855).
 
Oudendijk
Beets, Oudendijk en Schardam: inschrijvingsregisters Nationale Militie (1814-1861).
 
Oudenhoorn
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
Inschrijvingsregister (1867).
 
Overijssel
Derde divisie: minuut-notulen met bijlagen (1827), registers van paspoorten voor uit de dienst ontslagen militairen (1816-1830), paspoorten voor uit de dienst ontslagen militairen (1818-1830).
Alfabetische naamlijsten (lichtingen 1868, 1889 en 1902-1903), lotingsregisters (lichtingen en gemeenten: 1868 Raalte t/m Zwollerkerspel, 1896 Haaksbergen t/m Ootmarsum, 1902 Almelo t/m Gramsbergen, 1903 Almelo t/m Gramsbergen en 1904 Almelo t/m Gramsbergen), registers van de door de gouverneur geviseerde paspoorten (bewijzen van ontslag uit de Nationale Militie) (1833, 1846 en 1850), paspoorten Nationale Militie (1836-1850 en 1883).

Poederoijen
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1850-1861) en inschrijvingsregisters (Brakel, Poederoijen, Munnikenland en Loevestein; 1815-1861).
 
Purmerend
Staten van personen Nationale Militie (1819, 1825-1852) en nummerwisseling (1846).
 
Putte
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1839-1884), lotingsregister ‘Huijbergen met Putte’ (1864-1883), alfabetische naamlijst (1887), alfabetische naamlijsten Nationale Militie (1838-1883), alfabetische naamlijsten 19e militiekanton omvattende Bergen op Zoom, Huijbergen, Putte, Ossendrecht en Woensdrecht (lichting 1838-1847; doorzoekbaar op naam), inschrijvingsregisters Nationale Militie (Ossendrecht en Putte 1815-1837; doorzoekbaar op naam) en alfabetische naamlijsten Nationale Militie (Ossendrecht en Putte 1815-1837; Ossendrecht, Putte, Woensdrecht en Huijbergen 1835-1837; doorzoekbaar op naam).

Rheden
Nationale Militie: inschrijfregisters (1840-1861 en 1863-1875), inschrijfregisters, alfabetische naamlijsten en lotingsregisters (1908-1909) en alfabetische naamlijsten (1841-1850).
Landweer: inschrijfregisters (1903-1910) en klappers op inschrijvingsregisters (1903-1910).
Landstorm: inschrijvingsregisters (1895-1910).
 
Rijsbergen
Inschrijving conscrits (lichtingen 1808-1813).
 
Roermond
Notariële akten met betrekking tot onder andere plaatsvervanging (1823-1887; doorzoekbaar op naam).
 
Rotterdam
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1815-1816; indeling per wijk), inschrijvingsregisters Nationale Militie (lichtingen 1824-1861), alfabetische en lotingsregisters Landmilitie (lichting 1814; indeling per kanton), alfabetisch naamregister Nationale Militie (lichtingen 1817-1823) en lotingsregisters ingedeeld naar oplopend lotingsnummer (op de achterste bladzijde een statistisch overzicht van het lotingsregister; 1863-1902).
Tevens doorzoekbaar op naam.
 
Rozendaal
Inschrijvingsregisters (1818-1861), alfabetische naamlijsten (1818-1861) en inschrijvingsregisters, alfabetische naamlijsten en lotingsregisters (1862-1885).

Schardam
Beets, Oudendijk en Schardam: inschrijvingsregisters Nationale Militie (1814-1861).
 
Schoten
Inschrijvingsregisters (1863-1899) en lotingsregisters (1863-1899).
 
Simonshaven
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
Alfabetische naamlijsten (1817-1855) en inschrijvingsregisters (1817-1855).
 
Standdaarbuiten
Register met verklaringen van ouders over de vervulling van de dienstplicht door hun zonen (lichting 1841-1843), opgaven van dienstplichtingen die op later te bepalen data worden opgeroepen (1919-1927), opgaven van de dienstplichtigen opgeroepen voor de werkelijke dienst (1921-1926), opgaven van de dienstplichtigen opgeroepen voor herhalingsoefeningen (1922 en 1926-1931), opgaven van de uitspraken van de keuringsraad (1922-1932), stukken betreffende de militie in het algemeen (1923-1932), stukken betreffende vrijstelling wegens broederdienst (1923-1932), stukken betreffende de aanwijzing van ingeschrevenen tot gewoon of buitengewoon dienstplichtigen (1927-1932).
Landstorm: keuringsregisters met bijlagen (1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1916, 1917 en 1918) en stukken betreffende de inschrijving en keuring (1915-1921).
 
Steenbergen
Naamlijsten, inschrijvings- en lotingsregisters Nationale Militie (1896-1914). Ga via de link naar: ‘2 Stukken en series van bijzondere aard‘; ‘2.20 Landsverdediging‘; ‘2.20.1 Militaire zaken, 1811-1919 (tot 1936)‘; ‘7594-7612 Naamlijsten, inschrijvings- en lotingsregisters Nationale Militie, 1896-1914‘.
Naamlijsten en inschrijvingsregisters Nationale Militie (lichtingen 1915, 1916, 1917, 1918 en 1919).

Tholen
Enkele veroordeelden in de akten van het Huis van Bewaring (1850-1883 en 1846-1853)
 
Tiel
Inschrijvingslijsten Nationale Militie (1793-1797, 1817, 1834-1845 en 1847-1851), alfabetische naamlijsten Nationale Militie (1814, 1816, 1818-1822 en 1824-1830), lotingsregister (1829), indicateurs van ingekomen stukken (militie en schutterij) op volgorde van datum (systematische indexen aanwezig; 1901-1911), inschrijvingsregisters Nationale Militie (1852-1859), inschrijvingsregisters en alfabetische naamlijsten (1860-1863; bevat na de alfabetische naamlijst 1861 een naamlijst van lotelingen uit de periode 1858-1861 over wie de militieraad een uitspraak heeft gedaan met betrekking tot eventuele vrijstellingen) en lotingregisters (1863-1864).
 
Tilburg
Militieregisters: zoeken op naam.
Register lotelingen (lichtingen 1908, 1909, 1910, 1911), inschrijvingsregisters Nationale Militie (1912 en 1913).
Lijsten van de namen der inwoners die voor het verlenen van inkwartiering in aanmerking komen (zonder datum), inkwartieringslijst (1907-1908 en 1911), verlofgangersregister (1911, 1912, 1913 en 1914), stukken betreffende de Landweer en de Nationale Militie (1912), stukken betreffende de Nationale Militie (1913), aanvragen geldelijke vergoedingen inzake de Nationale Militie (1912), register opgeroepen verlofgangers voor herhalingsoefeningen (1913), stukken betreffende de internering van vreemde krijgslieden (1914), stukken betreffende de lichting 1915, opgave personen Landstorm (1914), stukken betreffende inkwartiering (1914) en staat met opgave van aanmeldingen van lotelingen voor deelname aan het voorbereidend militair onderricht (1901).
Alfabetische militieregisters met opgave van inschrijvings- en lotingsnummers, persoonlijke gegevens en de uitspraak van de militieraad (1814-1900; ga via de link naar: ‘2 Bijzonder‘; ‘2.14 Militaire zaken‘; ‘2.14.1 Militaire Dienst‘; ‘2.14.1.1 Inschrijving, loting en vrijstelling‘; ‘2083-2123 Alfabetische militieregisters met opgave van inschrijvings- en lotingsnummers, persoonlijke gegevens en de uitspraak van de militieraad. 1814-1900‘), staten met opgave van personen die tijdelijk of definitief van de dienst zijn vrijgesteld (1818, 1821, 1827 en 1845-1861), staten met opgave van mannen die werkelijk in dienst zijn gegaan, met vermelding van lotingsnummer, persoonlijke gegevens en de wijze van indiensttreding (1817, 1818, 1824, 1825 en 1829), lijsten, staten en een register met opgave van de namen van lotelingen die ingelijfd zijn bij de Nationale Militie (1906-1909), staat met opgave van militairen met groot verlof (1899-1900), staten met opgave van mutaties onder de manschappe met vermelding van lotingsnummers en het lichtingsjaar (1887-1907) en een staat met opgave van de opkomst van miliciens (1898).
Staten met opgave van mutaties onder de verlofgangers van de Landweer (1903-1907)

Udenhout
Alfabetische naamlijsten Nationale Militie (1883-1912), inschrijvingsregisters Nationale Militie (1885-1935) en lotingsregister Nationale Militie (1898-1912 en 1913-1928; tevens alfabetisch register).
 
Utrecht (provincie)
Militieregisters doorzoekbaar op naam 1814-1920.
Registers van inschrijving van militieplichtigen (1815-1907), indexen registers militieplichtigen (1821-1861), alfabetische registers militieplichtigen (1814; 1e en 2e kanton), lotingsregister (1821) en staat van personen aan wie een bewijs van inschrijving werd uitgereikt met index (1835-1861).

Varik
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1810-1861) en alfabetische naamlijsten (1811-1816).
 
Velsen
Militieregisters van Gemeente Velsen (1831-1870).
 
De Vennip
Alfabetische naamlijsten Nationale Militie (1851-1855), inschrijvingsregisters Nationale Militie (1851-1855), register van namen van manschappen Nationale Militie die met verlof van hun korpsen binnen de gemeente zijn aangekomen (1852-1854)
 
Venray
Notariële akten met betrekking tot onder andere plaatsvervanging (1820-1892; doorzoekbaar op naam).
 
Veur
Alfabetische lijsten van ingeschreven voor de Nationale Militie (1858-1935).
 
Vierpolders
Inschrijvingslijsten (1895-1898).
 
Vlissingen
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1880-1904 en 1910-1912), lijsten van ingeleverde bewijsstukken tot het verkrijgen van vrijstelling voor de dienst der Nationale Militie (1888-1902), lotingsregisters (1881-1913), registers ingelijfde manschappen (augustus 1817-1901) en staten van personen vrijgesteld van Nationale Militie (1875-1900).
 
Vuren
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1831-1861) en alfabetische naamlijst (1858).

Waardenburg
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1817-1860).
 
Wadenoijen
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1817-1861).
 
Warnsveld
Militieregisters doorzoekbaar op naam (1830-1898).
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (1830-1861; ga via de link naar: ‘2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen’; ‘2.2 Taakuitvoering‘; ‘2.2.13 Landsverdediging‘; ‘2.2.13.2 Nationale militie‘; ‘1032-1047 Inschrijvingsregisters nationale militie, 1830-1861‘), inschrijvingsregisters Nationale Militie met vermelding van de uitspraak van de Militieraad en aantekening van de dag en het regiment van inlijving (lichtingsjaren 1863, 1864, 1865, 1867, 1868 en 1869), inschrijvingsregisters (lichtingsjaren 1870-1878, 1879-1888 en 1889-1899) en lotingsregisters Nationale Militie (1864, 1865, 1867, 1869, 1870-1878, 1879-1888 en 1889-1898).
 
Waterland
Militairen doorzoekbaar op naam.
 
Wehl
Stammrolle‘ Zevenaar, Huissen, Hulhuizen, Wehl en Lobith.
 
Willemstad
Alfabetische naamlijst Nationale Militie (1814).
 
Woensdrecht
Alfabetische naamlijsten 19e militiekanton omvattende Bergen op Zoom, Huijbergen, Putte, Ossendrecht en Woensdrecht (lichting 1838-1847; doorzoekbaar op naam), alfabetische naamlijsten Nationale Militie (Ossendrecht, Putte, Woensdrecht en Huijbergen 1835-1837; doorzoekbaar op naam), register conscriptie (lichtingsjaren 1808-1811), inschrijvingsregisters Nationale Militie (1847-1883 en 1884-1917), alfabetische naamlijsten (1847-1883 en 1884-1917), lotingsregisters (1863-1883 en 1884-1914) en een naamlijst van lotelingen, met uitspraken van de Militieraad (1862).
 
Wormer
Staten van geboorte, opgemaakt ten behoeve van de Nationale Militie (1792-1807) en inschrijvingsregisters Nationale Militie (1817-1832).
 
Woudenberg
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
 
’t Woudt
Naamlijsten van personen ten behoeve van de conscriptie (1810-1813); alfabetische lijst van mannen van 17 tot 45 jaar oud (1814) en alfabetische lijsten van ingeschrevenen van de Nationale militie (1815-1816).

Zandvoort
Inschrijvingsregisters en alfabetische naamlijsten Nationale Militie (1814-1875) en lotingsregisters (1814, 1862-1869 en 1871-1886).
 
Zeeland
Krijgsraad Zeeland: processen-verbaal van terechtzittingen met inhoudsopgaven (8 mei 1820-31 januari 1822 en 15 november 1828-24 oktober 1831), procesdossiers (1822; nrs 507-510), register van militairen die zijn veroordeeld tot de dood, tot meer dan zes maanden correctionele gevangenisstraf of vervallen zijn verklaard van de militaire stand (1814-1833; met index en aantekeningen tot en met 1836), inschrijvingsregisters van gevangenen in het Provoosthuis te Middelburg (1815-1885) en het dagregisters der gevangenen in het Provoosthuis te Middelburg (1821-1834).
Notariële akten militie en Zeeuwen Gezocht militie en militair.
 
Zegwaart
Verlofgangersregister Nationale Militie, buitengewoon dienstplichtigen (1923-1935).
 
Zevenaar
Stammrolle‘ Zevenaar, Huissen, Hulhuizen, Wehl en Lobith.
 
Zoelen
Alfabetische naamlijsten Nationale Militie (1817-1870).
 
Zuid-Holland
Circulaires van de Gouverneur van Zuid-Holland houdende toezending van de nominatieve staat van miliciens der lichtingen 1832 en 1833 van Zuid-Holland die zich met onbepaald verlof in hun haardsteden bevinden en opdracht om genoemde miliciens onverwijld naar hun eenheden te sturen alsmede van bekendmakingen dat degenen die met verlof waren tot 1 mei nu met onbepaald verlof zijn gestuurd.
 
Zuidland
Militieregisters doorzoekbaar op naam.
Alfabetische naamlijsten (1815-1842 en 1843-1861).
 
Zundert
Alfabetische naamlijsten (1814-1830), inschrijvingsregisters Nationale Militie (1815-1839), stukken betreffende opkomst, desertie en veroordelingen van militairen (1833-1925) en lotingsregisters (1881-1890).
 
Zutphen
Militieregisters doorzoekbaar op naam (1814-1914).
Inschrijvingsregister (lichtingen 1845-1861; ga via de link naar: ‘15 Militaire zaken‘; ‘15.1 Nationale militie‘; ‘2906-2921 Inschrijvingsregister, lichtingen, 1845, 1847-1861‘), trekkingslijst (tevens lotingsregister) Landmilitie (1814; geborenen 1769-1796), alfabetische naamlijst (tevens lotingsregister) Nationale Militie (1817-1914 ; ga via de link naar: ‘15 Militaire zaken‘; ‘15.1 Nationale militie‘; ‘2925-2960 Alfabetische lijst (tevens lotingsregister) voor de nationale militie, 1817-1914‘), nominatieve opgaven van afgeleverde manschappen, gesplitst naar lichting en naar korps van de militie (1852-1861), verlofgangersregisters (1817-1830, 1866, 1867, 1868-1869, 1869-1870, 1870-1874, 1874-1884, 1884-1896, 1896-1898, 1899-1902 en 1902-1912), alfabetische index op de verlofgangersregisters, waarin opgenomen lijst van elders verblijvende verlofgangers (lichtingen 1867-1872, 1869-1880, 1882-1889, 1897-1912 en 1908-1926), hulpregister verlofgangers (1874-1875) en registers van attesten van activiteit (1835-1863 en 1862-1872).
Landstorm: inschrijvingsregister Landstorm, bevattende personen van 14 tot 49 jaren oud (1833), inschrijvingsregister bevattende de namen der dienstplichtigen voor de ongewapende dienst (1898, 1910, 1912, 1913 en 1914), inschrijvingsregisters, bevattende de namen der dienstplichtigen voor de ongewapende en gewapende dienst (1896-1914; ga via de link naar: ‘15 Militaire zaken‘; ‘15.4 Landstorm‘; ‘3415-3434 Inschrijvingsregister, model II, bevattende de namen der dienstplichtigen voor de ongewapende en gewapende dienst, 1896-1914‘), alfabetische lijst der landstormplichtigen van de jaarklassen (1896-1921), stukken betreffende het oproepen van tot de Landstorm behorende dienstplichtigen (1914 en 1917), keuringslijsten van personen met gebreken (1833) en lijsten van namen der officieren van het bataljon Landstorm (zonder jaartal).
 
Zwolle
Inschrijvingsregisters Nationale Militie (geboortejaren 1794-1801, 1818-1843; alfabetisch geordend op de eerste letter van de achternaam).
 
 
Tekst: © Uit de oude Koektrommel