Ruth Hendriks

Name
Ruth /Hendriks/
Marriage
Religion: NG
Note: Huwelijksinschrijving Arnhem, 11 april 1739:

Huwelijksinschrijving Arnhem, 11 april 1739:

Ruth Hendriks J.M. van Arnhem en Willemijn Inklaer J.D. van Arnhem.

Aankoop/verkoop
Source citation: @Gelders Archief@
Note: Onze medeschepen de heer en Mr. P. van Hamel als gemachtigde van de Hr. Johan Bon, oud-President en raad der stad 's Hertogenbosch, en vrouwe Margaretha Jacoba Smits e.l. vermogens acte van volmacht, op 29 maart 1769 voor de heren Johan Franken en Stephanus Rosendaal, schepenen der welgemelde stad, gepasseerd, verklaart in zijn voorzegde kwaliteit namens zijn principalen verkocht te hebben en alnu uit kracht van dien bij dezen te cederen en te transporteren aan Rut Hendrixen en Willemijna Inklaar e.l. de navolgende ongerede goederen als; 1e) een stuk lands, genaamd den Tonnenberg, daaronder medebegrepen het hoekje of stukje land, waarop de kopers voor enige jaren een schuur hebben gezet, met het heideland daaraan gelegen, 2e) het land van Matthis Mons genaamd 3e) een stukje lands bij en omtrent den Cattepoel, alle tezamen in deze schependom gelegen, zo en in dier voege het een en ander sedert een geruime tijd van jaren door de kopers van de verkopers in huur is gebruikt geworden, bekennende de comparant namens zijn principalen van de kooppenningen ter somma van 4000 gl. Hollands volkomen voldaan te zijn.
Aankoop/verkoop
Source citation: @Gelders Archief@
Note: Rut Hendriks en Willemina Enklaar e.l. verklaren te cederen, te transporteren en in volle eigendom op te dragen en over te geven aan Alphert Alpherts een stukje land, groot ongeveer 5 schepel, gelegen alhier buiten de Velperpoort ten oosten aan de Cattepoelseweg en het land van de Heren Gaymans, ten westen aan het Kerkenland, ten zuiden het land en de schuur van Willem de Haas en ten noorden aan dat van Van Oldens, zoals door verkopers enige jaren in eigendom bezeten en thans door Abraham Mulder, Rhijn Rhutten, Jacob Derksen en Gerrit Hendriks in pacht gebruikt wordt, bekennende comparanten van de volle kooppenningen ter somma van 1836 gl. voldaan en betaald te zijn.
Aankoop/verkoop
Source citation: @Gelders Archief@
Note: Aalbert van Betuw en Willemina Evertz e.l. verklaren wel en deugdelijk schuldig te zijn aan de heer Willem Jan Tulleken, leengriffier dezes vorstendoms en graafschaps, een kapitale summa van 3000 gl. Hollands wegens geleende en in klinkende gelde toegetelde penningen met belofte om dezelve jaarlijks te zullen verrenten met 3? gl. van ieder honderd gl., verbindende comparanten tot nakoming dezes hun en hunner erven personen en goederen en tot speciale onderpanden; 1e) een stuk land van ongeveer 2? molder gezaai, den Hogen Sonnenberg genaamd, met een huisje en schuur daarop staande, gelegen binnen deze schependom en door Rut Hendriks en Will. Inklaar e.l. aan comparanten verkocht en op 21 juni 1777 opgedragen; 2e) ongeveer 2? schepel gezaai tabaksland, mede binnen deze schependom gelegen, het groote Stuk genaamd, op 4 april 1777 aan comparanten opgedragen.
Death
yes
Last change
December 20, 201823:59:43
Author of last change: TanjavdBerg
Family with Willemijn Inklaer
himself
Death:
wife
1721
Baptism: February 23, 1721 50 Arnhem, Gelderland, Nederland
Death:
Marriage MarriageMay 7, 1739Arnhem, Gelderland, Nederland
Marriage
Aankoop/verkoop
Source citation: @Gelders Archief@
Aankoop/verkoop
Source citation: @Gelders Archief@
Aankoop/verkoop
Source citation: @Gelders Archief@
Marriage

Huwelijksinschrijving Arnhem, 11 april 1739:

Ruth Hendriks J.M. van Arnhem en Willemijn Inklaer J.D. van Arnhem.

Aankoop/verkoop

Onze medeschepen de heer en Mr. P. van Hamel als gemachtigde van de Hr. Johan Bon, oud-President en raad der stad 's Hertogenbosch, en vrouwe Margaretha Jacoba Smits e.l. vermogens acte van volmacht, op 29 maart 1769 voor de heren Johan Franken en Stephanus Rosendaal, schepenen der welgemelde stad, gepasseerd, verklaart in zijn voorzegde kwaliteit namens zijn principalen verkocht te hebben en alnu uit kracht van dien bij dezen te cederen en te transporteren aan Rut Hendrixen en Willemijna Inklaar e.l. de navolgende ongerede goederen als; 1e) een stuk lands, genaamd den Tonnenberg, daaronder medebegrepen het hoekje of stukje land, waarop de kopers voor enige jaren een schuur hebben gezet, met het heideland daaraan gelegen, 2e) het land van Matthis Mons genaamd 3e) een stukje lands bij en omtrent den Cattepoel, alle tezamen in deze schependom gelegen, zo en in dier voege het een en ander sedert een geruime tijd van jaren door de kopers van de verkopers in huur is gebruikt geworden, bekennende de comparant namens zijn principalen van de kooppenningen ter somma van 4000 gl. Hollands volkomen voldaan te zijn.

Aankoop/verkoop

Rut Hendriks en Willemina Enklaar e.l. verklaren te cederen, te transporteren en in volle eigendom op te dragen en over te geven aan Alphert Alpherts een stukje land, groot ongeveer 5 schepel, gelegen alhier buiten de Velperpoort ten oosten aan de Cattepoelseweg en het land van de Heren Gaymans, ten westen aan het Kerkenland, ten zuiden het land en de schuur van Willem de Haas en ten noorden aan dat van Van Oldens, zoals door verkopers enige jaren in eigendom bezeten en thans door Abraham Mulder, Rhijn Rhutten, Jacob Derksen en Gerrit Hendriks in pacht gebruikt wordt, bekennende comparanten van de volle kooppenningen ter somma van 1836 gl. voldaan en betaald te zijn.

Aankoop/verkoop

Aalbert van Betuw en Willemina Evertz e.l. verklaren wel en deugdelijk schuldig te zijn aan de heer Willem Jan Tulleken, leengriffier dezes vorstendoms en graafschaps, een kapitale summa van 3000 gl. Hollands wegens geleende en in klinkende gelde toegetelde penningen met belofte om dezelve jaarlijks te zullen verrenten met 3? gl. van ieder honderd gl., verbindende comparanten tot nakoming dezes hun en hunner erven personen en goederen en tot speciale onderpanden; 1e) een stuk land van ongeveer 2? molder gezaai, den Hogen Sonnenberg genaamd, met een huisje en schuur daarop staande, gelegen binnen deze schependom en door Rut Hendriks en Will. Inklaar e.l. aan comparanten verkocht en op 21 juni 1777 opgedragen; 2e) ongeveer 2? schepel gezaai tabaksland, mede binnen deze schependom gelegen, het groote Stuk genaamd, op 4 april 1777 aan comparanten opgedragen.

Note

Ook wel: Hendrikz, Hendricks, Hendrixen

5 mei 1775. Ruth Hendricks en Willemina Enklaer e.l. verklaren oprecht en deugdelijk schuldig te wezen aan en ten behoeve van de procureur Stephanus Tapper en Juffrouw Hester Doude e.l. een kapitale somma van 2000 Caroli gl., herkomende wegens op 2 mei 1775 in klinkende gelde welaangetelde en verstrekte penningen, belovende comparanten het gemelde kapitaal jaarlijks te zullen verinteressen met 3 gl. 10 stuiver van ieder honderd gl. vrij geld tot securiteit van welk kapitaal met de daarop te lopen renten en op te lopen kosten de comparanten verbinden hun personen, erfgenamen en goederen, gerede en ongerede, en bovendien tot een speciaal hypotheek en onderpand stellen: 1e) een stuk lands, genaamd den Tonnenbergh, zijnde bouwland, groot ongeveer 4 molder gezaai, met een tabaksschuur daarop staande, groot 5 gebont en gelegen en staande alhier buiten de Velperpoort op den Tonnenbergh, wordende in pacht gebruikt door Gerrit Meeuwsen en Steven Bronkhorst; 2e) een hof aan de Cattepoelseweg, in zijn hegge gelegen, door comparanten zelf gebruikt wordende, en 3e) een stuk land, groot ongeveer 5 schepel geseys, met een stuk eike akkermaalshout, gelegen buiten de Velperpoort bij de Cattepoelse Kelder, wordende het land in pacht gebruikt door Gerrit Peters en Peter Versteeg.
(Bron: Gelders Archief)

3 november 1781. Ruth Hendriks en Willemina Enclaer e.l. verklaren wegens ter leen opgenomen en door hen in dank ontvangen penningen oprecht en deugdelijk schuldig te wezen aan Laurentius van Tuyl, conrector der Latijnse scholen alhier, en Hendrina Maria Tapper e.l. een kapitale somma van 500 Caroli gl., die zij, comparanten e.l., beloven en aannemen om heden over een jaar te zullen restitueren met een interesse ad 3? percent, tot securiteit van welk kapitaal sampt interessen en aan te wenden kosten comparanten verbinden in het generaal al hun gerede en ongerede goederen, actien en crediten, mitsgaders hun personen en erfgenamen en speciaal stellende en verbindende tot een hypotheek en onderpand hun eigendommelijk stuk bouwland met het heideland, daaraan gelegen, groot 6 schepel gezaai, in en omtrent de Cattepoelse Kelder.
(Bron: Gelders Archief)