Family book of Maria Wilhelmina Christina Regter

Spouses