Graf nummer 5

19 oktober 2019 at 14:30

 
Een bezoek aan de Cunerakerk in Rhenen leidt mij naar een grafsteen aan de zuidkant. Zeker niet eentje met de meest prachtige inscriptie en al helemaal niet eentje, die al eeuwenlang voor de kerkgangers en bezoekers uitgebreide gegevens ten toon heeft gespreid. De inmiddels behoorlijk versleten inscriptie luidt kort maar krachtig: ‘I.H.V.D.D.’ en wordt opgesierd met een ‘5’.

 

Het interieur van de Cunerakerk (door Bartholomeus van Bassen, 1638).
Bron: Wikimedia (Licentie: Public Domain)


 

Graf nummer 5 met de inscriptie I.H.V.D.D.
Bron: © Uit de oude Koektrommel

 
In de registers van de Cunerakerk zijn de eigenaren van graf nummer 5, oorspronkelijk gelegen aan de oostzijde in de kerk, terug te vinden. De eerste vermelding komt uit 1648 ‘Den Samereis Schipper daer Ruttger Buddingh voor betaelen sul’. In 1680 wordt Jan Hendriks van der Does voor het eerst genoemd: ‘Jan Hend’ van der Does actum den 5 Juni 1680’. Al bladerend door de registers komen de volgende vermeldingen nog boven water: ‘Jan Henricxen van der Does door sijn vrou een groefstede waer op uijtgehouwen staet I.H.V.D.D. get.: met No. 5’ (31 augustus 1700), ‘Den Samereus Schipper nu Jan Hend: van der Does’ (rond 1700), ‘De Sammereus Schipper daar Rutger Buddinngh voor betaeld nu de erftgenamen van Jan Hendrikx van der Does daer op staet uijtgehouwen I.H.V.D.D.’ (28 en 29 april 1719), ‘De Sammereus Schipper daar Rutger Budding voor betaald nu Jan Hoolhorst, en d’Wed van Dirk Cornelisse van den Oosterkamp in plaats van d’erfgenamen van Jan Hendrikse van der Does daar op staat uitgehouwen I.H.V.D.D. No. 5 (datum onbekend) en tenslotte ‘Jan Hoolhorst en de kinderen van de wed. van Dirk Cornelissen van den Oostercamp in plaats van Jan Hendrikzen van der Does daar op staat uitgehouwen I.H.V.D.D.’ (17 februari 1787).

 

Aantekening van graf nummer 5 in 1648.
Bron: FamilySearch


 

De eerste vermelding van Jan Hendriks van der Does in 1680.
Bron: FamilySearch


 

‘Aenbrenge van de groefsteden in de kercke van Rhenen, gedaen den lesten augusti 1700 op den stadthuijse’.
Bron: FamilySearch


 

Aantekening uit april 1719.
Bron: FamilySearch


 

De eerste vermelding van Jan Hoolhorst en zijn tante Christina van der Does.
Bron: FamilySearch


 

De laatste vermelding van Christina van der Does bij de wijziging van 17 februari 1787.
Bron: FamilySearch

 
Grafeigenaar Jan Hendriks van der Does en zijn dochter Christina, de weduwe van Dirk Cornelissen van den Oosterkamp waarover gemeld wordt, zijn mijn voorouders. Jan trouwt op 24 september 1671 in de Cunerakerk met Janneken Hermans van Isendoorn. Zij krijgen in ieder geval drie zonen en drie dochters, waarvan Christina de hekkensluiter van het gezin is.

 

Huwelijksinschrijving van Jan Hendriks van der Does en Janneken van Isendoorn; Rhenen, 24 september 1671.
Bron: Utrechts Archief

 
Christina, ook wel Christijntje of Stijntje genoemd, wordt op 6 oktober 1689 gedoopt in de Cunerakerk. In deze kerk legt zij op 24 december 1705 belijdenis van geloof af. Enkele weken later, op 17 januari 1706, trouwt zij daar op zestienjarige leeftijd met de tien jaar oudere Dirk Cornelissen van den Oosterkamp.

 

Doopinschrijving van Christina van der Does.
Bron: Utrechts Archief


 

Christijn Janssen van der Does legt belijdenis van geloof af.
Bron: FamilySearch


 

Huwelijksinschrijving van Dirk Cornelissen van den Oosterkamp en Christina van der Does; Rhenen, 17 januari 1706.
Bron: Utrechts Archief

 
Christina en Dirk hebben tot 17 december 1711 ‘2 hont land genaamd de Del, gelegen buiten de Westpoort’ in pacht van het weeshuis, zo wordt vermeld in de pachtcedullen. Op 10 juni 1720 laten zij in Veenendaal bij notaris Elias Verschuur vastleggen, dat zij elkaar benoemen als voogd over hun na te laten onmondige kinderen. Het stel is dan vier dochters en drie zonen rijk. Uiteindelijk zullen dit in totaal elf kinderen worden; zeven dochters en vier zonen.

 

Notariële akte, waarin Dirk en zijn vrouw Stijntje elkaar benoemen als voogd over hun na te laten onmondige kinderen.
Bron: Utrechts Archief

 
Transcriptie:
‘Op huijden den 10 Junii 1720 compareerde voor mij Elias Verschuijr openbaar Notaris bij den Ed. hove van Utrecht geëedt en bij de Ed. Achtb. Magistraat der stad Rhenen geadmitteerd in Venendaal resideerende en voor de naargenoemde getuigen Dirk Cornelis vanden Oostercamp en Stijntje Vander Does egteluijden woonende binnen Rhenen mij Notaris en getuijgen bekend zijnde beijde gesond van lichaam met ons gaande en staande, en haar verstand en spraake wel hebbende en gebruijkende soo uijtterlijk bleek en niet anders konde verder bemerkt en verklaarde uijt overdenkinge van sekerheijd des doods en van onsekere tijd en uire vandien de langstlevende van hun beijde te stellen en nomineeren tot momboir of momboirse over haarlieder natelatene onmundige kind of kinderen en erfgenamen met magt om een of meer momboir of momboiren aande zijde van de eerstoverlijdende bestaande te mogen assumeeren surrogeeren of substitueeren secludeerende ten dien eijnde de Ed. Achtb. Heeren vande Vroedschap en Weeskamer der stad Rhenen en alle andere oppermomboiren die ‘tselve soude mogen concerneeren, deselve ten dien aansien bedankende bij desen, versoekende daar van acte die dese is aldus gedaan en gepasseerd binnen Rhenen ten huijse van den procureur Dirk van Ommeren ter presentie van denselven van Ommeren mitsgaders Henrik van Ommeren en Jacobus Wijnen getuijgen hier toe versogt.’

In tegenstelling tot de familie van den Oosterkamp is er aan de kant van Dirk en Christina maar een enkele vermelding terug te vinden in de documentatie. Zo worden zij beiden op 29 december 1724 als getuigen verhoord in een zaak tegen Hendrick van Ommeren. In het huis van Hendrick van Ommeren in Rhenen zou er onenigheid zijn geweest tussen hem en de dienstmeid Everijn Roelofs, die in hetzelfde huis woonachtig is. Hierbij zou Hendrick haar hebben geslagen.

Na het overlijden van Dirk woont Christina buiten de Westpoort van Rhenen. In stukken van 23 maart 1742 en 1747 staat geschreven ‘… en de andere buyten de Westpoort derselve stad mitsgaders in een stuk lants annex den buijtenmoolen geleegen groot twee mergen of groot en kleyn t selve in de naebescreve bepalinge gelegen is daer oost, zuijd en noordwaarts de gemene weegen en westwaarts (en in 1747 ook noordwaarts) Willem Hoolhorst ende weduwe van Dirk Cornelissen van den Oosterkamp naest gelegen zijn…’. Deze Willem Jacobs van Hoolhorst is getrouwd met Lijsbeth van der Does, de oudste zus van Christina. Het is hun zoon Jan Hoolhorst, die samen met zijn tante Christina de rechten van graf 5 betaalt.

 

De Westpoort vanuit de stad gezien (Rembrandt van Rijn, 1647/1648. Collectie Teylers Museum, Haarlem).
Bron: Erfgoed Magazine (embedded)

 
Christina wordt op 4 juni 1781 op éénennegentigjarige leeftijd in de Cunerakerk begraven. De rechten van graf nummer 5 rusten daarna bij haar kinderen en neef Jan Hoolhorst.

 

Begraafinschrijving van Christina van der Does in het gaarderboek.
Bron: Utrechts Archief


 
 
Tekst: © Uit de oude Koektrommel
 
 

Genealogie familie Van den Oosterkamp

3 juli 2016 at 00:38

 

Familie van den Oosterkamp 2

Stamreeks Familie van den Oosterkamp
© Uit de oude Koektrommel


 
 
Geurt Roeloffsen
Geurt Roeloffsen van den Oosterkamp werd geboren in Achterberg bij Rhenen. Hij trouwde op 2 maart 1633 met de eveneens in Achterberg geboren Merritgen Dircks. De huwelijksaankondiging vond overigens plaats op 10 februari 1633. Drie kinderen zijn bij mij bekend: Roelof, Willem en Cornelis.
 
Cornelis Geurts van den Oosterkamp
Cornelis Geurts van den Oosterkamp werd geboren in Achterberg en in Rhenen Nederduits Gereformeerd gedoopt op 28 november 1652. Op 17 juni 1678 trouwde hij in Veenendaal met Hendrickie Dircks. Van Hendrickie Dircks is maar weinig bekend. Zij werd geboren in Veenendaal. Ten tijde van hun ondertrouw woonde zij beide in De Grebbe.
Het echtpaar kreeg in ieder geval negen kinderen: Dirk, Hendrik, Roeloff, Maria, Elsje, Grietjen, Theunis, Willem en Geurtje.
 
Dirk van den Oosterkamp
Dirk van den Oosterkamp werd op 4 januari 1680 gedoopt in Rhenen. In dezelfde plaats trouwde hij met de uit Rhenen afkomstige Christijntje Jans van der Does, dochter van Jan Hendriks van der Does en Janneken Hermans van Isendoorn. De ondertrouw vond plaats op 1 januari 1706 en het huwelijk werd voltrokken op 17 januari 1706. Christijntje werd op 14 september 1687 in Rhenen gedoopt en op 4 juni 1781 in dezelfde plaats begraven.
Elf kinderen zijn mij bekend: Jenneke, Hendrickje, Jan, Maria, Cornelis, Cornelis, Lijsbeth, Maria, Toontje, Dirkje en Benjamin.
 
Cornelis Dircksen van den Oosterkamp
Cornelis Dircksen van den Oosterkamp, tabakker van beroep, werd gedoopt op 23 juli 1719 in Rhenen. Hij overleed in 1790 op 71-jarige leeftijd. De begrafenis vond plaats op 5 juli 1790. Op 26 oktober 1743 ging Cornelis in Rhenen in ondertrouw en het huwelijk met Judick Stevense werd voltrokken op 17 november 1743 in Rhenen. Judick, die als Judith in het kerkboek werd ingeschreven, werd gedoopt op 23 juni 1723 in Rhenen. Zij was de dochter van Steven van Druten en Elsje van Oosterkamp en overleed in oktober 1764 op 41-jarige leeftijd. De begrafenis volgde op 25 oktober 1764 in Rhenen.
Samen met Judick kreeg Cornelis vier kinderen: Dirck, Steeven, Christijntje Willmijntje en Willem.
Op 4 mei 1766 hertrouwde Cornelis als weduwnaar te Rhenen met Judick van Woerkom. Het stel ging in Rhenen in ondertrouw op 11 april 1766. Judick werd op 2 mei 1725 in Kesteren gedoopt.
 
Steeven van den Oosterkamp
Steeven van den Oosterkamp werd in Rhenen gedoopt op 19 april 1750 en was tabaksplanter van beroep. In Rhenen overleed hij op 87-jarige leeftijd op 15 januari 1838. Hij trouwde in Rhenen op 2 mei 1779 met Johanna Elisabeth Lamberts van der Haar. De ondertrouw vond plaats op 9 april 1779 in Rhenen. Johanna Elisabeth werd te Lienden geboren als dochter van Berent van der Haar en Elizabeth van Lienden. Zij overleed op 74-jarige leeftijd in Rhenen op 25 september 1823.
Het echtpaar kreeg in ieder geval vier kinderen: Cornelis, Willem, Bernardus en Lutje Judik.
 
Cornelis van den Oosterkamp 
Cornelis van den Oosterkamp werd op 27 februari 1780 in Rhenen gedoopt. Op 68-jarige leeftijd overleed hij op 24 november 1848 in Rhenen. Als beroepen worden vermeld: tabaksplanter, dagloner en arbeider. Hij trouwde met Trijneke den Hartog en wel op 19 maart 1813 in Rhenen. Trijneke werd geboren in Opheusden op 2 augustus 1788 als dochter van Willem den Hartogh en Maria de Caselaar en een dag later gedoopt. Zij overleed te Rhenen op 10 december 1848, 60 jaar oud.
Het stel kreeg zeker zes kinderen: Willem, Steven, Cornelis Dirk, Marienes, Elisabeth en Roelof Jacob.
 
Steven van den Oosterkamp
Steven van den Oosterkamp, arbeider, werd in Rhenen geboren op 25 september 1813. Hij overleed, 43 jaar oud, op 31 maart 1859 te Rhenen. Op 21 mei 1842 trouwde Steven in Rhenen met Johanna van Capellen. Zij was de dochter van Geijs Evertsen van Capellen en Maria Willemina Booms en werd in Rhenen geboren op 13 augustus 1812. Op 11 november 1887 overleed zij in Rhenen op 75-jarige leeftijd.
Vijf kinderen zijn bekend: Cornelis, Maria, Steven, Gijsbert en Willem.
 
Gijsbert van den Oosterkamp
Gijsbert van den Oosterkamp werd in Rhenen geboren op 2 februari 1848 en was arbeider en sigarenmaker van beroep. Op 6 maart 1931 overleed hij op 83-jarige leeftijd te Arnhem. Gijsbert trouwde in Rhenen op 18 december 1879 met Maria ter Haar, dochter van Willem ter Haar ‘De Jonge’ en Maria Lankers. Maria werd eveneens in Rhenen geboren en wel op 21 augustus 1848. Zij overleed in Arnhem op 21 augustus 1921, precies 73 jaar oud.
Het echtpaar kreeg zeven kinderen: Cornelia Maria, Johanna, Maria Helena, Stevenia, Wilhelmina, Cornelis en Gijsbertha.
 
Johanna van den Oosterkamp
Johanna van den Oosterkamp werd in Rhenen geboren op 9 maart 1880 en trouwde met Cornelis Albertus Enklaar op 21 november 1900 te Arnhem. Cornelis Albertus werd geboren in Arnhem op 19 januari 1879 als zoon van Albert Enklaar en Antonia van Doorn. Over diverse akten verspreid had hij een aantal beroepen vermeld staan, namelijk: arbeider, pakhuisknecht, magazijnknecht, hulpambachtsman, stoker en metselaar.
De echtelieden kregen een negental kinderen: Albertus Cornelis, Hendrikus Gijsbertus, Johan Antoon, Anton, Willem, Antoon, Steven, Cornelis en Steven.
 
Albertus Cornelis Enklaar
Cees, zoals zijn roepnaam was, werd geboren op 20 september 1899 in Rhenen en werd bij het huwelijk van zijn ouders erkend. Hij was smid van beroep, maar ging zich later toespitsen op het zelf ijs maken en verkopen in zijn woonplaats Nijmegen. Na een slopende ziekte overleed hij op 62-jarige leeftijd op 17 september 1962 in Nijmegen. Hij werd begraven in Nijmegen op het R.K. Kerkhof Jonkerbos op 20 september 1962.
Cees trouwde in Nijmegen op 22 december 1922 met Wilhelmina Ubeda, dochter van Johannes Hendrikus Ubeda en Johanna Hermsen. Mien werd in Nijmegen geboren op 21 juli 1904 en was fabrieksarbeidster. Samen kregen zij vijf kinderen.
 
 
Tekst en afbeelding: © Uit de oude Koektrommel
 
De uitgebreide stamboomgegevens kunt u vinden in het aan deze website gekoppelde stamboomprogramma van Uit de oude Koektrommel.
 
 

Herkomst familienaam van den Oosterkamp en oorsprong Achterberg

19 maart 2016 at 21:36

 
De oorsprong van de familienaam van den Oosterkamp uit Rhenen komt waarschijnlijk van: van den Oostercamp en daarvoor van den Oestercamp.

In het Kerkelijk archief uit 1711 wordt vermeld:

‘En sij te noteren dat onder desen thiend mede behoort hetland genaamt den Gortendaal en Tabaxcamp van den borgemr. Frederik Klerkzalr. Gelegen naast den Haak van den Heer Commandeur van Gelder.’ Waarschijnlijk betreft het hier om de Oesterkamp.

 
Achterberg wordt vermeld in het archief van het Sint Agnietenklooster te Rhenen; Charter 71, 12 oktober 1531 :

– Een stuk land gelegen achter de Berg
– Een kamp gelegen Achter den Bergh

 

Gemeente Rhenen 1865; kaart J. Kuijper.
Bron: Atlas en Kaart (embedded)


 
 
Bronnen: Oud Rhenen en Utrechts Archief