Religie

 
Predikanten
Divers
Doopsgezinden

 

Predikanten
 
Dominees
In eerste instantie zijn vooral de vermeldingen rond predikanten en kandidaten uit de achttiende eeuw op de site geplaatst, maar ook van veel eerder is het één en ander te vinden. Voortdurend wordt aan een verdere voltooiing gewerkt. Van predikanten en gemeenten zijn op de site ook alleen enkele primaire gegevens vermeld. Bij de dominee is te zien of er meer bijzonderheden zijn gevonden. Verder is er informatie te vinden over het beroepen van de predikanten en overlijden.
Website: Dominees
 
CGK Predikanten
Overzicht met gegevens van predikanten die de christelijke gereformeerde en andere kerken dienen of hebben gediend en hun relaties en andere predikanten na 1834. Tevens vindt u op de website een overzicht van de gemeenten met het jaar van instituering en hun predikanten.
Website: CGK Predikanten
 
Predikanten, hulppredikers, kandidaten, proponenten en theologanten
Lijst van (voornamelijk Hervormde en Lutherse) predikanten, hulppredikers, kandidaten, proponenten en theologanten in de periode 1829-1872.
Pdf-bestand: Hulppredikers
 
Predikanten Arnemuiden
Overzicht van predikanten in Arnemuiden over de periode 1575-1820.
Website: Historische Vereniging Arnemuiden
 
Predikanten Dordrecht
Overzichten van Predikanten Nederduitsch Hervormde Gemeente 1572-1933, Predikanten Eglise Wallone (Waalsche Kerk) 1586-1929, Predikanten Schotsch-Presbyteriaansche Gemeente 1623-1839, Oudsten en leraren Doopsgezinden Gemeente 1624-1909, Predikanten Evangelisch-Luthersche Gemeente 1690-1981 en Predikanten Gereformeerde Gemeente 1841-2001.
Website: DortenaZOEKer
 
Predikantenlijst Friesland
U kunt op deze pagina de namen terugvinden van alle gemeenten en hun predikanten van de Gereformeerde Kerken (vanaf 1816 de Nederlands Hervormde Kerk genoemd) vanaf circa 1580 tot 1816 in Friesland. Bij predikanten van wie de naam onderstreept is, is een (beknopte) levensbeschrijving toegevoegd.
Website: Theologieportaal
 
Predikantenlijst Friesland (Register Romein)
Bronbewerking van de predikantenlijst van Hervormde Gemeenten in Friesland (Register Romein) vanaf de Hervorming. U kunt zoeken op alfabetische volgorde van achternaam of plaatsnaam. Tevens zijn er twee pdf-bestanden met de boeken van ds. T.A. Romein; deel 1 (classis Leeuwarden resp. Franeker) en deel 2 (classis Sneek, Dokkum resp. Heerenveen). Beide boeken bevatten biografieën van predikanten.
Website: MpaginaE
 
Predikanten Groningen en Ommelanden
‘Naamlyste der Predikanten in de Provincie van Stadt Groningen en Ommelanden ’t Sedert de Reductie’ (tot 1745).
Google Books: Naamlijst
 
Predikanten, ouderlingen en diakenen Hellevoetsluis
Overzicht van predikanten (1641-1992), ouderlingen (1641-1799) en diakenen (1641-1799) van de Gereformeerde Gemeente in Hellevoetsluis.
Website: Geneaknowhow
 
Nederlandse predikanten gevangen in kampen en/of omgekomen
In het pdf-bestand, samengesteld door Dr. Jan Ridderbos, vindt u een overzicht, waarin een zo´n volledig mogelijk beeld gegeven wordt van Nederlandse predikanten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in een (concentratie)kamp terecht kwamen en van de Nederlandse predikanten die in een (concentratie)kamp of daarbuiten omkwamen.
Pdf-bestand: hdc.vu.nl
 
Biographisch woordenboek van Oost-Indische predikanten
Biographisch woordenboek van Nederlands Oost-Indische predikanten.
Website: Oost-Indische predikanten
 
 

Divers
 
Repertorium van Nederlandse zendings- en missiearchieven 1800-1960
U vindt er onder andere een lijst van mannelijke missionarissen (uitgezonden tussen 1800 en 1940), een lijst van zendingswerkers (mannen en vrouwen; uitgezonden tussen 1800 en 2011), de levensbeschrijving van enkele priesters en broeders en overige personen (deel 1 en deel 2) en zoeken naar personen.
Website: Huygens Instituut
 
Religieuzen in Friesland
Een databank met een verzameling van namen en gegevens van alle religieuzen vanaf 1580 die uit Friesland afkomstig zijn en van de religieuzen die in Friesland werkzaam zijn geweest.
Website: RK Friesland
 
Afgescheidenen in Ferwerderadeel
De eerste ledenlijsten van de Afgescheidenen in Ferwerderadeel: Blija, Ferwerd, Hallum, Marrum-Westernijkerk en Wanswerd-Birdaard.
Website: Erfskip Terpdoarpen
 
Ledematen provincie Groningen
Deze site bevat per kerspel (kerkdorp) bewerkingen van alle lidmaten administraties van de gereformeerde (hervormde) kerken in de provincie Groningen buiten de stad vóór invoering van de Burgerlijke Stand in 1811.
Website: Lidmaten Groningen
 
Lidmaten Arnemuiden
Lidmatenlijst van Arnemuiden 1584-1811 en Acta Kerkenraad 1575-1583.
Website: Historische Vereniging Arnemuiden
 
Evangelisch Luthers Lidmatenregister Amsterdam
Transcripties van het Evangelisch Luthers Lidmatenregister van Amsterdam 1809. 1821, 1825 en 1836.
 
Lutherse lidmaten, wezen en oudelieden
Het pdf-bestand Lutherse lidmaten, wezen en oudelieden (1758-circa 1850) bevat gegevens van wezen (1758-1852), oudelieden (1828-1852) en het Luthers lidmatenboek- en register (1828-1865).
Website: Erfgoed Leiden (pdf-bestand download rechtstreeks op uw computer)
 
Ouderlingen en diakenen Bolsward
Overzichtslijst van ouderlingen en diakenen in Bolsward in de periode 1605 tot 1646.
Website: MpaginaE
 
Kenniscentrum Gereformeerde Gezindte
Zoeken in de Gereformeerde kranten en kerkbladen via Kenniscentrum Gereformeerde Gezindte.
Website: Digibron
 
 

Doopsgezinden
 
Mennonieten/Doopsgezinden
De doopsgezinden, ook wel mennonieten, mennisten, menisten, dopers of dopersen genoemd, vormen de Nederlandse tak van een van oorsprong radicaal reformatorische stroming van protestantse christenen, die zich afsplitste van de zwingliaanse reformatie aan het begin van de zestiende eeuw, en die internationaal meestal als de stroming der mennonieten aangeduid wordt.
Op de website Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online vindt u een alfabetische namenlijst van Mennonieten wereldwijd en hun gegevens. Daarnaast is er de website Menonitica waar u via de index kan zoeken naar Mennonieten in Paraquay.
Website: Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online
Website: Menonitica
 
Weeshuis Doopsgezinde Gemeenten bij het Lam en de Toren Amsterdam
Diverse registers betreffende kinderen in het Weeshuis van de Doopsgezinde Gemeenten bij het Lam en de Toren in Amsterdam (1677-1811). Ga naar: 2. Stukken van bijzondere aard → 2.2 Bewoners → 2.2.1 Opname en vertrek.
Website: Stadsarchief Amsterdam
 
Weeshuis der Doopsgezinde Collegianten de Oranjeappel Amsterdam
U vindt het ‘dogtersboek’ (1717-1774) en het naamboek (1885-1946) via: 1. Archief regenten, enz. → 1.2 Bijzondere zaken → 1.2.5 Wezen en pupillen → 1.2.5.1 Opname en verpleging.
Website: Stadsarchief Amsterdam
 
Vertrokken Doopsgezinden Ameland
Klapper met namen van leden Jan Jacobs Gemeente die naar andere gemeentes zijn overgegaan (1800-1842).
Website: Amelander Historie
 
Doopsgezinde Gemeente Borne
Doopsgezinde Gemeente Borne en ten dele Goor (tot 1781) met het geboorten 1735-1813, dopen 1811-1842 en overlijden 1814-1876.
Website: Sijses
 
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht
Overzicht van oudsten en leraren van de Doopsgezinde Gemeente in Dordrecht van 1624 tot 1909.
Website: DordtenaZOEKer
 
Doopsgezinde Gemeente Emmerich (Duitsland)
Doopsgezinde Gemeente Emmerich vanaf 1659. Het bestand bevat naast de transcripties van de doop-, trouw- en overlijdensakten ook de binnengekomen en uitgaande attestaties.
Pdf-bestand: Maandblad De Nederlandse Leeuw (Vanaf bestandsbladzijde 91)
 
Doopregister Doopsgezinde Gemeente Groningen 1697-1809
Zoeken in de gegevens van het doopregister van de Doopsgezinde Gemeente in Groningen in de periode 1697-1809.
Website: Archieven
 
Doopsgezinden in de burgervaandels van de Stad Groningen
Doopsgezinde personen (Mennonieten of Mennisten) verzameld uit een lijst van de burgervaandels van de stad Groningen uit 1659. De lijst is, mede door het ontbreken van namen van vrouwelijke lidmaten, echter niet volledig.
Pdf-bestand: Geneaknowhow
 
Doopsgezinde Gemeente Kleef (Duitsland)
Doopsgezinde Gemeente Kleef: geboorte, huwelijk en overlijden vanaf 1758.
Pdf-bestand: Maandblad De Nederlandse Leeuw (Vanaf bestandsbladzijde 182)
 
Attestaties Doopsgezinden Leiden 1673-1900
Attestaties van Doopsgezinden te Leiden van 1673-1900. Attestaties waren bewijzen van een lidmaatschap en van goed gedrag die door de Kerkenraad werden afgegeven bij verhuizing naar een andere Doopsgezinde Gemeente of voor hen die zich in Leiden gingen vestigen. De Kerkenraden bleven verantwoordelijk voor de eventuele ondersteuning van hun leden. Op de website kunt u het pdf-bestand rechtstreeks downloaden op uw computer.
Website: Erfgoed Leiden
 
Doopsgezinde Gemeente Midwolda, Beerta en Meeden
Lijst van oudsten, vermaners, leraren en predikanten uit de deels bewaarde archiefbescheiden en diverse aanvullingen vanaf 1650 van de Doopsgezinde Gemeente Midwolda, Beerta en Meeden.
Website: Nazaten de Vries
 
Dopen Mijdrecht
Doopsgezind dopen 1675-1794.
Website: Brouwer Tree
 
Doopsgezinde Gemeente Noordbroek en Nieuw-Scheemda
Ledenlijsten van de Doopsgezinde Gemeente Noordbroek en Nieuw-Scheemda van de jaren 1716, 1749, 1751, 1752 en 1770.
Website: Lidmaten Groningen
 
Doopsgezinde Gemeente Rasquert
Geschiedenis in het kort van de Doopsgezinde Gemeente Rasquert met vermelding van namen. Tevens vindt u een lijst met namen van het geboorte-protocol (1751-1809).
Pdf-bestand: Stichting Historische Kring Baflo
 
Naamlijsten der leden van de Doopsgezinde Gemeente Surhuisterveen
Op de website van Doopsgezind Surhuisterveen vindt u indexen met de naamlijsten der leden van de Doopsgezinde gemeente Surhuisterveen over de periode van 1570 tot 1928.
Website: Doopsgezind Surhuisterveen
 
Doopsgezinden Texel
Een overzicht van Doopsgezinde lidmaten in Den Hoorn 1753-1807 en een ongedateerde lijst van Doopsgezinde personen die rond 1742 op het stadhuis zijn getrouwd.
Website: MWK